Nebezpečné věci

​IMDG Code 2022 oficiálně vyhlášen

4.2. – Vydání IMDG Code 2022 (včetně dodatku 41–22) vstupuje v platnost 1. ledna 2024 a může být dobrovolně uplatňováno od 1. ledna 2023. Jedná se o předpisy o přepravě nebezpečných věcí pro námořní dopravu, které lze uplatňovat na dobrovolném základě od 1. ledna 2023. IMDG- Code je zaveden jako právně závazný změnou nařízení o námořní přepravě nebezpečného zboží. Za účelem zjednodušení multimodální přepravy nebezpečných věcí jej však lze od 1. ledna 2023 uplatňovat na dobrovolné bázi.

​V současnosti platí v České republice dvě mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

11.1. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech, k tomu došlo nyní od 1. ledna 2023. Zároveň některé mnohostranné dohody pozbyly své platnosti a jsou součástí Dohody ADR. Více v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​V ČR platí od ledna čtyři mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

10.1. – Od 1. ledna letošního došlo ke změnám podmínek pro přepravu nebezpečných věcí. Tím došlo i ke změnám v oddílu 1.5.1 RID Dočasné odchylky, když některé mnohostranné dohody byly „včleněny“ do nových podmínek. Mnohostranné dohody v železniční přepravě zveřejňuje Ústřední úřad OTIF v Bernu.

​V Rakousku musí odpad na koleje, pokud je trasa po silnici delší než 300 kilometrů

4.1 – Od 1. ledna 2023 se musí v Rakousku vozit odpad po železnici, pokud je přepravní trasa po silnici delší než 300 kilometrů. A bude následovat postupné zpřísňování: Od 1. ledna 2024 nebude smět přepravní vzdálenost odpadu po silnici přesáhnout 200 kilometrů, od 1. ledna 2026 pak bude možná maximální vzdálenost 100 kilometrů.

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR 2023

21.12. - Dohoda ADR, která byla přijata 30. září 1957 v Ženevě pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE) a vstoupila v platnost 29. ledna 1968, prochází pravi­delnými aktualizacemi. V listopadu 2022 byla zveřejněna Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR 2023), do níž byly zaneseny změny z let 2020–2022. Dohoda ADR 2023 vstoupí v platnost 1. ledna 2023.

​Revidované Memorandum o porozumění pro přepravu nebezpečných věcí v Baltském moři

6.12. – Zveřejněné Memorandum o porozumění (MoU) upravuje výjimky z ustanovení IMDG Code, ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí loděmi typu Ro/Ro v Baltském moři, včetně Botnického a Finského zálivu a vodách umožňujících přistup k Baltskému moři, ohraničené linií na severu mezi Skagenem a Lysekilem Nová verze Memoranda o porozumění vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2023.

​Byl zveřejněn řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici RID 2023

14.11. – Letos v květnu 2022 se v Bernu uskutečnilo 57. zasedání znalců RID pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (Výbor expertů RID). Na tomto zasedání výbor expertů definitivně schválil změny přijaté v letech 2020, 2021 a 2022 s tím, že změny RID vstoupí v platnost od 1. ledna 2023.

​EU vydává směrnici pro jednotné kontrolní postupy u nebezpečných věcí

7.11. – Směrnice (EU) 2022/1999 stanoví, že reprezentativní podíl přepravy nebezpečných věcí po silnici podléhá kontrolám. Nová směrnice (EU) 2022/1999 také obsahuje kontrolní seznam, který se má používat při kontrolách. Evropský parlament a Rada nyní shrnuly (kodifikovaly) předpisy o jednotných postupech pro kontrolu přepravy nebezpečných věcí na silnici do souboru pravidel. Nová směrnice (EU) 2022/1999 byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie L 274 dne 24. října 2022.


Společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí projednalo první změny ADN, ADR a RID 2025

31.10. - Jednotlivé členské státy v současnosti finišují na překladech, zpracování a vydávání změn předpisů pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní, přepravou silniční a železniční, které budou platit od 1. ledna 2023. Podzimní Společné zasedání ADN / ADR a RID se však již zabývalo zahájení prací na změnách, které budou platit od 1. ledna 2025. 

Uganda je 54. členem Dohody ADR

21.10. - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) začala platit ve východoafrické Ugandě od 23. srpna 2022. Tím se tato republika stala 54. zemí, která podepsala a souhlasí s podmínkami Dohody ADR. Příslušný orgán pro Dohodu ADR v Ugandě však dosud nebyl jmenován.

spinner