​ČESMAD Bohemia: Vhodná ekologická řešení v dopravě již existují

​ČESMAD Bohemia: Vhodná ekologická řešení v dopravě již existují

Vláda schválila před dvěma týdny Dopravní politiku do roku 2027. O vyjádření k dokumentu z pozice silničních dopravců jsme požádali Ing. Jana Medvedě, zástupce generálního tajemníka a vedoucího odboru legislativy a mezinárodních vztahů Sdružení ČESMAD Bohemia.

Dopravní politika se odvolává na Zelenou dohodu pro Evropu. To je asi pochopitelné, nicméně máme velice silné pochybnosti o reálnosti cílů, jako je například převedení 75% vnitrozemské nákladní přepravy, která se dnes v zemích EU realizuje na silniční síť, na železnici a vodní cesty. To je možná proveditelné v některých členských státech, ale naprosto nepředstavitelné v Česku a mnoha dalších státech. Což ostatně opatrně konstatuje i Dopravní politika, a to včetně zmínky o tom, že kapacita železniční infrastruktury na hlavních tazích je již vyčerpána a výstavba nových kapacit je střednědobou záležitostí. Podobné cíle se v materiálech EU opakují již několik let, ale ani v západních státech EU nejsou záměry v praxi realizovány. Bohužel omezená kapacita železničních tratí a nespolehlivost má negativní dopad i na nízké využívání kombinované dopravy.

Mnohdy se vychází ze zvláštních předpokladů

V mnoha případech vychází Dopravní politika z poněkud zvláštních tvrzení, například že sociální funkci a roli ukazatele sociálního postavení dnes převzaly mobilní telefony a aktivita na sociálních sítích. A z toho potom tvůrci Dopravní politiky vyvozují, že lidé nemají zájem vlastnit osobní automobil a že budou využívat MaaS (Mobilitu jako službu). Myslím, že to je opět nerealistické očekávání.

Zboží ze silnic nemizí, vozí je zvýhodněné zahraniční firmy

Pokud jde o nákladní dopravu, Dopravní politika správně konstatuje, že role silniční dopravy je nenahraditelná při plošné obsluze území a při zásobování regionů. Polemizovat by se však dalo s pasáží v Dopravní politice, kde se uvádí, že cílem není odebírat zakázky silničním dopravcům a narušovat tím tržní prostředí v nákladní dopravě, ale naopak pomoci silniční nákladní dopravě, která trpí chronickým nedostatkem řidičů: v průběhu tří let 2015 až 2018 poklesly zejména z důvodu chybějících řidičů mezistátní přepravní výkony dopravců registrovaných v ČR na pouhých 47%. Je pravda, že poklesl výrazně podíl tuzemských dopravců na mezinárodní přepravě věcí. Neklesl však objem přepravovaného zboží, ale značnou část přeprav místo českých realizují dopravci z jiných členských států, ze států, kde má silniční doprava přímou či nepřímou státní podporu. Pokles rozhodně nebyl způsoben nedostatkem řidičů, ale tím, že dopravci některých států mají výhodnější podmínky.

Silnice není před železnicí výrazně zvýhodněná

K zamyšlení je skutečnost, že Dopravní politika uvádí jako jednu z cest internalizaci externích nákladů, která má zajistit převod nákladů i přepravy osob ze silniční na drážní dopravu například tím, že se má zvážit zdanění registrace a držby vozidel nebo upravit evropská směrnice o poplatcích v silniční nákladní dopravě. Přitom ale současně Dopravní politika uvádí, že uživatelé v silniční osobní a nákladní dopravě hradí méně těchto nákladů (47%, respektive 48%) než uživatelé v železniční osobní a nákladní dopravě (53%, respektive 51%). Což znamená, že rozdíl mezi silniční a železniční dopravou není nijak zásadní, pár procentních bodů, přesto se ale stále opakuje nutnost zatížit silniční dopravu těmito údajnými externími náklady.

Co v politice postrádáme?

Existují poměrně rychlé způsoby, jak silniční nákladní dopravu udělat efektivnější a snížit dopady do životního prostředí. Jde například o novější přepravní technologie typu eco trucků, kdy jeden řidič s jednou delší soupravou dokáže se stejnou energetickou náročností přepravit o třetinu až polovinu větší objem nákladu než běžné vozidlo.

Je také zvláštní, že Dopravní politika neobsahuje žádné výhledy pro silniční vozidla s nulovými emisemi a/nebo autonomním provozem. Pokud se tato vozidla rychle rozšíří, naprosto to musí změnit argumentaci a přístup k veřejné podpoře jednotlivých druhů dopravy.

Zcela opomenuté je doručování kusových zásilek

Dále Dopravní politika prakticky úplně pomíjí fenomén služeb poslední doby, které jsou vyvolané e‑shopy a doručováním kusových zásilek zejména v segmentu B2C, ale i B2B.

Určitě se nedá očekávat pokles jejich využívání a je úsměvné tvrdit, že řešením jsou nákladní elektrokola, jak to uvádí Koncepce městské mobility. Že by to bylo politicky (voličsky) tak citlivé téma, že se do něj raději tvůrci Dopravní politiky nepouštějí?

Ing. Jan Medveď, zástupce generálního tajemníka ČESMAD Bohemia

Foto: ČESMAD Bohemia

spinner