DN č. 15 - IT v dopravě a logistice, Telematika, Silniční nákladní doprava, vychází 19.7., uzávěrka již 28.6.! 

​Dopravci odmítají zákaz týdenního odpočinku ve vozidlech

​Dopravci odmítají zákaz týdenního odpočinku ve vozidlech

Dne 25. května 2017 nabyl účinnosti německý zákon, který zakazuje řidičům trávit předepsaný týdenní čas odpočinku ve vozidlech. Při porušení tohoto zákona hrozí řidičům pokuta ve výši 60 € za hodinu a dopravcům pokuta ve výši 180 € za hodinu. V červenci na to upozornil generální tajemník sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

Přestože je cílem tohoto zákona zlepšit pracovní podmínky řidičů, zůstává podle Vojtěcha Hromíře stranou skutečnost, že není k dispozici dostatek bezpečných parkovišť ani ubytovacích kapacit, takže toto opatření by vedlo k tomu, že řidiči budou v mnoha případech nuceni trávit čas odpočinku na druhé straně německých hranic, a zvyšovat tím tlak na infrastrukturu v příhraničních regionech.

Toto opatření je podle něj ve své podstatě protekcionistické a může způsobit narušení vnitřního trhu. Navíc vstoupilo v platnost jen několik dní předtím, než Evropská komise předložila svůj návrh balíčku předpisů o mobilitě, jehož cílem je harmonizovat stávající evropské předpisy v této oblasti.

Dotaz na eurokomisařku Violetu Bulcovou

Vzhledem k tomu, že jednání o balíčku předpisů o mobilitě jsou pro budoucnost silniční dopravy v Evropě velice důležitá, obrátil se místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička na dopravní eurokomisařku Violetu Bulcovou s následujícími dvěma dotazy:

1. Souhlasí komise s názorem, podle něhož se tím, že opatření tohoto typu vstupuje v platnost jen několik dní před předložením balíčku předpisů o mobilitě, snižuje věrohodnost snahy komise o nalezení společného evropského přístupu k práci řidičů a času odpočinku v odvětví dopravy?

2. Jak se komise postaví k tomuto protekcionistickému opatření a jak zabrání tomu, aby v průběhu jednání byla uplatňována další jednostranná opatření, která by vedla k dalším zmatkům a narušování trhu?

Bezpečné parkování prý mají vyřešit jednotlivé země

Eurokomisařka Violeta Bulcová odpověděla následovně.

Dne 31. května 2017 komise přijala balíček legislativních návrhů zaměřených na vyjasnění současných pravidel silniční dopravy. Co se týče požadavků na pravidelný týdenní odpočinek, provedla komise posouzení, které mezi členskými státy odhalilo různé přístupy vzhledem k místu, kde má být pravidelný týdenní odpočinek vybírán. Návrh přijatý komisí tuto otázku upřesňuje, když navrhuje, aby si řidiči svůj pravidelný týdenní odpočinek povinně vybírali v odpovídajícím ubytovacím zařízení, a zavádí zvýšenou flexibilitu pro rozložení týdenní doby odpočinku. Komise nyní počítá s konstruktivní diskuzí s členskými státy v Radě a s Evropským parlamentem.

Pro nákladní vozidla jsou zapotřebí bezpečná a chráněná parkovací místa, aby byly pro profesionální řidiče při odpočinku zajištěny sociálně spravedlivé podmínky. Jsou také zapotřebí pro boj s problémy, jakými jsou krádeže nákladu a neúmyslný převoz nelegálních přistěhovalců. Podle čl. 39 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1315/2013 by členské státy měly podniknout odpovídající opatření, aby na dálnicích hlavní transevropské dopravní sítě (TEN-T) přibližně každých 100 kilometrů vybudovaly odpočívky a poskytly tak komerčním uživatelům silnic přiměřené parkovací plochy s odpovídající úrovní bezpečnosti a ochrany.

Komise provede studii, aby identifikovala možné akce úřadů a soukromých developerů pro zajištění bezpečných a chráněných parkovacích ploch, dodala Violeta Bulcová. „Tato odpověď není nijak uspokojivá a Pavel Telička bude, i s podporou Sdružení ČESMAD Bohemia, toto téma s Evropskou komisí řešit. Komise by měla minimálně vyzvat Německo a další členské státy, aby od podobných národních opatření upustily, dokud nebude nalezen nějaký konsenzus v rámci společné unijní legislativy,“ reagoval na vyjádření Violety Bulcové Vojtěch Hromíř. 

(lan)

www.prodopravce.cz

spinner