Ing. Ladislav Novák (SCHP ČR) pro DN

ChemLog T&T nastínil možnosti sledování kontejnerů

ChemLog T&T nastínil možnosti sledování kontejnerů

Ačkoli tyto přepravy tvoří přibližně pětinu všeho zboží, které se každodenně přepravuje po českých silnicích, železničních tratích či vodní cestě, neexistuje dosud žádný ucelený systém sledování přeprav nebezpečných věcí. A to i přesto, že nehody vozidel přepravujících podobné zásilky mohou mít nedozírné následky. Na železnici jsou monitorovány celé vlaky, na řekách lodě a silniční dopravci mají své systémy, které využívají k řízení a monitorování přeprav. O možnost nápravy v tomto směru usiloval pilotní projekt ChemLog T&T, o kterém jsme se bavili se ředitelem Svazu chemického průmyslu České republiky Ing. Ladislavem Novákem.

„Jaké byly cíle projektu ChemLog T&T a jak se je podařilo naplnit?“

„Význam projektu ChemLog T&T, který probíhal v letech 2012 až 2014, vyplývá ze skutečnosti, že se do jeho řešení zapojilo 15 partnerů z osmi zemí střední a východní Evropy. Tkví především v podpoře inteligentního využívání informačních a komunikačních technologií pro zlepšení intermodální dopravy nebezpečných věcí, k posílení regionálního rozvoje a konkurenceschop­nosti chemického průmyslu, dále k usnadnění přechodu silniční přepravy na železniční, ke snížení emisí skleníkových plynů a ke zlepšení konkurence-schopnosti kombinované dopravy. Průkopnické je, že jsme se zabývali monitorováním jednotlivých kontejnerů a tankových kontejnerů ve třech modech přeprav – na silnici, na železnici a ve vodní dopravě. Ukázalo se, že sledování je možné. V současné době jsou informace o nebezpečném zboží prakticky nepřístupné pro státní správu i pro integrovaný záchranný systém. Projekt proto využíval i zkušenosti z téměř 20 let Transportního informačního systému TRINS, v rámci kterého se na základě smlouvy mezi MV ČR – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a SCHP ČR snažíme minimalizovat dopady při nehodách s možným únikem chemikálií, ale hlavně soustavně omezovat možnost jejich vzniku. V rámci pilotního projektu jsme ukázali, jak je možné tyto informace zjistit.

„K čemu realizace projektu konkrétně přispěla?“

„V návaznosti na závěry projektu ChemLog, došlo v posledních dvou letech k další propagaci a k rozvoji osvěty o kombinovaných přepravách, které patří k ekologicky nejpřijatelnějším a které mohou přispět k udržení konkurenceschop­nosti chemického průmyslu ve střední a východní Evropě. Pilotní projekt ChemLog T&T prokázal, že je reálné monitorovat pohyb jednotlivých kontejnerů ve sledovaném území. Tuto skutečnost potvrdila měření provedená pro kontejnery pohybující se po silnici, železnici i po vnitrozemských vodních cestách. Navrhované oddělené shromažďování informací o přepravách jednotlivých kontejnerů a informací o přepravovaném nebezpečném nákladu umožňuje rovněž případné využití navrhovaného systému i pro sledování tradičních přeprav nebezpečných látek pouze jedním druhem dopravy. Jednalo se o společnou práci zainteresovaných partnerů. Připomenout chci, že společnost LEVEL, s.r.o. Náchod vyvinula v rámci realizace pilotního projektu novou monitorovací jednotku, kdy dříve užívaná jednotka velikosti kýble je nahrazena výkonnější monitorovací jednotkou velikosti náprsní tašky. DEKRA a.s. pro změnu připravila návrh nového informačního systému sledování kontejnerů. Společně byla definována nutná data pro reálné fungování systému sledování a hlášení havárií nebezpečných věcí v multimodální přepravě. Výsledky byly pozitivně ovlivněny výměnou zkušeností organizací z celého regionu.“

„Jaké bude nyní pokračování projektu?“

„Máme velmi dobré zkušenosti se spoluprací v rámci střední a východní Evropy. V současné době je velmi intenzivně připravován projekt, říkejme mu pracovně ChemLog 3. Na realizaci tohoto projektu se dlouhodobě připravujeme opět pod vedením ministerstva pro vědu a hospodářství spolkové země Sasko-Anhaltsko. Návrh projektu reaguje na první výzvu programu CENTRALE EUROPE. Připravujeme zapojení partnera z Chorvatska. Tím by měly být zastoupeny všechny země regionu. Po konzultacích s ostatními projektovými partnery zvážíme zapojení kolegů z Ukrajiny a Ruska. O rozvoji intermodální dopravy není možné mluvit bez propojení na východní Evropu mimo státy EU, případně Asii. Připomeňme si, že rozvoj této dopravy získává ekonomický smysl při přepravách nad 300 kilometrů. Společný postup jednotlivých států je řešením. Hlavní myšlenkou je zachování udržitelnosti života v regionu a s tím související konkurence-schopnosti průmyslu ve střední a východní Evropě. Více si budeme moct říci až počátkem roku 2016, kdy projekt možná začneme realizovat, pokud bude uznáno, že může být přínosný. Rozhodně však chceme dále pokračovat v prohlubování znalosti evropských standardů a vzdělávání“

