Ralf‑Charley Schultz (UIRR): Růstu kombinované dopravy pomohou především investice do infrastruktury

Ralf‑Charley Schultz (UIRR): Růstu kombinované dopravy pomohou především investice do infrastruktury

Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) reagovala na balíček mobility přijatý 15. července s tím, že může vést k reverznímu modálnímu shiftu od udržitelného módu ke kamionům. Konkrétně 8 procent objemu evropské kombinované dopravy ve srovnání s rokem 2019 (ekvivalent k 15 miliardám tunokilometrů) je ohroženo návratem zpět k dálkové kamionové dopravě. Podrobnosti o stanovisku UIRR nám přiblížil její prezident Ralf‑Charley Schultz.

Jaká je podle váš šance na zrušení ustanovení v balíčku mobility (Regulation 2020/1055), které dává členským zemím EU možnost pozastavit platnost článku 4 Směrnice EC 92/106), o kombinované dopravě?

Vlastní studie posouzení dopadů vypracovaná Evropskou komisí potvrdila zjištění obsažená ve studii našeho odvětví, kterou UIRR zveřejnila dne 14. ledna. Následné dopisy zaslané dopravní komisařkou Adinou Vălean vládám členských států a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) Evropského parlamentu vyzývají zákonodárce k nalezení řešení a zároveň připomínají právo komise předložit pozměňovací návrh.

Uvidíme, jak budou spolutvůrci legislativy reagovat a jaká řešení nakonec tvůrci politiky zvolí. Možnost členských států pozastavit článek 4 směrnice o kombinované dopravě je pouze možností. Členské státy musí být přesvědčeny, že existují jiné způsoby, jak dosáhnout stejného výsledku v prosazování.

Existuje nějaká další hrozba pro kombinovanou dopravu vyplývající z nového balíčku mobility přijatého v loňském roce?

Ne. UIRR vždy dodržovala pravidla v silniční dopravě. Podporujeme myšlenku čistého a spravedlivě regulovaného dopravního trhu založeného na nejvyšších možných sociálních standardech a pracovních podmínkách.

Kombinovaná doprava je podle UIRR schopna převzít kolem
50 procent nákladní dopravy vykonávané na vzdálenost nad 300
km. Předpokladem pro to je podle UIRR zavedení rovného zpoplatnění a internalizace externalit pro všechny druhy dopravy. Jsou však tato opatření pro uvedený převod dostačující vzhledem ke kapacitě železnic, provozu nákladní a osobní dopravy na stejných tratích i síti terminálů kombinované dopravy?

V zásadě ano. Převod bude muset být postupný. Strategie Evropské komise

pro inteligentní a udržitelnou mobilitu předpokládá trojnásobný nárůst evropské kombinované dopravy do roku 2050. Toho lze dosáhnout pouze významnými infrastrukturními investicemi do železničních tratí, překladištních kapacit i do kolejových vozidel. Členské státy se zavázaly k těmto investicím v nařízení o hlavních směrech TEN‑T, zatímco Evropská komise poskytuje počáteční kapitál prostřednictvím Fondu soudržnosti CEF. UIRR věří v uskutečnitelnost tohoto cíle.

S tím souvisí i další otázka. Je jednání o eurovinětě a internalizace externalit silniční dopravy řešením pro podporu kombinované dopravy? Silniční dopravci tvrdí, že v souhrnu na všech daních, tedy nejen na mýtu, platí dost…

Každý daňový poplatník si v zásadě myslí, že platí „na daních dost“. Evropská komise předpokládá dosažení úplné internalizace a spravedlivé cenové soutěže teprve do roku 2050. A skutečně může trvat tak dlouho, než budou odstraněny všechny dotace, kterých požívá silniční nákladní doprava, zatímco přepravcům bude umožněn postupný přechod od přeprava založených pouze na silniční dopravě. Euroviněta, respektive jednání o zpoplatnění si kladou za cíl propojit náklady na používání dopravní infrastruktury a kompenzace uživatelů za externality dané využíváním silnic. Zdanění energií řeší totéž. Proto tyto kompenzace nákladů nelze považovat za daň.

Co by rozvoji kombinované dopravy v Evropě do budoucna pomohlo?

Rozvoj železniční a překladištní infrastruktury, harmonizace norem a regulačního rámce pro všechny druhy dopravy na úrovni EU, digitalizace a zefektivnění řízení železniční infrastruktury a dopravy, to jsou tři nejdůležitější změny, které by byly zapotřebí. Jestliže budou moci nákladní vlaky o délce 740m a hmotnosti 2000 tun s návěsy P400 volně jezdit, mohou subjekty na trhu zvládnout potřebné investice do kolejových vozidel a rozvoje tohoto segmentu. Dočasné kompenzační a urychlující politické kroky mohou, samozřejmě, tento vývoj urychlit.

Milan Frydryšek

Foto: UIRR

spinner