Anketa DN: Ekologický přístup se stává nedílnou součástí logistiky

Anketa DN: Ekologický přístup se stává nedílnou součástí logistiky

Snaha o uhlíkovou neutralitu, lokálně bezemisní doručování, ale i šířeji o společenskou odpovědnost nachází svůj odraz v zelné logistice. Jak k tomuto tématu přistupují některé firmy, které působí v České republice, na to jsme se zeptali jejich zástupců.

1. Co je ve vaší činnosti největším přínosem k rozvoji zelené logistiky a udržitelnosti?

2. Jak vnímáte perspektivu zelené logistiky z globálního hlediska?

Kateřina Rázlová, ředitelka automobilové divize DHL Supply Chain

1. Cílem skupiny Deutsche Post DHL, které jsme součástí, je dosažení nulových emisí CO2 do roku 2050. Jedním z největších znečišťovatelů je doprava a pro nás je i oblastí, kde jsou dopady našich aktivit nejvýraznější. Pravidelně doplňujeme flotilu o tahače s alternativními pohony, do provozu jsme nedávno uvedli nákladní auta se střešními solárními panely, testujeme možnost využití elektromobilů.

2. V mém oboru, což je logistika pro automobilový průmysl, je vidět výrazná změna v přístupu k životnímu prostředí. Výrobci aut s přechodem k výrobě elektromobilů kladou stále větší důraz na udržitelnost dodavatelských řetězců a podporují konkrétní změny.

Lukáš Ondráček, ředitel DKV pro ČR s SR

1. Kartami DKV lze kromě benzinu a nafty hradit také dobíjení a nákup alternativních paliv. Našim ekologicky smýšlejícím zákazníkům navíc umožňujeme kompenzaci emisí CO2. Již před lety jsme naši nabídku rozšířili o tankovací kartu DKV Card Climate, která umožňuje klimaticky neutrální provoz. Při placení touto kartou investují zákazníci z každého litru paliva předem danou částku do certifikovaných projektů na ochranu klimatu.

2. DKV podporuje závazky související se snahou Evropská unie o dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Věřím, že se k tomuto programu dříve či později přihlásí většina nadnárodních firem.

Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic, a.s.

1. Většinu našich pozemních přeprav v současné době realizujeme ve výměnných nástavbách, které pojmou více palet než běžné návěsy. Díky našemu IT a kompetencím lidí v provozech maximalizujeme vytížení ložného prostoru při nakládce tak, abychom nepřeváželi vzduch. Tím snižujeme počet vozidel na cestách a uhlíkovou stopu. Kromě toho testujeme vozidla na alternativní pohony a koncepty pro bezemisní doručování. Po Evropě používáme hybridní auta i ta na elektropohon. V Praze jsme na podzim zahájili doručování balíkových zásilek nákladními elektrokoly a na začátku tohoto roku jsme jako první v ČR začali tímto způsobem doručovat i celé paletové zásilky.

2. Udržitelný rozvoj je jedním z principů naší rodinné společnosti DACHSER a s ohledem na to plánujeme a realizujeme procesy v naší síti po celém světě. Navíc, cíl Pařížské dohody je zřejmý – dosáhnout klimatické neutrality v Evropské unii do roku 2050 – a my se na to v rámci celého DACHSERU připravujeme. Do budoucna lze tedy očekávat ještě větší tlak na snížení dopadů logistiky na životní prostředí ze strany legislativní, ale i veřejného mínění, který doufejme bude moci být úspěšně saturován technologickými řešeními v oblasti pohonů. Doposud totiž nejsou na trhu vhodné alternativy k běžným spalovacím motorům pro nákladní vozidla na dálkové trasy.

Jiří Kristek, partner a vedoucí pronájmu průmyslových ploch Cushman & Wakefield

1. Stále častěji se v naší činnosti, tedy ve zprostředkování pronájmu či prodeje logistických a průmyslových nemovitostí, setkáváme s požadavkem na jejich soulad s ekologickými trendy. Mnozí zájemci o tyto prostory řadí zelenou politiku budov, ve kterých působí, mezi své byznysové priority. Vyhledávají proto objekty s certifikací BREEAM, jež zaručuje potřebnou úroveň kvality s důrazem na udržitelnost výstavby. Této poptávky jsou si vědomi i developeři, pro něž se trend zelených budov dnes stal prioritou. O certifikace se zajímají také investoři a banky. Požadavek, aby budova byla „zelená“, na nás tedy kladou klienti na všech stranách nemovitostních transakcí – a pro nás je vždy potěšením, když mu můžeme vyhovět a transakci ekologické budovy zprostředkovat.

2. Na významu dnes v globálním měřítku nabývá tzv. ESG rating – environmental, social and corporate governance. Mnohé společnosti dnes usilují o fungování v souladu s jeho principy, mezi něž patří důraz na udržitelnost a ekologičnost v mnoha oblastech, včetně využívání budov vstřícných k životnímu prostředí. Svůj kredit v tomto směru pak prezentují vůči svým obchodním partnerům, a stejně tak ho vyžadují od nich – spolupracují např. jen s dodavateli, kteří sdílejí tyto principy. Vedle ekologie (klimatická krize, udržitelnost) k nim patří společenská odpovědnost (diverzita, lidská práva, ochrana spotřebitelů, ochrana zvířat), tzv. corporate governance (řídicí struktura, vztahy se zaměstnanci, platové podmínky) a odpovědné investování.

