Nebezpečné věci

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce, pro DN

RID: Je opět lichý rok, kdy přicházejí změny

RID: Je opět lichý rok, kdy přicházejí změny Premium

7.2. – Jako každý lichý rok, tak i rok 2021 je rokem, kdy v oblasti přepravy nebezpečných věcí na železnici dochází ke změnám Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen „RID“). Je to neměnný cyklus, který byl naposled přerušen / změněn na začátku tohoto tisíciletí. V roce 1999 vyšly poslední změny do RID, které byl členěn na třídy a přípojky. K 1. 7. 2001 pak vyšly první „restrukturali­zované“ podmínky RID, když ty byly poprvé zpracovány do podoby, kterou známe do dnešních dní a to členění podle částí, kapitol, oddílů a pododdílů. Protože to byla velká změna, bylo odpovědnými grémii rozhodnuto stanovit přechodné období dlouhé 1,5 roku, takže až od 1. 1. 2003 začaly platit „restrukturali­zované“ podmínky RID a znovu se pak přešlo na pravidelný 2letý cyklus změn.

Směrnice EU zavádí nové verze předpisů ADR/ADN a RID 2021

26.1. – Směrnice EU 2020/1833 zavádí nové verze předpisů ADN/ADR/RID o přepravě nebezpečných věcí v přílohách ke Směrnici 2008/68 / ES.

Mnohostranná dohoda M 330 nahradila dohodu ADR

12.12. - Mnohostranná dohoda M 330 podle oddílu 1.5.1 ADR nahrazuje dohodu ADR, která skončila platnost nejdéle 1. 12. 2020. Mnohostrannou dohodu podepsala dne 26. 10. 2020 a k ní přistoupila i Česká republika.

Dohoda RID 6/2020: Platnost osvědčení BP byla prodloužena

Mnohostranná dohoda RID 6/2020 podle oddílu 1.5.1 RID nahrazuje dohodu RID 1/2020, která končí platnost nejdéle 1. 12. 2020. Mnohostrannou dohodu iniciovala Spolková republika Německo dne 2. listopadu 2020 a dne 5. 11. 2020 k ní přistoupila Česká republika.

​OTIF: Změny RID 2021 začnou platit od ledna

21.11. – Generální sekretariát Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu (OTIF) dne 2. listopadu 2020 všem členským státům COTIF oznámil, že s ohledem na skutečnost, že žádný ze členských států COTIF do 1. listopadu 2020 nepodal podle jednacího řádu Výboru znalců RID proti navrhovaným a schváleným změnám Přípojku C – Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) námitky, tyto změny vstupují v platnost od 1. ledna 2021.


ČR přistoupila k mnohostranné dohodě RID 5/2020

13.11. – Mnohostranná dohoda RID 5/2020 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci a to ve spojení se sběrem a přepravou odpadů ve shodě s rámcem platných právních předpisů o odpadech. Konkrétní podmínky jsou přesně stanoveny v této dohodě a týkají se dále kvalifikace, obalů, podmínek pro přepravu ve volně loženém stavu, označování kusů a údajů v přepravním dokladu.

​Společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí se po roce opět sešlo

9.11. - V březnu tohoto roku se mělo uskutečnit pravidelné společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí, které však z důvodu šíření viru COVID-19 muselo být přeloženo na podzim. Na základě této skutečnosti, velkého množství práce a z organizačních důvodů se proto uskutečnilo podzimní Společné zasedání ADN / ADR a RID, částečně formou videokonference a částečně přímo prezentační formou od 10. do 11. září v Bernu a od 14. do 18. září v Ženevě. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou jednali pod předsednictvím pana Clauda Pfauvadela z Francie. Zasedání se zúčastnilo celkem 25 členských států, Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA) a 17 nestátních mezinárodních organizací. Českou republiku zastupovali 2 zástupci, když vedoucím delegace byl Ing. Knížek Luboš z Odboru drážní a vodní dopravy MD.

Přeprava nebezpečných věcí ve Švýcarsku po železnici se stala bezpečnější

28.10. – Na všechny důležité železniční tratě, po kterých se přepravují nebezpečné věci, se ve Švýcarsku vztahuje vyhláška o ochraně před nehodami. Železnice pro ně musí přijmout veškerá vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí v případě nehody. Proces screeningu se za posledních dvacet let ukázal jako účinný nástroj pro hodnocení rizik. Rizika závisí mimo jiné na frekvenci přepravy, rychlosti jízdy a hustotě populace podél železničních tratí. Data jsou vyhodnocována každé tři až čtyři roky. Nové výsledky jsou optimistické.

Německo: Přeprava nebezpečných věcí po železnici vykázala mírný nárůst závad

13.10. – Podle bezpečnostní zprávy Železničního spolkového úřadu (EBA) se počet zjištěných závad v oblasti přepravy nebezpečných věcí v roce 2019 v Německu nepatrně zvýšil z 6,9 na 7,1 %. EBA provedl v roce 2019 celkem 13 500 kontrol v oblasti přepravy nebezpečných věcí. EBA kontroloval nejen železniční společnosti, ale i další subjekty podle zákona o nebezpečných věcech, jako jsou odesílatelé, provozovatelé, dopravci a přepravci. 

Změny předpisů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici od roku 2021

30.8. – Kvůli pandemii COVID-19 muselo být v květnu 2020 zrušeno 56. Zasedání znalců pro přepravu nebezpečných věcí (RID), které mělo schválit veškeré změny předpisu RID, které by měly platit od 1. ledna 2021. Proto muselo být přistoupeno k uplatnění článku 21 § 3 a veškeré schvalovací procesy musely být uskutečněny písemnou formou. Ústřední úřad OTIF proto stanovil termíny připomínek a svalování do června 2020. Do tohoto termínu přišlo 33 hlasů, které se změnami souhlasily, čímž bylo quorum dle článku 21 splněno.

spinner