Mnohostranné dohody platné v současnosti podle 1.5.1 ADR

Mnohostranné dohody platné v současnosti podle 1.5.1 ADR

20.4. - Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve. Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost právě tzv. mnohostrannou dohodou (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

Mnohostranné dohody v silniční přepravě zveřejňuje Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů v Ženevě. Je jen na vůli a rozhodnutí smluvních států, zda k dohodě přistoupí, či nikoliv. Platnost je omezena na 5 let proto, že do těchto 5 let by se ustanovení mnohostranné dohody mělo objevit v podmínkách Dohody ADR, čímž pak dohoda pozbývá smyslu.

Mnohostranné dohody, které jsou v současnosti jsou platné pro Dohodu ADR, jsou uvedené v tabulce v přiloženém obrázku. Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a aktuální přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese:

http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

Podle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu dohoda ADR umožňuje uzavírat tzv. mnohostranné dohody. Uvedený seznam mnohostranných dohod je přehled všech platných dohod v České republice uzavřených podle oddílu 1.5.1 dohody ADR.

(sh)

Foto: SH

spinner