​Řád RID 2023 vyšel ve Sbírce mezinárodních smluv

​Řád RID 2023 vyšel ve Sbírce mezinárodních smluv

30.3. - V částce 14 Sbírky mezinárodních smluv z letošního roku bylo dne 30. března vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2023 Sb.m.s., o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. května 2022 byly v Bernu na 57. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) přijaty změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2023 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 56. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí (Bern, 27. května 2020), vyhlášené pod č. 16/2021 Sb. m. s.

Francouzské znění Řádu ve znění změn platných od 1. ledna 2023 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro RID

Ilustrační foto: OTIF

spinner