Nebezpečné věci

​Podmínky pro přepravu nebezpečných věci na železnicí slaví 130 let

16.8. – V roce 1893 vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva o železniční přepravě nákladů, známá také jako Bernská úmluva, která poprvé předpisově řešila přepravu nebezpečných věcí na železnicí, a to v Příloze 1 úmluvy, která obsahovala mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí.

I zásilka listového těsta může být klasifikována jako nebezpečné zboží

19.7. - Přeprava nebezpečného zboží a materiálů vyžaduje pečlivé plánování a dodržování předpisů. Pro zajištění bezpečnosti a minimalizaci rizik je důležité mít správné informace o klasifikaci nebezpečného zboží, množstevních limitech a přepravních režimech, které definují UN čísla. Pro leteckou přepravu jsou to regule IATA Dangerous Goods, pro námořní přepravu IMDG. Přepravní společnost DSV v České republice ročně manipuluje s tisícovkou zásilek nebezpečného zboží po moři i ve vzduchu. Nebezpečná zásilka přitom může obsahovat i listové těsto – kvůli jeho stabilizaci suchým ledem na cestě z Čech do USA.

Eurotunel aktualizoval směrnice pro přepravu nebezpečných věcí

17.7. - Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval své pokyny pro přepravu nebezpečných věcí. Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z Dohody ADR, ale jsou přísnější než mezinárodní podmínky, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu. Směrnice jsou zpracovány v anglickém a francouzském jazyce.

Aktualizované vnitrostátní odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady

7.7. – Evropská komise zveřejnila své rozhodnutí, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24.září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Jedná se o prováděcí rozhodnutí Komise EU č. 2023/1198 ze dne 21. června 2023, kde dle oddílu I.3 přílohy I, oddílu II.3 přílohy II a oddílu III.3 přílohy III směrnice 2008/68/ES jsou obsaženy seznamy vnitrostátních odchylek, které umožňují zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci při přepravě nebezpečných věcí.

Jsou zde uvedeny vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách. Česká republika zde uvedena není, tj. neuplatňuje odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách.

Odchylky se týkají těchto států:

silnice – Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko,

železnice – Dánsko, Francie, Německo, Švédsko,

vnitrozemské vodní cesty – Německo.

Jedná se o značné množství vnitrostátních odchylek. Konkrétní odchylky je třeba zjistit z vlastního rozhodnutí, které vyšlo 21. června 2023 v Úředním věstníku EU č. L 158.

(sh)

Ilustrační foto: UNECE

​Přechodné období pro přepravy nebezpečných věcí po silnici a železnici končí

16.6. – Dne 30. června 2023 končí přechodné období, do kdy bylo možné nebezpečné věcí po silnici či po železnici přepravovat podle podmínek, které platily buď do 31. 12. 2022, nebo které začaly platit 1. ledna 2023 a budou nyní platit 2 roky až do nejpozději 30. června 2025.

​Od roku 2025 dojde i ke změnám pro přepravu lithiových baterií

27.5. – S příští změnou předpisů pro přepravu nebezpečných věcí dojde také k dalším změnám pro přepravu lithiových baterií. U lithiových baterií v přístrojích, předmětech a vozidlech se plánují také změny v balení, označování a také u přepravních dokladů.

Omezení přeprav nebezpečných věcí ve Španělsku

20.4. - Španělsko aktualizovalo doplňující ustanovení k Dohodě ADR pro své území, jakož i pro Baskicko a Katalánsko. O tomto omezení Španělsko informovalo Evropskou hospodářskou komisi Organizace spojených národů (EHK OSN) v souladu s oddílem 1.9.4 Dohody ADR o aktualizovaných, doplňujících podmínkách na svém území pro rok 2023.

​Dohoda ADR 2023 vychází ve Sbírce mezinárodních smluv

3.4. – Dne 11. 4. 2023 bude ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení č. 15/2023 Sb.m.s. zveřejněna Dohoda ADR 2023, a to jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

​Řád RID 2023 vyšel ve Sbírce mezinárodních smluv

30.3. – V částce 14 Sbírky mezinárodních smluv z letošního roku bylo dne 30. března vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2023 Sb.m.s., o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

​Začnou práce na změnách ADR, ADN a RID, jež budou platit od roku 2025

3.3. – Změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí silniční (ADR), vnitrozemskou vodní (ADN) a železniční (RID) dopravou platí teprve dva měsíce, ale čas se nezastavil. A tak již v závěru měsíce března, od 20. do 24. 3., se v Bernu v budově Světové poštovní unie sejdou odborníci na přepravu nebezpečných věcí, aby pracovali na změnách, které budou platit od roku 2025.

spinner