​Dohoda ADR 2023 vychází ve Sbírce mezinárodních smluv

​Dohoda ADR 2023 vychází ve Sbírce mezinárodních smluv

3.4. - Dne 11. 4. 2023 bude ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení č. 15/2023 Sb.m.s. zveřejněna Dohoda ADR 2023, a to jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2021 a 2022 byly vypracovány návrhy změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Změny vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2023 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Přílohy A a Přílohy B nahrazují změny Přílohy A a Přílohy B, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2021 a které byly vyhlášeny pod č. 7/2021 Sb. m. s.

Francouzské znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně. Celé znění Dohody ADR viz www.zakonyprolidi.cz/ms/2023-15.

(sh)

Foto: SH

spinner