Miloš Malaník, generální ředitel DPD

1. Zelenou logistikou a udržitelností se v DPD zabýváme velmi intenzivně a dlouhodobě. Naše zelená strategie je jedním ze základních pilířů programu společenské odpovědnosti DPDgroup s názvem DrivingChangeTM. Tento program stojí na čtyřech pilířích – uhlíkové neutralitě, alternativním doručování ve městech, inovativním podnikání a podpoře komunit na celém světě. Naším reálným přínosem v rámci těchto bodů je například fakt, že již nyní 100% kompenzujeme naši uhlíkovou stopu. Což znamená, že každý námi doručený balík je uhlíkově neutrální. Kompenzace uhlíkové stopy probíhají podporou různých projektů ekologického rázu a jsou zcela dobrovolné, nejsou osvobozeny od daně a nemáme v nich žádné kapitálové investice.

Sami jsme se v rámci naší zelené strategie zavázali, že do roku 2025 budeme v 225 evropských městech doručovat bezemisně. Mezi vybranými městy nechybí ani Praha a Ostrava. Následovat budou postupně i další česká města. Ruku v ruce s tímto závazkem jde například i využívání pražského mikrodepa na Florenci (Těšnově). Od poloviny listopadu minulého roku odtud doručujeme do vybraných částí Prahy pouze na elektrokolech, tříkolkách a pomocí pěších kurýrů. Věříme, že tím pomáháme zlepšovat kvalitu ovzduší i dopravní zatížení v centru hlavního města. Budeme tak moc rádi, když přispějeme k tomu, že se všem obyvatelům bude zase o trochu lépe dýchat. Do konce února 2021 se nám touto ekologickou cestou podařilo z mikrodepa doručit přes 13000 zásilek. 1 pěší a 5 cyklokurýrů pak do konce března 2021 pouze v rámci zmíněného mikrodepa ušetřili 2,27 tun CO2e. Počet kurýrů zde budeme v budoucnu ještě navyšovat tak, abychom dosáhli ještě větší úspory.

Mimo mikrodepo doručujeme pomocí pěších a cyklokurýrů i v dalších městech ČR, například v Ostravě nebo v Plzni. V současné době využíváme po celé ČR i elektrododávky, například MAN eTGE a Renault Kangoo a Master. Jejich počet bude nadále narůstat.

Musím ještě dodat, že danou strategii uplatňujeme nejen navenek, ale i dovnitř společnosti. Na pracovištích máme k dispozici koše na recyklovaný odpad včetně bioodpadu, který končí v kompostéru na firemní zahradě, podporujeme a účastníme se různých společensky prospěšných aktivit, například Ukliďme Česko. Plně kompenzujeme a měříme naši uhlíkovou stopu nejen při přepravě, ale i v provozu firmy. Odebíráme zelenou elektřinu, tiskneme minimálně a ekologicky. Je toho opravdu hodně a budeme rádi, když se k našim aktivitám připojí i další firmy.

2. Vnímáme ji jako důležitý krok a závazek vůči celé společnosti. Jako české DPD jsme součástí mezinárodní skupiny DPDgroup, největšího balíkového přepravce v Evropě, ale především jsme všichni součástí stejné planety. Je třeba ji tedy chránit.

Z globálního pohledu tak usilujeme o snížení environmentální stopy s cílem zlepšit každodenní život ve městech pro lidi na celém světě. Abychom toho mohli docílit, v našem vozovém parku používáme doručovací vozy s nulovými či nízkými emisemi. Uhlíkovou stopu plně kompenzujeme pomocí našeho kompenzačního programu. Ten byl schválen přísnou normou Verified Carbon Standard a zaměřuje se na projekty obnovitelných zdrojů energie, čisté energie a oběhového hospodářství. Podporujeme tak například větrnou energii v Indii či přeměnu skládkového plynu na ekologickou elektřinu v Brazílii.

Zavázali jsme se, že do roku 2025 globálně nasadíme 7700 nových nízkoemisních vozidel a snížíme vyprodukované emise CO2 každého balíku o 30%. Do zelené logistiky se navíc snažíme zapojovat i inovace – ve Francii a nově i v Lotyšsku testujeme drony.

Jsme aktivní i na poli monitoringu čistoty ovzduší. Od roku 2019v několika městech Evropy (např. Lisabon a Paříž) v reálném čase měříme znečištění ovzduší PM 2.5 pomocí nejnovějších laserů na našich depech a dodávkách. Naměřená data pak pomáhají místním úřadům v boji za čisté ovzduší. Vzhledem k úspěchu projektu ho budeme dále rozšiřovat, v tomto roce do dalších 20 měst v Evropě.

Jak je vidět, tak zelené logistice věříme. I přes počáteční vyšší investice pro nás rozhodně převažují pozitiva – zdravější životní prostředí, ekonomické úlevy, snadnější parkování ve městech, snížení hluku a dopravní zátěže atp.

Filip Dostál, Head of Business Development společnosti GasNet

1. GasNet je lídrem v oblasti infrastruktury zkapalněného zemního plynu (LNG) a tady vidíme velký potenciál hlavně v nákladní dopravě. V roce 2020 jsme otevřeli první mobilní veřejnou samoobslužnou plnicí stanici v na LNG v Klecanech u Prahy a brzy otevřeme další. A v letošním roce jsme udělali další důležitý krok, auta naší firemní flotily jezdí na bioCNG, což je plně obnovitelný zdroj energie.

2. Emisní cíle EU jsou jasně dané a bez rozvoje LNG a dalších ekologických zdrojů energie v dopravě je v ČR ani v Evropě nesplníme. Trendem v moderní energetice je využití plynů v obnovitelných podobách jako například biometan, syntetický metan nebo vodík a určitě se to projeví i v oblasti logistiky.

spinner