Nebezpečné věci

​RID 2021 je k dispozici také v ruštině

8.11. – OTIF považuje ruský překlad Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) jako pomoc při harmonizaci s Dohodou o mezinárodní železniční nákladní přepravě zboží (SMGS), která platí ve východní Evropě a Asii.

​Mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

16.10. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve. Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost tzv.„mnohostrannou dohodou“ (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Řádu RID pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​Bylo zveřejněno deváté vydání GHS

12.10. – Na svém zasedání v prosinci 2020 přijal Výbor odborníků pro přepravu nebezpečných věcí a pro globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek řadu změn, které byly zapracovány do osmého vydání GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Jedná se především o tyto změny a novinky:

Odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí

21.9. - Evropská komise zveřejnila rozhodnutí komise, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

USA chtějí přizpůsobit předpisy o nebezpečných věcech mezinárodním standardům

30.8. - Americký úřad PHMSA zveřejnil seznam návrhů na harmonizaci předpisu o nebezpečných věcech „Hazardous Materials Regulations“ s mezinárodními předpisy. Americké předpisy mají být uzpůsobeny mezinárodním předpisům o nebezpečném zboží pro námořní a leteckou dopravu.

K dispozici je nový seznam Emergency Action Codes List 2021

3.8. – Emergency Action Codes (EAC) ukazují ve Spojeném Království zásahovým službám, jaká nebezpečí hrozí v prvních minutách incidentu s nebezpečným zbožím. Nový seznam EAC musí být ve Velké Británii a Severním Irsku uplatňován od 1. července 2021.

Byl iniciován vznik mnohostranné dohody RID 4/2021

26.6. – Mnohostranná dohoda RID 4/2021 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy nebezpečné věci třídy 2 BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ.

Změny v přepravě nebezpečných věcí

13.6. - Dne 30. června 2021 skon­čí platnost přechodného ustanovení dle pododdílu 1.6.1.1, které pro Dohodu ADR a Řád RID umožňovalo, že látky a předměty ADR / RID mohly být až do 30. června 2021 přepravovány podle předpisů ADR / RID, které platily do 31. prosince 2020.

DB Schenker zajišťuje středoevropskou distribuci lithiových článků pro elektromobily

10.9. - Lithiové baterie jsou hlavním hnacím mechanismem v právě probíhající elektrifikaci evropských silnic. Přední světový producent těchto článků z Jižní Koreje při jejich distribuci do evropských automobilek spolupracuje s českou pobočkou logistické firmy DB Schenker, která má na starosti jejich proclení, uskladnění a následnou distribuci do automobilek v sousedních zemích.

​Restrukturalizace podmínek pro přepravu nebezpečných věcí slaví dvacáté výročí

26.5. – Dne 1. července 2021 tomu bude 20 let, kdy začaly platit nové restrukturalizované podmínky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a železnici. Protože to byly podmínky zcela nové, přelomové, byla také přechodná ustanovení, kdy platily staré i nové podmínky stanovena na dobu nebývale dlouhou, a to až do 1. ledna 2003. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?

spinner