Nebezpečné věci

V Německu lze používat CMR také elektronický

3.5. – Ve spolkovém věstníku (Federal Law Gazette) byl 9. března 2022 oznámen vstup v platnost dodatkového protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu (Federal Law Gazette 2022 II, s. 231). Základem je „Zákon o dodatkovém protokolu ze dne 20. února 2008 k Úmluvě z 19. května 1956 o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu“ (Federal Law Gazette 2021 II, s. 1035).

V květnu budou schvalovány změny ADR a RID 2023

8.4. - Na počátku května v Ženevě (ADR) a ve druhé polovině května 2022 v Bernu (RID) budou schvalovány novinky a změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí silniční a železniční dopravou. Obojí bude platit od 1. ledna 2023.

Zkušební přepravy LNG po železnici

14.2. - Na podzim loňského roku uskutečnila logistická společnost VTG zkušební přepravu po železnici se zkapalněným zemním plynem (LNG). Jedná se hledání alternativních zdrojů energie se v důsledku klimatických změn, když přechodným produktem je kryogenní zkapalněný zemní plyn (LNG). Doposud se tato látka přepravuje po silnici nebo lodí. Společnost VTG za tím účelem představila speciální cisternový vůz pro přepravu zemního plynu již na veletrhu Transport & Logistic v Mnichově v roce 2015.

​Česká republika je jedním ze signatářů Mnohostranné dohody RID 8/2021

9.1. – Mnohostrannou dohodu iniciovalo Norsko loni v říjnu. K dnešnímu dni podepsaly dohodu Spolková republika Německo, Slovensko, Francie, Španělsko a Česká republika. Dohoda platí do 30. června 2023 pro přepravu po území smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly. Vypoví-li některý ze signatářů dohodu do uvedeného data, zůstává dohoda v platnosti do výše uvedeného data pouze pro přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly a nevypověděly.

​Nebezpečné věci představovaly pouze čtyři procenta silniční nákladní dopravy v EU

27.12. – Podíl nebezpečných věcí přepravovaných v Evropské unii (v tunokilometrech) zůstal v letech 2019 a 2020 stejný jako v předchozím období, a to přibližně 4 procenta z celkového množství přeprava. Členskými státy, které zaznamenaly nejvyšší podíl přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě, byly Kypr (9 % v roce 2019, 12 % v roce 2020), Belgie (10 %, 9 %) a Finsko (8 %, 7 %). Naproti tomu Slovensko, Irsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko zaznamenaly v roce 2019 podíl nebezpečných věcí nižší než 2 %; Irsko, Litva a Slovensko zaznamenaly tak nízké podíly v roce 2020.

Zveřejněn 1. dodatek k UN Manual of Test and Criteria

21.12. - V první novele k UN Manual of Test and Criteria byla zejména změněna kapitola 28 a dále test UN-38.3. Dále mimo jiné dochází ke změnám v přepravě výbušnin, včetně přizpůsobení se revidované kapitole 2.1 GHS. Příručka obsahuje kritéria, zkušební metody a postupy pro klasifikaci nebezpečných věcí podle ustanovení Vzorových předpisů OSN a také chemických látek s fyzikální nebezpečností podle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). Doplňuje také národní nebo mezinárodní předpisy, které jsou odvozeny od Vzorových předpisů nebo GHS.

Podzimní zasedání pracovní skupiny WP.15 v Ženevě

20.12. - Pracovní skupina WP.15, která se zabývá silniční přepravou nebezpečných věcí, zasedala od 8. do 12. listopadu 2021 v Ženevě. Jednalo se o „hybridní“ zasedání, když část účastníků se zúčastnila osobně a část online. Tato skutečnost byla způsobena, jednak opatřeními vyplívajícími z pandemie COVID-19, dále z důvodů technických způsobených opatřeními při renovaci Paláce národů v Ženevě, v němž Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) sídlí a částečně finanční situací u vlastní Organizace spojených národů. Jednání řídila paní Roumier z Francie. Jednání se zúčastnilo 26 členských států Dohody ADR, Evropská unie, OTIF a 7 nestátních mezinárodních organizací. Dále byla na zasedání přizvána Brazílie a Egypt.

Nové Vzorové předpisy OSN zveřejněny

18.11. - Výbor na svém desátém zasedání 11. prosince 2020 přijal soubor změn Vzorových předpisů pro přepravu nebezpečných věcí (Orange Book), které se mimo jiné týkají elektrických skladovacích systémů (včetně úpravy označení lithiových baterií a opatření pro přepravu kompletních baterií, které nejsou vybaveny ochranou proti přebití), požadavků na konstrukci, kontrolu a zkoušení přemístitelných cisteren s pláštěm z vyztužených plastů (FRP), seznamu nebezpečných věcí a harmonizaci s předpisy IAEA pro bezpečnou přepravu radioaktivního materiálu.

​RID 2021 je k dispozici také v ruštině

8.11. – OTIF považuje ruský překlad Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) jako pomoc při harmonizaci s Dohodou o mezinárodní železniční nákladní přepravě zboží (SMGS), která platí ve východní Evropě a Asii.

​Mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

16.10. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve. Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost tzv.„mnohostrannou dohodou“ (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Řádu RID pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

spinner