Společné zasedání pracovních skupin pro přepravu nebezpečných věcí

Společné zasedání pracovních skupin pro přepravu nebezpečných věcí

30.10. - Podzimní společné zasedání pracovních skupin ADN, ADR a RID pokračovalo v přípravě změn, které budou platit od 1. ledna 2025. Zasedání se uskutečnilo opět prezentační formou od 19. do 27. září v Paláci národů v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali naposled pod předsednictvím Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 22 členských států, Zimbabwe s hlasem poradním, Evropská unie (EU), Evropská železniční agentura (ERA) a 16 nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupoval Jiří Kokeš z odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy.

Společné zasedání pracovalo podle předem navrženého programu, který byl na začátku zasedání schválen.

Cisterny

Prvním bodem zasedání byla problematika cisteren, která byla následně samostatně projednávána formou zvláštního zasedání experty na cisterny pod vedením Arne Balea ze Spojeného království. V plénu však byl nejdříve projednán návrh Nizozemska, který měl umožnit po splnění všech hygienických podmínek přepravu potravin, pochutin a krmiv v cisternách, kontejnerech a nádobách, které jsou používány pro přepravu nebezpečných věcí. RID/ADR/ADN to v zásadě nezakazují, ale bylo konstatováno, že v Evropské unii to zakazuje Směrnice 852/2004 a proto pro dodržení všech podmínek musí dojít ke sjednocení hygienických podmínek i v nečlenských státech EU. Návrh proto nebyl přijat.

Vlastní pracovní skupinou bylo projednáno a schváleno celkem 16 návrhů a to především ke změnám na cisternách v přechodných ustanoveních kapitoly 1.6 a ve spojitosti s novelizací norem používaných u cisteren. Jedná se např. o normy EN ISO 21011:/2023/ pro kryogenické nádoby a jejich ventily, či EN 14334:2014, která se prodlužuje do 31. prosince 2026.

Harmonizace se Vzorovými předpisy OSN

Nejdůležitějším bodem tohoto podzimního zasedání byla harmonizace se Vzorovými předpisy OSN, jeho 23. revidovaným vydáním. Konečné texty již předem projednala speciální pracovní skupina, která zasedala v květnu 2023. V plénu nyní již zbývalo jejich konečné schválení. Jednalo se celkem o 57 stran textu změn jako například:

- v klasifikaci třídy 9 dochází k nové klasifikaci natrium-iontových baterií;

- rozšiřují se látky, které jsou škodlivé pro vodní životní prostředí;

- ve třídě 9 se zavádějí nová čísla OSN, jako např. 3556 vozidlo s pohonem na lithium-iontové baterie až 3560 tetramethyl-amonium hydrid, vodný roztok;

- tabulka A obsahuje velké množství menších, či větších změn;

- nová zvláštní ustanovení ve sloupci 6 – ZU 28, 400-408; 678 (odpad obsahující volný azbest);

- jako obvykle pokyn pro balení plynů P 200 byl změněn (nový diagram podle normy EN ISO 11114-1:2020+A1:(2023); přibyly nové pokyny pro balení P 303, 912;

- v kapitole 6.2, podle níž se konstruují, zkoušejí a vyrábějí tlakové nádoby, rozprašovače a palivové články obsahující hořlavý plyn jsou zapracovány nové normy jako např. ISO 11119-1:2020, ISO 23826:2021, či ISO 18119:2018+Amd. 1:2021.

Nové návrhy na změny ADN / ADR /RID

Bylo předloženo značné množství nových návrhů, z nichž některé byly zamítnuty, některé byly pouze diskutovány s tím, že pro příští zasedání mohou být předloženy konkrétní návrhy na změny, příp. některé byly schváleny a budou platit jako změna od roku 2025. Mimo jiné se:

- ruší identifikační čísla nebezpečnosti 78 a 87;

- nové je ustanovení v kapitole 1.6 pro IBC, tlakové nádoby třídy 2, cisternové vozy a kontejnery, když bylo rozhodnuto, že přechodné ustanovení pro oranžové tabulky v pododdíle 1.6.1.8 přestane platit 31. prosince 2026.

Výklad ustanovení ADN / ADR / RID

Na základě návrhu Nizozemska byl schválen výklad ustanovení pro změněná IBC a na základě jeho návrhu byl tento výklad předložen expertům pro nebezpečné věci při OSN, aby tento výklad platil pro všechny nositele dopravy.

Na návrh Polska byla diskutována možnost, jak je to s možným odebráním Osvědčením o zkoušce bezpečnostního poradce (BP), která není nikde řešena. V diskusi by se mělo pokračovat na příštím zasedání s tím, že bylo i konstatováno, že by bylo vhodné zkoušky na mezinárodní úrovni harmonizovat.

Pracovní skupiny

Společné zasedání má ustanoveny pracovní skupiny, pověřené řešením dílčích úkolů v mezidobí mezi zasedáními.

Po určitém odmlčení byla opět podána informace o činnosti pracovní skupiny BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion = výbuch expandujících par vroucí kapaliny), která v současnosti řeší návrh hasícího systému v motorovém prostoru nákladních automobilů (v tomto konkrétním případě se týká především ADR).

Podruhé o pokroku své práce informovala pracovní skupina zabývající se E-Learningem, které se sešla v květnu 2023. Bylo rozhodnuto, že zájemci o tuto problematiku se mohou zúčastnit dalšího jednání v listopadu 2023. Výsledek bude předložen v březnu 2024 na společném zasedání.

Pracovní skupina Analýzy rizik při přepravě nebezpečných věcí pod vedením ERA tentokrát o stavu svých prací na novelizaci „zprávy o nehodě“, která je uvedena v oddíle 1.8.5 nebyla diskutována z důvodu chybějící zprávy.

Agenda 2030 OSN pro udržitelný rozvoj

Společné zasedání vzalo na vědomí výsledky 58. Zasedání vnitrozemského dopravního výboru (ITC) a souhlasilo se záměrem a strategickými cíli snižování emisi ve vnitrozemské nákladní dopravě. Společné zasedání podpořilo cíle a strategii Agendy 2030 zveřejnit na domovských stránkách EHK OSN.

Volba předsedy pro rok 2024

Po dvaceti letech odešel na odpočinek dlouholetý předseda společného zasedání Claude Pfauvadel, kterému účastníci zasedání poděkovali potleskem ve stoje. Na základě návrhu Spojeného království byla předsedkyní pro rok 2024 zvolena Silvia Garcia Wolfrum ze Španělska a jejím zástupcem Soedesh Mahesh z Nizozemska.

Příští zasedání by se mělo uskutečnit v březnu 2024 v Bernu, když hlavní téma bude dokončení změn ADR / ADN a RID 2025.

(sh)

Foto: Pixabay - Palác národů v Ženevě

spinner