Nebezpečné věci

Platnost anglického IMDG Code

6.6. - Mezinárodní námořní organizace (IMO) vydala anglické znění předpisů pro přepravu nebezpečného zboží pro námořní dopravu ve verzi Amdt. 40–20. Korektura vyšla na 7 stranách a týká se všech sedmi částí i rejstříku pravidel. IMDG Code, Amdt. 40–20 vstupuje závazně v platnost 1. června 2022.

​Česká republika přistoupila k mnohostranné dohodě M318

27.5. – Podle oddílu 1.5.1.1 Dohody ADR Česká republika přistoupila k mnohostranné dohodě M318, kterou inicioval příslušný orgán Spojeného Království dne 18. 4. 2019 a která se týká přepravy plynů třídy 2 v opakovaně plnitelných tlakových nádobách schválených Ministerstvem dopravy Spojených států amerických v souladu s pododdílem 1.1.4.2.

​Arménie se stala 53. členem Dohody ADR

17.5. – Od 12. května platí Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která vstoupila v platnost 30. září roku 1957, také v Arménii, která se stala jejím 53. členem.

Omezení přeprav nebezpečných věcí do Španělska

4.5. - Španělsko aktualizuje doplňující ustanovení k Dohodě ADR pro své území, včetně autonomních společenství Baskicko a Katalánsko.

V Německu lze používat CMR také elektronický

3.5. – Ve spolkovém věstníku (Federal Law Gazette) byl 9. března 2022 oznámen vstup v platnost dodatkového protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu (Federal Law Gazette 2022 II, s. 231). Základem je „Zákon o dodatkovém protokolu ze dne 20. února 2008 k Úmluvě z 19. května 1956 o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu“ (Federal Law Gazette 2021 II, s. 1035).

V květnu budou schvalovány změny ADR a RID 2023

8.4. - Na počátku května v Ženevě (ADR) a ve druhé polovině května 2022 v Bernu (RID) budou schvalovány novinky a změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí silniční a železniční dopravou. Obojí bude platit od 1. ledna 2023.

Zkušební přepravy LNG po železnici

14.2. - Na podzim loňského roku uskutečnila logistická společnost VTG zkušební přepravu po železnici se zkapalněným zemním plynem (LNG). Jedná se hledání alternativních zdrojů energie se v důsledku klimatických změn, když přechodným produktem je kryogenní zkapalněný zemní plyn (LNG). Doposud se tato látka přepravuje po silnici nebo lodí. Společnost VTG za tím účelem představila speciální cisternový vůz pro přepravu zemního plynu již na veletrhu Transport & Logistic v Mnichově v roce 2015.

​Česká republika je jedním ze signatářů Mnohostranné dohody RID 8/2021

9.1. – Mnohostrannou dohodu iniciovalo Norsko loni v říjnu. K dnešnímu dni podepsaly dohodu Spolková republika Německo, Slovensko, Francie, Španělsko a Česká republika. Dohoda platí do 30. června 2023 pro přepravu po území smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly. Vypoví-li některý ze signatářů dohodu do uvedeného data, zůstává dohoda v platnosti do výše uvedeného data pouze pro přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly a nevypověděly.

​Nebezpečné věci představovaly pouze čtyři procenta silniční nákladní dopravy v EU

27.12. – Podíl nebezpečných věcí přepravovaných v Evropské unii (v tunokilometrech) zůstal v letech 2019 a 2020 stejný jako v předchozím období, a to přibližně 4 procenta z celkového množství přeprava. Členskými státy, které zaznamenaly nejvyšší podíl přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě, byly Kypr (9 % v roce 2019, 12 % v roce 2020), Belgie (10 %, 9 %) a Finsko (8 %, 7 %). Naproti tomu Slovensko, Irsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko zaznamenaly v roce 2019 podíl nebezpečných věcí nižší než 2 %; Irsko, Litva a Slovensko zaznamenaly tak nízké podíly v roce 2020.

Zveřejněn 1. dodatek k UN Manual of Test and Criteria

21.12. - V první novele k UN Manual of Test and Criteria byla zejména změněna kapitola 28 a dále test UN-38.3. Dále mimo jiné dochází ke změnám v přepravě výbušnin, včetně přizpůsobení se revidované kapitole 2.1 GHS. Příručka obsahuje kritéria, zkušební metody a postupy pro klasifikaci nebezpečných věcí podle ustanovení Vzorových předpisů OSN a také chemických látek s fyzikální nebezpečností podle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). Doplňuje také národní nebo mezinárodní předpisy, které jsou odvozeny od Vzorových předpisů nebo GHS.

spinner