​EU vydává směrnici pro jednotné kontrolní postupy u nebezpečných věcí

​EU vydává směrnici pro jednotné kontrolní postupy u nebezpečných věcí

7.11. - Směrnice (EU) 2022/1999 stanoví, že reprezentativní podíl přepravy nebezpečných věcí po silnici podléhá kontrolám. Nová směrnice (EU) 2022/1999 také obsahuje kontrolní seznam, který se má používat při kontrolách. Evropský parlament a Rada nyní shrnuly (kodifikovaly) předpisy o jednotných postupech pro kontrolu přepravy nebezpečných věcí na silnici do souboru pravidel. Nová směrnice (EU) 2022/1999 byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie L 274 dne 24. října 2022.

Podle článku 3 nařízení členské státy EU zajistí, aby reprezentativní část přepravy nebezpečných věcí po silnici podléhala kontrolám stanoveným touto směrnicí. Jde o kontrolu, zda jsou dodržovány předpisy pro přepravu nebezpečných věcí po silnici – Dohoda ADR. K provádění kontrol (článek 4) používají členské státy kontrolní seznam obsažený v příloze I. Kopie tohoto kontrolního seznamu nebo osvědčení o kontrole vydané příslušným úřadem obdrží řidič; musí být na požádání předložen, aby se zjednodušily nebo se předešlo dalším kontrolám. Stále jsou však možná zvláštní opatření v podobě prioritních kontrol.

Nová směrnice rovněž ruší směrnice 95/50/ES, 2001/26/ES, 2004/112/ES a 2008/54/ES a také nařízení (EU) 2019/1243. Nová směrnice vstoupí v platnost 13. listopadu 2022.

Znění směrnice EU je například na https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu-hledani?text=2022%2F1999;

Zdroj: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation_cs; 7.11.2022 zpracoval sh

(sh)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner