Nebezpečné věci

PF 2018

Redakce Dopravních novin vám děkuje za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2017, a do nového roku přeje hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů nejen v práci, ale i v soukromém životě.

​Zveřejněno 20. vydání Vzorových předpisů OSN

7.11. – Na domovské stránce Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) bylo zveřejněno 20. revidované vydání vzorových předpisů OSN, tzv. „Orange Book“ (v angličtině, francouzštině a španělštině). Tato doporučení představují základ pro ADR / RID / ADN 2019, jakož i pro předpis IMDG-Code , Amendment 39–18 pro námořní dopravu.

​Zveřejněn návrh evropské normy o nádržích na přepravu nebezpečných věcí

23.10. – K dispozici případným zájemcům je už návrh nové evropské normy DIN EN 12972:2017–09 Nádrže pro přepravu nebezpečných věcí – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží v německé a anglické verzi.

​Kvalita přepravy nebezpečných věcí na železnici v Německu loni se mírně zvýšila

18.9. – Podle roční zprávy Železničního spolkového úřadu (EBA) za rok 2016 byly u 7,2 procenta přeprav nebezpečných věcí po železnici zjištěny závady. Proti lehkému nárůstu v roce 2015 je to tentokrát pokles.

​Vyšlo už sedmé vydání systému klasifikace a označování chemikálií

12.9. – Evropská hospodářská komise při Organizaci spojených národů (EHK OSN – UNECE) zveřejnila na svých webových stránkách 7. přepracované vydání GHS. GHS představuje podklad pro celosvětovou harmonizaci klasifikace a značení chemikálií. Vedle úvodu a 10 přípojků obsahuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) obvyklé části fyzikální nebezpečnost, zdravotní nebezpečnost, nebezpečnost pro životní prostředí.

​Nabídka bezpečnostních poradců v Německu je stabilní

27.7. – Ke konci loňského roku mělo ve Spolkové republice Německo oprávnění školit a zkoušet bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí (BP) 215 organizací pro silniční přepravu (rok 2015: 208), pro železniční přepravu 126 (rok 2015: 124), pro vnitrozemskou vodní dopravu 39 (rok 2015: 34) a pro námořní přepravu 76 (rok 2015: 72). To svědčí o stabilitě nabídky.

​Řád RID 2017 byl zveřejněn ve sbírce mezinárodních smluv

26.4. – Desátý dubnový den byl ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 20/2017, Částka 11, zveřejněn Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) pro rok 2017. Změny v řádu schválilo 54. zasedání Odborného výboru pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu v květnu 2016.

​V dohodě ADR/ADN a Řádu RID 2017 se prodloužila platnost přechodných ustanovení

10.4. – V Dohodě ADR / ADN a Řádu RID 2017, pododdíle 1.6.1.30 došlo ke změně přechodného ustanovení, když bezpečnostní značky, které splňují požadavky uvedené v odstavci 5.2.2.2.1.1 (= ADR/ADN/RID 2013) platné do 31. prosince 2014, smějí být používány až do 30. června 2019. Důvodem k tomuto prodloužení lhůty je možné další prodloužené této lhůty v ADR/ADN/RID 2019.

​Práce na změnách platných od roku 2019 jsou v polovině

V polovině měsíce března proběhlo v hlavním městě Švýcarska Bernu další společné zasedání, které se zabývalo přepravou nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských říčních cestách. Zasedání, které řídil dlouholetý předseda těchto zasedání Claude Pfauvadel z Francie, se zúčastnila i delegace ČR, kterou vedl zástupce ministerstva dopravy Ing. Luboš Knížek.

​Asociace bezpečnostních poradců a znalců: Zkoušky z jedné členské země by měly platit po celé EU

Jedním ze základních úkolů Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ), na kterých členové této asociace momentálně pracují, je snaha prosadit uznatelnost zkoušek bezpečnostních poradců mezi různými zeměmi Evropské unie. „Pokud bezpečnostní poradce vykoná všechny zákonné zkoušky v jedné zemi, měl by mít možnost vykonávat tuto činnost i v jiné zemi Evropské unie,“ řekl prezident ABPZ Vladimír Zelený.

spinner