Nebezpečné věci

​Nebezpečné věci představovaly pouze čtyři procenta silniční nákladní dopravy v EU

27.12. – Podíl nebezpečných věcí přepravovaných v Evropské unii (v tunokilometrech) zůstal v letech 2019 a 2020 stejný jako v předchozím období, a to přibližně 4 procenta z celkového množství přeprava. Členskými státy, které zaznamenaly nejvyšší podíl přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě, byly Kypr (9 % v roce 2019, 12 % v roce 2020), Belgie (10 %, 9 %) a Finsko (8 %, 7 %). Naproti tomu Slovensko, Irsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko zaznamenaly v roce 2019 podíl nebezpečných věcí nižší než 2 %; Irsko, Litva a Slovensko zaznamenaly tak nízké podíly v roce 2020.

Zveřejněn 1. dodatek k UN Manual of Test and Criteria

21.12. - V první novele k UN Manual of Test and Criteria byla zejména změněna kapitola 28 a dále test UN-38.3. Dále mimo jiné dochází ke změnám v přepravě výbušnin, včetně přizpůsobení se revidované kapitole 2.1 GHS. Příručka obsahuje kritéria, zkušební metody a postupy pro klasifikaci nebezpečných věcí podle ustanovení Vzorových předpisů OSN a také chemických látek s fyzikální nebezpečností podle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). Doplňuje také národní nebo mezinárodní předpisy, které jsou odvozeny od Vzorových předpisů nebo GHS.

Podzimní zasedání pracovní skupiny WP.15 v Ženevě

20.12. - Pracovní skupina WP.15, která se zabývá silniční přepravou nebezpečných věcí, zasedala od 8. do 12. listopadu 2021 v Ženevě. Jednalo se o „hybridní“ zasedání, když část účastníků se zúčastnila osobně a část online. Tato skutečnost byla způsobena, jednak opatřeními vyplívajícími z pandemie COVID-19, dále z důvodů technických způsobených opatřeními při renovaci Paláce národů v Ženevě, v němž Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) sídlí a částečně finanční situací u vlastní Organizace spojených národů. Jednání řídila paní Roumier z Francie. Jednání se zúčastnilo 26 členských států Dohody ADR, Evropská unie, OTIF a 7 nestátních mezinárodních organizací. Dále byla na zasedání přizvána Brazílie a Egypt.

Nové Vzorové předpisy OSN zveřejněny

18.11. - Výbor na svém desátém zasedání 11. prosince 2020 přijal soubor změn Vzorových předpisů pro přepravu nebezpečných věcí (Orange Book), které se mimo jiné týkají elektrických skladovacích systémů (včetně úpravy označení lithiových baterií a opatření pro přepravu kompletních baterií, které nejsou vybaveny ochranou proti přebití), požadavků na konstrukci, kontrolu a zkoušení přemístitelných cisteren s pláštěm z vyztužených plastů (FRP), seznamu nebezpečných věcí a harmonizaci s předpisy IAEA pro bezpečnou přepravu radioaktivního materiálu.

​RID 2021 je k dispozici také v ruštině

8.11. – OTIF považuje ruský překlad Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) jako pomoc při harmonizaci s Dohodou o mezinárodní železniční nákladní přepravě zboží (SMGS), která platí ve východní Evropě a Asii.

​Mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

16.10. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve. Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost tzv.„mnohostrannou dohodou“ (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Řádu RID pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​Bylo zveřejněno deváté vydání GHS

12.10. – Na svém zasedání v prosinci 2020 přijal Výbor odborníků pro přepravu nebezpečných věcí a pro globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek řadu změn, které byly zapracovány do osmého vydání GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Jedná se především o tyto změny a novinky:

Odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí

21.9. - Evropská komise zveřejnila rozhodnutí komise, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

USA chtějí přizpůsobit předpisy o nebezpečných věcech mezinárodním standardům

30.8. - Americký úřad PHMSA zveřejnil seznam návrhů na harmonizaci předpisu o nebezpečných věcech „Hazardous Materials Regulations“ s mezinárodními předpisy. Americké předpisy mají být uzpůsobeny mezinárodním předpisům o nebezpečném zboží pro námořní a leteckou dopravu.

K dispozici je nový seznam Emergency Action Codes List 2021

3.8. – Emergency Action Codes (EAC) ukazují ve Spojeném Království zásahovým službám, jaká nebezpečí hrozí v prvních minutách incidentu s nebezpečným zbožím. Nový seznam EAC musí být ve Velké Británii a Severním Irsku uplatňován od 1. července 2021.

spinner