Nebezpečné věci

Mnohostranná dohoda RID 2/2023

29.11. - Česká republika 16. listopadu podepsala mnohostrannou dohodu RID 2/2023 podle oddílu 1.5.1 RID. Mnohostranná dohoda se týká přepravy sodík-iontových baterií s organickým elektrolytem (UN 3551) nebo sodík-iontových baterií s organickým elektrolytem ob­sažených v zařízeních nebo balených se zařízeními (UN 3552) odchylně od ustanovení oddílu 3.2.1, tabulky A, za podmínek stanovených v této dohodě.

Společné zasedání pracovních skupin pro přepravu nebezpečných věcí

30.10. - Podzimní společné zasedání pracovních skupin ADN, ADR a RID pokračovalo v přípravě změn, které budou platit od 1. ledna 2025. Zasedání se uskutečnilo opět prezentační formou od 19. do 27. září v Paláci národů v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali naposled pod předsednictvím Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 22 členských států, Zimbabwe s hlasem poradním, Evropská unie (EU), Evropská železniční agentura (ERA) a 16 nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupoval Jiří Kokeš z odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy.

​Podzim 2023 a příprava legislativy pro přepravy nebezpečných věcí

26.8. – Je tomu něco přes půl roku, co platí novelizované podmínky pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní, silniční a železniční dopravou, a již se začínají připravovat změny, které budou platit od roku 2025.

​Zveřejněno 10. revidované vydání GHS

20.8. – Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN) v Ženevě zpřístupnila k bezplatnému stažení desáté revidované vydání Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS Rev. 10, 2023 – Purple Book). Zatím se jedná o verzi v angličtině a francouzštinu.

​Podmínky pro přepravu nebezpečných věci na železnicí slaví 130 let

16.8. – V roce 1893 vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva o železniční přepravě nákladů, známá také jako Bernská úmluva, která poprvé předpisově řešila přepravu nebezpečných věcí na železnicí, a to v Příloze 1 úmluvy, která obsahovala mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí.

I zásilka listového těsta může být klasifikována jako nebezpečné zboží

19.7. - Přeprava nebezpečného zboží a materiálů vyžaduje pečlivé plánování a dodržování předpisů. Pro zajištění bezpečnosti a minimalizaci rizik je důležité mít správné informace o klasifikaci nebezpečného zboží, množstevních limitech a přepravních režimech, které definují UN čísla. Pro leteckou přepravu jsou to regule IATA Dangerous Goods, pro námořní přepravu IMDG. Přepravní společnost DSV v České republice ročně manipuluje s tisícovkou zásilek nebezpečného zboží po moři i ve vzduchu. Nebezpečná zásilka přitom může obsahovat i listové těsto – kvůli jeho stabilizaci suchým ledem na cestě z Čech do USA.

Eurotunel aktualizoval směrnice pro přepravu nebezpečných věcí

17.7. - Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval své pokyny pro přepravu nebezpečných věcí. Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z Dohody ADR, ale jsou přísnější než mezinárodní podmínky, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu. Směrnice jsou zpracovány v anglickém a francouzském jazyce.

Aktualizované vnitrostátní odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady

7.7. – Evropská komise zveřejnila své rozhodnutí, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24.září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Jedná se o prováděcí rozhodnutí Komise EU č. 2023/1198 ze dne 21. června 2023, kde dle oddílu I.3 přílohy I, oddílu II.3 přílohy II a oddílu III.3 přílohy III směrnice 2008/68/ES jsou obsaženy seznamy vnitrostátních odchylek, které umožňují zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci při přepravě nebezpečných věcí.

Jsou zde uvedeny vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách. Česká republika zde uvedena není, tj. neuplatňuje odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách.

Odchylky se týkají těchto států:

silnice – Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko,

železnice – Dánsko, Francie, Německo, Švédsko,

vnitrozemské vodní cesty – Německo.

Jedná se o značné množství vnitrostátních odchylek. Konkrétní odchylky je třeba zjistit z vlastního rozhodnutí, které vyšlo 21. června 2023 v Úředním věstníku EU č. L 158.

(sh)

Ilustrační foto: UNECE

​Přechodné období pro přepravy nebezpečných věcí po silnici a železnici končí

16.6. – Dne 30. června 2023 končí přechodné období, do kdy bylo možné nebezpečné věcí po silnici či po železnici přepravovat podle podmínek, které platily buď do 31. 12. 2022, nebo které začaly platit 1. ledna 2023 a budou nyní platit 2 roky až do nejpozději 30. června 2025.

​Od roku 2025 dojde i ke změnám pro přepravu lithiových baterií

27.5. – S příští změnou předpisů pro přepravu nebezpečných věcí dojde také k dalším změnám pro přepravu lithiových baterií. U lithiových baterií v přístrojích, předmětech a vozidlech se plánují také změny v balení, označování a také u přepravních dokladů.

spinner