Nebezpečné věci

Byla zveřejněná mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovalo Německo

9.8. – Ve Věstníku dopravy číslo 8/2019 z 1. srpna 2019 byla zveřejněna Mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovala Spolková republika Německo. 

Dohoda ADR má být od roku 2021 již ne evropská, ale mezinárodní

Dohoda ADR má být od roku 2021 již ne evropská, ale mezinárodní Premium

29.7. – Smluvní státy Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) se na svém zasedání v Ženevě dohodly, že slovo „evropská“ bude z názvu dohody vyškrtnuto. Od roku 2021 má název dohody znít „Dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí na silnici“. Sdělilo to tiskové oddělení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

Změny RID a ADR 2019 vyhlášeny

Změny RID a ADR 2019 vyhlášeny Premium

4.7. – V částce 16, ročníku 2019 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2019 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí po železnici se řídí podle více předpisů

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí se především řídí: podmínkami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID); Evropskou dohodou o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code); Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN); Přílohou 2 SMGS – Dohodou o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží.

OTIF zveřejnil kontrolní listy pro cisternové vozy

17.5. – Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu OTIF zveřejnila „check listy“ pro plnění a vyprazdňování cisternových vozů, a to jak pro kapaliny, tak i plyny, které byly schváleny na 10 zasedání stálé pracovní skupiny Výboru RID.

Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jednali v Bernu

Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jednali v Bernu Premium

9.5. – Úřad OTIF uspořádal ve spolupráci s EHK OSN v Bernu další společné zasedání, které projednávalo změny pro přepravu nebezpečných věcí do předpisů ADN, ADR a RID. Jednání probíhalo podle předem stanoveného programu a zúčastnilo se ho celkem 22 členských států, jeden nečlenský stát, Evropská unie, Evropská železniční agentura (ERA), OSŽD, sekretariáty OTIF a EHK OSN a dvanáct nestátních mezinárodních organizací. Vedoucím delegace České republiky byl z pověření ministerstva dopravy Stanislav Hájek z Drážního úřadu, členy delegace pak Lenka Horecká z Drážního úřadu, Alena Zátopková z ČD Cargo a Vladimír Hájek za společnost Technoinspect Pra­ha.

Aktuality ze světa 18/2019

Aktuality ze světa 18/2019 Premium

3.5. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Kontejneroví rejdaři zakládají v USA digitální asociaci. Námořní rejdařství A. P. Møller-Maersk, Hapag Lloyd, MSC a Ocean Network Express vytvořila Digitální kontejnerovou námořní asociaci (DCSA: Digital Container Shipping Association), kterou již schválila Federální námořní komise USA. Původní start loni v listopadu se začleněním CMA CGM byl následně odložen pro vládní zásahy prezidenta Donalda Trumpa. Nově jmenovaný ředitel Thomas Bagge, dřívější zaměstnanec Maersk Transport and Logistics řekl, že DCSA je neutrální nezisková organizace se zaměřením na spolupráci rejdařů cestou standardizace. Thomas Bagge má více než desetiletou zkušenost z jednání s představiteli multinacionálních organizací. Hlavní manažer DCSA uvedl: „Poprvé za 20 let se schází obor kontejnerových rejdařství kvůli společnému cíli dostat jej do digitální epochy. S úředním schválením za zády se těšíme, že asociace zahájí svou práci a začne spolupracovat s množstvím subjektů z celé odborné oblasti.“ Asociace uvádí, že „není jejím záměrem vyvinout nebo provozovat nějakou digitální platformu a vyměňovat jakékoli informace o obchodě či o konkurenci“. Cílem je rozvíjet IT a bezpečnostní standardy, což napomůže výměně údajů ku prospěchu celého oboru kontejnerové plavby, jeho partnerů a členů.

Vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí po moři

Vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí po moři Premium

28.11. – Jako Amendment (Amdt.) 39–18 IMDG-Code vyšel nový předpis pro přepravu nebezpečných věcí námořní přepravou. Předpis sice vstupuje v platnost až od 1 ledna 2020, ale kvůli harmonizaci s předpisy pro přepravu nebezpečných věcí ostatních nositelů dopravy (silnice, železnice, říční a letecká doprava), lze tuto změnu dobrovolně aplikovat již od 1. ledna 2019.

Aktuality ze světa 43/2018

Aktuality ze světa 43/2018 Premium

1.11. – KOMBINOVANÁ DOPRAVA – Litevské dráhy uzavřely dohodu s přístavem Hamburk týkající se Metransu. Litevské dráhy a přístav Hamburk podepsaly dohodu, která obsahuje záměr, aby dceřiný intermodální podnik HHLA Metrans podporoval a zlepšoval přeshraniční tok zboží. Zatímco námořní doprava mezi Hamburkem a Litvou se loni zvýšila o 7,8 % a dosáhla rekordu v obratu 128 000 TEU, nová dohoda má posílit zapojení do rozvojového projektu Rail Baltica a do dopravního koridoru Východ – západ. Rail Baltica má plánován provoz z Varšavy přes Kaunas a Rigu do Tallinu – s trajektem či tunelem do Helsinek – za podpory členských států EU Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska. Metrans hodlá využívat drážní koridor Rail Baltica ve spojení na nový baltský terminál v Estonsku a jeho současnou síť. Nákladní doprava Litevských drah v současnosti nabízí spojení s Běloruskem, Ruskem, Ukrajinou, Litvou, Polskem, Kazachstánem, Čínou, Tureckem, Německem, Skandinávií a Itálií přes intermodální terminály ve Vilniusu, Kausasu a Šeštokai – kde se loží kontejnery a návěsy, vydávají celní doklady a poskytuje skladování kontejnerů. Je naděje, že spolupráce s přístavem Hamburk a se společností Metrans otevře nové příležitosti pro litevské hospodářství, jež vyžaduje rychlou, efektivní a ekologicky přátelskou nákladní přepravu po dopravním koridoru ve směru východ-západ.

Odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady

Odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady Premium

15.10. – Evropská komise zveřejnila rozhodnutí komise, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008, o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

spinner