Nebezpečné věci

Harmonizace RID a Přílohy 2 k SMGS konečně postoupila

Harmonizace RID a Přílohy 2 k SMGS konečně postoupila Premium

15.10. – Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí železnicí v Evropě, zemích Maghrebu a některých asijských zemí se řídí Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) – přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě COTIF. Ve většině asijských zemí (Afghánistán, Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam) a v Evropě (Bělorusko a Moldavsko) řeší mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Příloha 2 k SMGS (Dohoda o mezinárodní železniční přepravě). Tato dohoda byla uzavřena v rámci Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) se sídlem ve Varšavě. Některé země v Evropě a Asii jsou jak členskými státy OSŽD, tak i OTIF a využívají RID i Přílohu 2 k SMGS.

UIRR aktualizovala pokyny pro nebezpečné věci

UIRR aktualizovala pokyny pro nebezpečné věci Premium

1.10. – Mezinárodní unie pro kombinovanou dopravu železnice/silnice (UIRR) revidovala své pokyny „Nebezpečné věci“ a zpřístupnila je ke stažení na své domovské stránce. Průvodce poskytuje stručný přehled nejdůležitějších ustanovení pro přepravu nebezpečných věcí v kombinované dopravě na deseti stranách.

V oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici a silnici se blíží rušný podzim

V oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici a silnici se blíží rušný podzim Premium

5.9. – Vše zahájí smíšená koordinační skupina odborníků (JCGE), která se sejde v nejbližších dnech, jež je pracovní skupinou ad hoc. Jejím cílem je přispívat k jednotnému právnímu vývoji mezi RID a obecným železničním právem (železniční legislativa o interoperabilitě a bezpečnosti) a protichůdnými požadavky na kolejová vozidla a železniční provoz ve vztahu k Železniční přepravě nebezpečného zboží. JCGE byla zřízena na základě závěrů pracovní skupiny RID/ATMF.

Byla zveřejněná mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovalo Německo

9.8. – Ve Věstníku dopravy číslo 8/2019 z 1. srpna 2019 byla zveřejněna Mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovala Spolková republika Německo. 

Dohoda ADR má být od roku 2021 již ne evropská, ale mezinárodní

Dohoda ADR má být od roku 2021 již ne evropská, ale mezinárodní Premium

29.7. – Smluvní státy Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) se na svém zasedání v Ženevě dohodly, že slovo „evropská“ bude z názvu dohody vyškrtnuto. Od roku 2021 má název dohody znít „Dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí na silnici“. Sdělilo to tiskové oddělení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

Změny RID a ADR 2019 vyhlášeny

Změny RID a ADR 2019 vyhlášeny Premium

4.7. – V částce 16, ročníku 2019 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2019 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí po železnici se řídí podle více předpisů

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí se především řídí: podmínkami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID); Evropskou dohodou o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code); Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN); Přílohou 2 SMGS – Dohodou o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží.

OTIF zveřejnil kontrolní listy pro cisternové vozy

17.5. – Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu OTIF zveřejnila „check listy“ pro plnění a vyprazdňování cisternových vozů, a to jak pro kapaliny, tak i plyny, které byly schváleny na 10 zasedání stálé pracovní skupiny Výboru RID.

Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jednali v Bernu

Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jednali v Bernu Premium

9.5. – Úřad OTIF uspořádal ve spolupráci s EHK OSN v Bernu další společné zasedání, které projednávalo změny pro přepravu nebezpečných věcí do předpisů ADN, ADR a RID. Jednání probíhalo podle předem stanoveného programu a zúčastnilo se ho celkem 22 členských států, jeden nečlenský stát, Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA), OSŽD, sekretariáty OTIF a EHK OSN a dvanáct nestátních mezinárodních organizací. Vedoucím delegace České republiky byl z pověření ministerstva dopravy Stanislav Hájek z Drážního úřadu, členy delegace pak Lenka Horecká z Drážního úřadu, Alena Zátopková z ČD Cargo a Vladimír Hájek za společnost Technoinspect Pra­ha.

Aktuality ze světa 18/2019

Aktuality ze světa 18/2019 Premium

3.5. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Kontejneroví rejdaři zakládají v USA digitální asociaci. Námořní rejdařství A. P. Møller-Maersk, Hapag Lloyd, MSC a Ocean Network Express vytvořila Digitální kontejnerovou námořní asociaci (DCSA: Digital Container Shipping Association), kterou již schválila Federální námořní komise USA. Původní start loni v listopadu se začleněním CMA CGM byl následně odložen pro vládní zásahy prezidenta Donalda Trumpa. Nově jmenovaný ředitel Thomas Bagge, dřívější zaměstnanec Maersk Transport and Logistics řekl, že DCSA je neutrální nezisková organizace se zaměřením na spolupráci rejdařů cestou standardizace. Thomas Bagge má více než desetiletou zkušenost z jednání s představiteli multinacionálních organizací. Hlavní manažer DCSA uvedl: „Poprvé za 20 let se schází obor kontejnerových rejdařství kvůli společnému cíli dostat jej do digitální epochy. S úředním schválením za zády se těšíme, že asociace zahájí svou práci a začne spolupracovat s množstvím subjektů z celé odborné oblasti.“ Asociace uvádí, že „není jejím záměrem vyvinout nebo provozovat nějakou digitální platformu a vyměňovat jakékoli informace o obchodě či o konkurenci“. Cílem je rozvíjet IT a bezpečnostní standardy, což napomůže výměně údajů ku prospěchu celého oboru kontejnerové plavby, jeho partnerů a členů.

spinner