Kombinovaná doprava nebezpečných věcí po železnici se řídí podle více předpisů

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí po železnici se řídí podle více předpisů

Kombinovaná doprava nebezpečných věcí se především řídí: podmínkami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID); Evropskou dohodou o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR); Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG Code); Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN); Přílohou 2 SMGS – Dohodou o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží.

V rámci kombinované dopravy po železnici lze v podstatě přepravovat všechny nebezpečné věci. Zakázáno je přepravovat látky, u nichž je v tabulce A Seznamu nebezpečných věcí kapitoly 3.2 RID uvedeno „PŘEPRAVA ZAKÁZÁNA“. Dále není dovoleno přepravovat:

výbušné látky třídy 1, skupiny snášenlivosti A (UN čísla 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 a 0473);

samovolně se rozkládající látky třídy 4.1, které vyžadují řízení teploty (UN čísla 3231 až 3240);

polymerizující látky třídy 4.1 vyžadující řízení teploty (UN čísla 3533 a 3534);

organické peroxidy třídy 5.2, které vyžadují řízení teploty (UN čísla 3111 až 3120);

oxid sírový třídy 8 se stupněm čistoty nejméně 99,95%, bez inhibitoru, přepravovaný v cisternách (UN číslo 1829).

Polepení a označení přepravních jednotek a jeho hlavní zásady

Polepení podle sloupce 5 (případně sloupce 6) tabulky A kapitoly 3.2A, jakož i označování oranžovými tabulkami, musí být provedeno, jak uvádějí kapitoly 3.4 a 5.3 ADR/RID. Oranžová tabulka s identifikačním číslem nebezpečnosti a s UN číslem musí být umístěna na obou podélných stranách cisternových kontejnerů, MEGC, cisternových vozidel a kontejnerů s látkami ve volně loženém stavu. Během železniční přepravy musí být silniční návěsy opatřeny velkými bezpečnostními značkami nebo oranžovými tabulkami i případně dalšími značkami.

Velké bezpečnostní značky přepravovaných látek i případně oranžové tabulky je třeba odpovídajícím způsobem umístit po všech čtyřech vnějších stranách výměnných nástaveb, kontejnerů, cisternových kontejnerů, MEGC, cisternových výměnných návěsů a kontejnerů s látkami ve volně loženém stavu.

U cisternových kontejnerů, které přepravují látky podle odstavce 4.3.4.1.3, musí být u přepravovaného zboží uvedeno oficiální pojmenování pro přepravu (viz ADR/RID 6.8.2.5.2). Kromě toho musí splňovat podmínky odolnosti proti povětrnostním vlivům a musí zajistit trvalé označení během celé doby přepravy (ADR/RID 5.3.1.1.1, 5.3.2.2.1, 5.3.3).

Uvedené podmínky k označování dopravních/přepravních jednotek/vozidel platí také pro prázdné, nevyčištěné dopravní/přepravní jednotky (pododdíl 5.3.1.6 ADR/RID).

Výměnné nástavby a kontejnery

U výměnných nástaveb a kontejnerů, když se nejedná o námořní přepravu, musí být velké bezpečnostní značky umístěny na všech čtyřech stranách.

Kontejnery pro přepravu látek ve volně loženém stavu, když se nejedná o přepravu zahrnující námořní přepravu, pak musí být velké bezpečnostní značky na všech čtyřech stranách a oranžové označení na obou podélných stranách.

U cisternových kontejnerů obsahujících jednu nebezpečnou věc, když se nejedná o přepravu zahrnující námořní přepravu, musí být velké bezpečnostní značky na všech čtyřech stranách a oranžové označení pouze na podélných stranách.

Pro cisternový kontejner (různé látky s námořní dopravou) platí pravidlo: velké bezpečnostní značky, UN číslo na obou podélných stranách na každé komoře, jeden vzor velké bezpečnostní značky na obou koncích a technické pojmenování na dvou stranách (výška písma 65mm – viz IMDG 5.3.2.0).