„Jaké byly největší problémy při realizaci projektu?“

„Mezi současnými systémy sledování přepravy a projektem ChemLog T&T jsou dva zásadní rozdíly. Prvním je lidský faktor – kontejner jako přepravní jednotka není doprovázen, zásahy do systému musí být proto v maximální možné míře řízené automaticky. Kontejnery využívají během přepravy různé přepravní módy, které mají různé technické charakteristiky přepravy – zrychlení, intenzity otřesů i charakteristiku havarijního stavu. Dále dosud neexistovala technicky ani SW adekvátní palubní jednotka OBU – „ černá skříňka“, během zkušebních přeprav musely být parametry průběžně operativně upravovány pro komplex charakteristik kombinovaných přeprav. Nejvíce se projektu přibližuje již realizovaný systém eCall, který počítá s variantou, že řidič vozidla není po nehodě aktivním účastníkem hlášení nehody. Právě ve spolupráci i výměně zkušeností vidíme největší potenciál realizace dosavadních výsledků projektu ChemLog T&T.“

„Jaká je reakce státu na výsledky projektu, proč je monitoring přeprav pro stát důležitý?“

„Vzhledem k tomu, že systém hlášení havárií směřuje prioritně především do oblasti IZS, regionálního systému krizového řízení a dalších orgánů státní správy, byly našimi partnery prakticky všechny tyto složky státní správy. Na společných jednáních jsme konstatovali, že každé zlepšení aktuální informovanosti i statistik pro další zásadní rozhodování je nanejvýš žádoucí. Zároveň ale bylo jasně řečeno, že pouze realizace projektu na evropské úrovni přinese očekávané výsledky. Proto i my jako reprezentanti české strany očekáváme nyní reakci bruselských orgánů a jejich doporučení pro jednotlivé národní subjekty.“

„Není žádným tajemstvím, že zejména dopravci se v případě monitoringu přeprav obávají úniku dat. Jak lze tomu zabránit a jak přesvědčit dopravce o významu monitoringu i pro ně?“

„Tato opodstatněná obava byla od začátku akcentována. Nedobré zkušenosti mají podniky s úniky obchodních informací a zveřejňováním individuálních dat. Definovali jsme proto základní principy práce s daty. OBU jednotka na kontejneru nebude nést žádná data o přepravovaném zboží, pouze svoji identifikaci, identifikaci polohy a případné havárie. Ostatní data se uloží v IS sledování, odkud budou předána pouze na základě předem stanoveného klíče v jasně definovaném rozsahu a čase (havárie, statistika). Například informaci o případné havárii obdrží nikoli pouze IZS, ale ve stejném momentu i dispečink dopravce a odesílatel, případně příjemce zásilky. Toto propojení subjektů od vzniku havárie by mělo přispět zejména ke zlepšení postupů při likvidaci následků havárií včetně ekologických.“

„Jak budou práce pokračovat v roce 2015 bez podpory ze strany evropských fondů?“

„V České republice máme Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015, který vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy v součinnosti s vládou. SCHP ČR připravuje Sektorovou dohodu pro chemii – Dorost pro chemický průmysl, která reaguje na likvidaci učňovského školství a propaguje dobré příklady ze spolupráce podniků a odborných škol. Technicky vzdělané mladé lidi potřebujeme i v oblasti přeprav. K podpisu dohody by mělo dojít do 11. 6. 2015, kdy se v Pardubicích uskuteční již třetí celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika.“ SCHP ČR připravuje rovněž průzkum k lepšímu využití stávajících výrobních areálů, zejména z pohledu jejich dopravní obslužnosti a aktuálních možností využití intermodální dopravy.

