SDT: Cílem vážení za jízdy nemá být výběr pokut, ale ochrana silniční infrastruktury

SDT: Cílem vážení za jízdy nemá být výběr pokut, ale ochrana silniční infrastruktury

Jedním z faktorů, které velkou měrou připívají k poškozování silniční infrastruktury, je přetěžování vozidel. V rámci návrhu Koncepce rozvoje vážení vozidel WIM (Weight in motion) na síti ŘSD, kterou pro potřeby ŘSD zpracovává Sdružení pro dopravní telematiku ČR (SDT), bude popsán současný stav vážení vozidel za jízdy v ČR včetně doporučení, jak poškozování vozovek tímto způsobem efektivně bránit.

Ze Strategie rozvoje ochrany dopravní infrastruktury v ČR (viz text na str. 6), kterou rovněž zpracovávalo SDT, je zřejmé, že jízda přetížených vozidel výrazně zkracuje životnost pozemních komunikací a významně přispívá k nárůstu na jejich opravu a modernizaci. Přitom podle SDT existují v oblasti ITS účinné nástroje, které mohou eliminovat toto nežádoucí chování uživatelů infrastruktury.

Podle prezidenta SDT Romana Srpa je také třeba brát v úvahu, že vedle samotného poškozování infrastruktury a zvyšování nákladů na její údržbu má jízda s přetíženým vozidlem negativní dopad na bezpečnost provozu. „Přetížená vozidla představují výrazně vyšší nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu, protože přetížené vozidle je méně stabilní a méně kontrolovatelné a roste tak riziko nehody,“ uvedl Roman Srp.

Navíc přetížené vozidlo podle něj dává dopravci, který je provozuje, nezdravou konkurenční výhodu oproti tomu, kdo pravidla dodržuje, vozovku nepoškozuje a neohrožuje ostatní účastníky provozu, což rovněž není v pořádku.

Návrhy na vylepšení současného stavu

„SDT koncem léta předá ŘSD návrh koncepce rozvoje systému vážení vozidel za jízdy. Půjde o poměrně rozsáhlý dokument, který v zásadě identifikuje řadu slabých stránek, které má současný způsob využití systémů WIM v ČR, a navrhuje opatření, jež by měla vést ke zlepšení současného stavu. Navrhovaná opatření budou zahrnovat jak návrhy na úpravy regulačního rámce a spolupráce všech zainteresovaných stran, tak návrhy na úpravu postupů předprojektové přípravy na straně majitelů a správců komunikací a také konkrétní provozní doporučení. Jedním z témat, o kterém se v koncepci zmiňujeme a o kterém bude určitě dobré diskutovat, je vznik centrálního informačního systému, který by zjednodušil agendu spojenou s pokutováním na straně obcí s rozšířenou pravomocí. Přitom právě jejich role je nesmírně důležitá, neboť ony jsou pověřené kontrolní činností a sankcionují řidiče za přetížená vozidla,“ upozornil Roman Srp.

Je třeba změnit ekonomické uvažování

SDT dlouhodobě upozorňuje, že je nezbytná změna ekonomického modelu systémů vážení za jízdy. „Zavedená představa o tom, že systémy vážení za jízdy mají své náklady spojené s výstavbou a provozem umořit příjmy, které pocházejí z výběru pokut, je chybná. Je chybná proto, že ideální je taková měřící stanice, která žádnou pokutu nevybírá a tím, že motivuje k dodržování pravidel, spolehlivě chrání vozovku jako takovou. Cílem přijímaných opatření proti přetěžování vozidel musí být zabránění chování, nikoli financování nákladů opatření z výběru pokut,“ uvedl Roman Srp.

„Přínos opatření proti přetěžování je představován výší škod na infrastruktuře, kterým existence opatření zabrání. Tuto výši škod lze vyjádřit jako nadměrné zatížení, které zkracuje interval mezi opravami, tedy zvyšuje náklady na udržení životního cyklu komunikace,“ dodal Roman Srp.

Česká republika má podle něj již jako jedna z mála evropských zemí poměrně bohaté zkušenosti s instalací a nasazováním nízkorychlostních i vysokorychlostních vážních systému a také systémů pro přímé pokutování, které jsou technologicky nejkomplexnější. Dosud se však k jejich nasazování na silniční a dálniční infrastruktuře České republiky nepřistupovalo systematicky a akcentem na síťové efekty. Součástí studie bude proto i doporučení úseků pozemních komunikací, které by bylo vhodné chránit před přetíženými vozidly prostřednictvím systémů WIM.

(lan)

Foto: LAN

spinner