Cisternový přívěs nebo přívěs na volně ložené látky

Pokud se nejedná o přepravu zahrnující námořní přepravu, pak velké bezpečnostní značky a oranžová tabulka musí být na obou podélných stranách, velké bezpečnostní značky a oranžová tabulka (neutrální) vzadu.

MEGC

Pokud se nejedná o přepravu zahrnující námořní přepravu, pak velké bezpečnostní značky musí být na všech čtyřech stranách, oranžové označení musí být umístěno pouze na podélných stranách.

Pokud se týká MEGC v námořní přepravě, pak velké bezpečnostní značky a UN čísla musí být na všech čtyřech stranách a na dvou stranách správné technické pojmenování (výška písma 65 mm – viz IMDG 5.3.2.0).

Údaje při odesílání nebezpečné věci

Podle kapitoly 5.4 ADR/RID musí být společnostem kombinované dopravy poskytnuty následující údaje, a to buď současně s (on-line) rezervací, nebo nejpozději při dodání dopravní/přepravní jednotky do terminálu.

Podmínky pro všechny třídy

identifikační číslo nebezpečnosti, které je uvedeno před UN číslem při přepravě látek v cisternových kontejnerech, cisternových vozidlech, MEGC nebo látek přepravovaných ve volně loženém stavu v kontejnerech (pouze RID);

UN číslo s předřazenými písmeny „UN“;

oficiální pojmenování pro přepravu, případně doplněné (viz odstavec 3.1.2.8.1) technickým názvem v závorkách (viz zvláštní ustanovení 61, 274 a 318),

případně doplněno o údaje dalších ZU (například 640, 645…);

kromě třídy 7 čísla vzorů bezpečnostních značek podle sloupce 5 tabulky 3.2.A, případně podle ZU sloupce 6. Pokud je uvedeno více vzorů bezpečnostních značek, pak je za prvním vzorem bezpečnostní značky následující uvádět v závorce. Pokud není uveden žádný vzor bezpečnostní značky, musí být uvedeno číslo třídy;

případně obalovou skupinu, které mohou předcházet písmena „OS“;

u látky, která splňuje kritéria klasifikace podle odstavce 2.2.9.1.10, musí být v přepravním dokladu dodatečně uveden doplňkový výraz „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“. Tyto podmínky neplatí pro UN-čísla 3077 a 3082 a pro výjimky, které jsou uvedeny v odstavci 5.2.1.8.1;

údaj, který splňuje podmínky příslušného multilaterálního ujednání;

při přepravě kusů: počet a popis kusů [viz též CIM, článek 7 § 1h)]; celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním pro přepravu nebo případně obalovou skupinu (jako objem nebo celková – brutto – hmotnost, nebo případně jako čistá – netto – hmotnost];

omezené množství: údaj celkové – brutto – hmotnosti.

Dodatečná ustanovení pro třídu 1

Klasifikační kód podle sloupce (3b) tabulky A. Pokud jsou ve sloupci (5) tabulky A uvedena jiná čísla vzorů bezpečnostních značek než 1, 1.4, 1.5, 1.6, případně bezpečnostních značek pro posun 13 nebo 15, musí být tyto uvedeny v závorkách po klasifikačním kódu;

celková čistá (netto) hmotnost v kilogramech výbušného obsahu pro každou látku nebo předměty s rozdílným UN číslem;

