​Zveřejněno 10. revidované vydání GHS

​Zveřejněno 10. revidované vydání GHS

20.8. - Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN) v Ženevě zpřístupnila k bezplatnému stažení desáté revidované vydání Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS Rev. 10, 2023 - Purple Book). Zatím se jedná o verzi v angličtině a francouzštinu.

Nejdůležitější změny desátého vydání GHS zahrnují:

 • klasifikační postup pro znecitlivěné výbušniny (kapitola 2.17);
 • použití metod bez použití pokusných zvířat pro klasifikaci zdravotních rizik, zejména: poleptání/dráždivost pro kůži (kapitola 3.2), vážné poškození/podráždění očí (kapitola 3.3) a senzibilizace dýchacích cest nebo kůže (kapitola 3.4);
 • další zefektivnění bezpečnostních pokynů za účelem zlepšení srozumitelnosti při zohlednění snadnosti použití pro odborníky na označování;
 • revizi příloh 9 a 10 s cílem zajistit, aby pokyny a metodiky pro klasifikaci kovů a sloučenin kovů byly v souladu s ustanoveními o dlouhodobé toxicitě pro vodní prostředí v kapitole 4.1.
 • O změnách devátého revidovaného vydání GHS rozhodl na svém 11. zasedání dne 9. prosince 2022 „Výbor expertů pro přepravu nebezpečného zboží a globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek“. Tyto změny jsou obsaženy v dokumentu ST/SG/AC.10/50/Add.3.

  GHS Rev. 10 má být postupně zdarma ke stažení v šesti oficiálních jazycích OSN (arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština). Další jazykové verze budou následovat a budou zveřejněny na webové stránce unece.org/transport (Transport Dangerous-Goods GHS Rev (10) (2023).

  (sh)

  Ilustrační foto: Pixabay

  spinner