Společné zasedání ADN/ADR/RID

Zasedání v Bernu přijalo první změny platné od roku 2015

Zasedání v Bernu přijalo první změny platné od roku 2015

Na jaře se v Bernu uskutečnilo další pravidelné Společné zasedání, na němž se řešily změny předpisů pro přepravu nebezpečných věcí ADN, ADR a RID. Zúčastnilo se jej 21 zemí včetně České republiky, Evropská unie, Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) a jedenáct nestátních mezinárodních organizací. Zasedání se zaměřilo na změny a novinky v oblasti cisteren a norem, výklad ustanovení ADN, ADR a RID a návrhy změn těchto předpisů a vzalo na vědomí informace o práci jednotlivých pracovních skupin.

Téma cisteren

Účastníci zasedání potvrdili harmonizaci kapitoly 6.7 pro přemístitelné cisterny s ustanoveními, která se týkají těchto cisteren ve Vzorových předpisech OSN. Diskutovalo se také o nehodě cisternového vozidla na propan v Belgii – hovořilo se o konstrukci cisterny a normě EN 12252, avšak zatím bez nějakých konkrétních závěrů. Pokračovala i diskuse o tom, jak určit termín pro účinek pojistných ventilů u cisteren přepravujících některé hluboce zchlazené zkapalněné plyny (například oxid uhličitý); cílem je zabránit nechtěnému účinku ventilů během přepravy. Konečné řešení celé problematiky se předpokládá po dohodě s Evropskou asociací průmyslových plynů (EIGA). V oblasti norem byly dojednány nové postupy pro spolupráci s Evropskou komisí pro normování (CEN) a Evropskou komisi pro elektrotechnické normování (CENELEC). Zasedání také schválilo zapracovat některé nové, případně novelizované normy EN, ISO-EN do podmínek, které budou platit od 1. ledna roku 2015.

Odmítnuté a odložené návrhy ADN, ADR a RID

V nových návrzích změn ADN, ADR a RID zasedání odmítlo návrh Rumunska na převzetí definic „shipment“ a „expédition“ ze Vzorových předpisů OSN do ADN, ADR a RID. Odložilo také návrh na změnu oddílu 5.3.3 (Značka pro zahřáté látky) tak, aby byla používána ve spojitosti se zvláštním ustanovením 580 – až do doby dořešení s Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC). Dále zasedání odložilo také návrh na změnu zvláštního ustanovení 310 pro přepravu baterií s tím, že Spojené království předloží na příštím zasedání nový návrh, který bude zohledňovat připomínky z diskuse.

Změny od ledna 2015

Zasedání přijalo první změny, které začnou platit od 1. ledna roku 2015. Jedná se například o oddíl 1.2.1 Definice, kde došlo k řadě změn definic u ADN – staré normy byly v pojmech nahrazeny normami novými. V kapitole 1.6 byla s přijatými změnami také zapracována příslušná přechodná ustanovení. Ve sloupci 17 (zvláštní ustanovení pro přepravy ve volně loženém stavu) seznamu A Seznam nebezpečných věcí podle UN čísel se změní kódy – „VW“ a „VV“ nahradí kód „VC“. Se zrušením zvláštního ustanovení 580 budou v tabulce A kapitoly 3.2 provedeny příslušné úpravy.

U písemných pokynů podle oddílu 5.4.3 byla u výstražné vesty nahrazena norma EN 471 novelizovanou normou EN 471:2003 + A1:2007; stejně tak se stalo pouze u ADR, kde odkaz na normu pro dýchací přístroj EN 141 byl změněn na nový odkaz EN 4387:2004 + A1:2008 (úprava se samozřejmě týká i příslušného ustanovení části 8 ADR). Od letošního roku nově platný oddíl 5.5.3 látky představující riziko udušení byl doplněn o nový „vysvětlující“ odstavec 5.5.3.1.4, který se týká suchého ledu. V kapitole 6.2, která se týká tlakových nádob, byly jako obvykle staré normy nahrazeny prvními novými normami. V kapitole 6.7 byl u přemístitelných cisteren zapracován nový pododdíl, který řeší vybavení těchto cisteren topným systémem. Rovněž v kapitolách 6.8 a 6.9, a také částech 8 a 9 (pouze ADR), byly zapracovány novelizované normy, které jsou používány.

Z činnosti pracovních skupin

Pracovní skupina zabývající se snížením rizika BLEVE (exploze expandujících par vroucí kapaliny) informovala o své činnosti od posledního zasedání a pracovní skupina, která řešila přepravu obalů, jež obsahují zbytky nebezpečných věcí, jako odpad, informovala, že závěry byly pro další řešení na úrovni EHK OSN předloženy expertům OSN. Činnost zahájila pracovní skupina, která má na starosti četnost zkoušek plynových lahví.

Korektura kapitol 4.1 a 6.2

Z jednání dále vyplynul návrh na korekturu ustanovení ADN, ADR a RID 2013, která se týkají kapitol 4.1 a 6.2, a to náhrady jedné ISO normy a jedné EN normy novelizovanými normami. Korektura je již zveřejněna na stránkách Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu OTI (http://www. otif.org).

Projekt vyhodnocování rizik

V bodě různé byl na zasedání představen projekt, který vytvořila Francie spolu se sekretariátem EHK OSN a který se týká vyhodnocování rizik z přepravy nebezpečných věcí. Francie navrhuje vypracování databanky, kterou by mohly využívat všechny příslušné orgány. Databáze by vycházela z údajů stanovených v oddíle 1.8.5. Na základě následné diskuse bylo rozhodnuto, aby projekt byl ukončen do konce letošního roku. Za účelem koordinace údajů bude na závěr roku svoláno jednání, jehož se zúčastní i další zainteresované organizace, jako například Evropská železniční agentura (ERA), Evropská unie či Evropský svaz chemického průmyslu (CEFIC). ERA letos na podzim k tématu uspořádá workshop. Příští společné zasedání se uskuteční v září v Ženevě. Mělo by především řešit zapracování změn ze Vzorových předpisů OSN.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro ADR a RID

spinner