Tomáš Johánek

Na zkušenosti s projektem ChemLog T&T jsme se zeptali zástupců některých firem, které se na tomto projektu podílely. Chtěli jsme znát především to, co jim projekt dal:

Jiří Došek, vedoucí Akademie dopravního vzdělávání, DEKRA CZ

DEKRA CZ, a. s., se dlouhodobě (od roku 1987) zabývá přepravou nebezpečných věcí podle mezinárodních dohod, zejména pak přípravou legislativy pro MD ČR, prováděním nejrůznějších druhů školení, homologací vozidel pro přepravu nebezpečných věcí, vypracováváním znaleckých posudků, výzkumnou činností a vývojem softwarů pro kontrolu přeprav nebezpečných věcí. Účast v projektu ChemLog T&T tak jen logicky navazovala na stávající činnosti a v minulosti řešené projekty. Hlavním přínosem pro naši společnost bylo ověření činnosti webové aplikace ConRad, ve které byla během všech pilotních testů uložena data o přepravovaném nebezpečném nákladu. Informace zahrnovaly UN číslo, oficiální pojmenování látky pro přepravu, číslo vzoru bezpečnostní značky, obalovou skupinu (pokud existuje), kód omezení pro tunely (silniční doprava), identifikační číslo nebezpečnosti (železniční doprava) atd. a dále přepravní informace: jméno a adresu odesílatele, dopravce a příjemce, místo nakládky/vykládky, druh plánované přepravy (silniční, železniční, říční přeprava) a její změny, místo a čas skladování a jiné vyžadované údaje. Aplikace ConRad je tedy určena pro sledování údajů o nákladu a pro přeposílání informací příslušným orgánům nebo podnikatelským subjektům. V aplikaci ConRad bylo dále ověřováno nastavení některých základních oblastí (geozón), ve kterých je možno hodnotit vjezd, průjezd nebo odjezd sledované jednotky z daného území. Konkrétně bylo ověřováno nastavení geozón pro Ústecký kraj a Českou republiku. Tato funkce umožňuje nepřetržitou a automatickou kontrolu pohybu jednotlivých přeprav nebezpečných věcí na daném území. V budoucnu předpokládáme zájem o tuto aplikaci zejména ze strany státní správy.

Michal Falta, majitel firmy LEVEL

Naše firma byla do projektu CHEMLOG přizvána jako řešitel monitorovacích jednotek a dispečerského softwaru pro evidenci přeprav nebezpečného nákladu. Na základě požadavků, které vzešly v průběhu řešení projektu, jsme vyvinuli univerzální GPS monitorovací jednotku GC92 TotalFinder, která umožňuje magnetické připevnění na kamion, kontejner, přívěs, vagon, cisterny atd., a to buď přímo na kovový podklad, nebo do uzamykatelného držáku. Jednotka je vodotěsná a napájená z baterie s výdrží na jedno nabití více než jeden rok. Tuto jednotku jsme v průběhu projektu testovali a následně výsledky prezentovali loni ve Varšavě na závěrečné schůzi členů projektu CHEMLOG. Dovoluji si tvrdit, že naše řešení po stránce komplexnosti a technických parametrů daleko předčilo ostatní přizvané řešitele. Tato skutečnost nás velice povzbudila k další činnosti. Proto jsme iniciovali vznik dalšího projektu EDMOND, který navazuje na výsledky projektu CHEMLOG. Projekt EDMOND bude řešen společně s ISW GmbH Německo, Oltis Slovakia, DEKRA CZ a Miroslavem Haltufem. Předmětem řešení projektu je připravit elektronickou evidenci dopravních listů pro přepravu nebezpečného nákladu a připravit tím cloudovou platformu pro propojení přepravních společností a bezpečnostních a záchranných složek, která by se následně stala nástrojem pro vznikající legislativu EU týkající se přepravy nebezpečných nákladů.

Alexander Pfeiffer, ředitel LC Sokotrans Reality, a. s.

Jako organizátor dopravy plného i prázdného kontejneru dům/dům oceňujeme zejména komplexní informaci o pohybu kontejnerů mimo dosah systému sledování našich silničních souprav (železniční shuttle, terminály a případně antény po železnici, nakládka a vykládka u zákazníků). Všechna naše vozidla na silnici, která prováděla silniční trucking zkušebních kontejnerů, jsou vybavena vlastním sledovacím zařízením s propojením na dispečery, nejsou ale napojena na IZS, takže informace o případné nehodě neprobíhá automaticky. Právě v celoevropském automatickém hlášení nehod vidíme největší přínos projektu.

Jaroslav Fürst, projektový manažer METRANS, a.s.

Projekt pro naší společnost přinesl pozitivní vědomí odborné veřejnosti o smysluplnosti využití intermodální dopravy i pro intraevropské přepravy a využití cisternových kontejnerů pro přepravu chemických komodit včetně nebezpečného zboží v rámci Evropy. Zaměření na sledovanost těch-to přeprav potvrdilo naše přesvědčení o bezpečnosti a efektivnosti těchto kontinentálních přeprav, které v rámci našich projektů Rotterdam a Duisburg tvoří nemalý podíl a těší nás, že zájem o tyto přepravy trvale roste. Pochopitelně si přepravy takových komodit vyžaduji nadstandardní servis a takový se naše společnost snaží nabízet.

spinner