pokud jsou přepravovány výrobky zábavné pyrotechniky UN čísel 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337, je třeba v přepravním dokladu poznamenat: „KLASIFIKACE VÝROBKŮ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY POTVRZENA PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM Z XX S OSVĚDČENÍM PRO ZÁBAVNOU PYROTECHNIKU XX/YY/ZZZZ“. Osvědčení o klasifikaci nemusí doprovázet přepravu, je však třeba, aby odesílatel umožnil dopravci nebo příslušnému orgánu při kontrole, aby do něho mohl nahlédnout. Potvrzení klasifikace nebo jedna jeho kopie musí být v úředním jazyce země odesílání, a pokud tento jazyk není němčina, angličtina, francouzština nebo italština, pak text musí být v němčině, angličtině, francouzštině nebo italštině. Pokud jsou přepravovány výrobky zábavní pyrotechniky UN čísel 0333 až 0337, je třeba v přepravním dokladu uvést: „KLASIFIKACE VÝROBKŮ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY POTVRZENA PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM Z XX S OSVĚDČENÍM PRO ZÁBAVNOU PYROTECHNIKU XX/YYZZZZ“.

(XX = země, YY = identifikace příslušného orgánu, ZZ = jednou udělená sériová reference)

Dodatečná ustanovení pro třídu 2 (5.4.1.2.2d ADR/RID)

V případě cisternových kontejnerů přepravujících hluboce zchlazené zkapalněné plyny musí odesílatel uvést do přepravního dokladu datum ukončení skutečné doby naplnění v této formě: „KONEC SKUTEČNÉ DOBY NAPLNĚNÍ: .. .. .. (DD/MM/YYYY)“.

Zvláštní ustanovení pro přepravu v přepravním řetězci s námořní přepravou

Při přepravě dopravní/ložné jednotky, které předchází/následuje námořní přeprava, musí být v přepravním dokladu uveden tento zápis: „PŘEPRAVA PODLE ODSTAVCE 1.1.4.2.1“.

Zvláštní ustanovení pro odpady

Slovo „ODPAD“ musí být uvedeno před oficiální pojmenováním pro přepravu vyjma případů, kdy je toto slovo součástí oficiálního pojmenování pro přepravu (5.4.1.1.3).

Zvláštní ustanovení pro prázdné nevyčištěné obalové, přepravní a dopravní prostředky

Pro prázdné nevyčištěné obalové, přepravní a dopravní prostředky, které obsahují zbytky nebezpečných věcí jiných tříd než třídy 7, musí být uvedena slova „PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ“ nebo „ZBYTKY, POSLEDNÍ OBSAH“.

Pro prázdné nevyčištěné nádoby na plyny s vnitřním objemem nejvýše 1000l je třeba údaj doplnit o „PRÁZDNÁ NÁDOBA“ (5.4.1.1.6.2.1), následováno údajem o posledním nákladu.

Dodatečná ustanovení pro látky, které jsou používány pro účely chlazení a kondiciování (ADR/RID 5.5.3.7.1)

Při přepravě v kontejnerech, které jsou chlazeny nebo kodiciovány, musí být uvedeno UN číslo s předsazenými písmeny „UN“. Pojmenování uvedené ve sloupci (2) tabulky A kapitoly 3.2 následované slovy „JAKO CHLADIVO“ nebo „JAKO KONDICIONÉR“, v úředním jazyce země původu a též, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, pak v angličtině, francouzštině nebo němčině – pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak. Například: UN 1845 OXID UHLIČITÝ, TUHÝ, JAKO CHLADIVO.

Zvláštní ustanovení pro přepravu látek ohrožujících životní

prostředí (vodní prostředí)

Jestliže látka spadající do jedné ze tříd 1 až 9 splňuje kritéria uvedená v odstavci 2.2.9.1.10, musí být v přepravním dokladu uveden doplňkový zápis „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ nebo „LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE / OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“. Tento dodatečný požadavek se nevztahuje na UN čísla 3077 a 3082 a na výjimky uvedené v 5.2.1.8.1.

Zápis „MARINE POLLUTANT“ („LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE“) (podle 5.4.1.4.3 IMDG Code) je dovolen pro přepravu v přepravním řetězci zahrnujícím námořní dopravu.

Stanislav Hájek,

bezpečnostní poradce pro RID/ADR

Foto: SH

spinner