Přeprava nebezpečných věcí

Většina změn platných od roku 2015 je již připravena

Většina změn platných od roku 2015 je již připravena

V loňském roce se uskutečnila dvě společná zasedání ADN/ADR/RID, dvě zasedání WP.15 ADR a jedno zasedání stálé pracovní skupiny výboru znalců RID, která schválila většinu změn, jež by měly platit od 1. ledna roku 2015 pro přepravu nebezpečných věcí říční, silniční a železniční dopravou. Konečné slovo však bude mít skupina WP.15 ADR a Výbor znalců RID až letos v květnu.

V současné době je schváleno zhruba 150 stran změn, které musejí být po konečném schválení v květnu a následné notifikaci ve druhém pololetí letošního roku zapracovány do Dohod ADN a ADR i do Řádu RID. Mimo jiné, pokud vše úspěšně projde schvalovacím procesem, členem Úmluvy COTIF a tím i Řádu RID se může stát Pákistán.

Vybrané změny od roku 2015

Následující přehled připravovaných změn představuje jen namátkový výběr na základě subjektivního pohledu autora.

 1. Do všech částí předpisů budou zapracovány nejnovější odkazy na normy, které mají vztah k nebezpečným věcem. O které se konkrétně jedná, bude možno zjistit až z novely předpisů;
 2. V části 1 byl zapracován nový pododdíl 1.1.3.10, který se týká vynětí z platnosti při přepravě osvětlovacích těles, která obsahují nebezpečné věci;
 3. V novém oddíle 1.1.5, který platí od roku 2013 a týká se platnosti norem vůči ADN/ADR a RID, se zapracuje další odstavec, který upřesňuje, jakých norem se to týká;
 4. V oddíle 1.2.1 Definice dochází k velkému množství změn, které se týkají radioaktivních látek a předmětů. Dále je zde uvedeno, že v této „periodě“ platí 5. vydání GHS,
 5. vydání Příručky zkoušky a kritéria a 18. vydání Vzorových předpisů OSN. Zavádí se rovněž nová definice pro záchranný velký obal;
 6. V přechodných ustanoveních kapitoly 1.6 jsou zapracována nová přechodná ustanovení, která se týkají změn v používání bezpečnostních značek, velkých bezpečnostních značek, značek a označení, které byly přijaty k možným odchylným rozměrům, jež v předpisech doposud platí. Samozřejmě změny, které byly přijaty u cisternových vozů/vozidel, kontejnerů, MEGC atd., se projeví i v nových přechodných ustanoveních, aby stávající cisternové vozy/vozidla, MEGC atd. mohly být používány i nadále. Přechodná ustanovení pro kusy s radioaktivními látkami podle ADR/ADN a RID vydání 2009 a 2011 jsou zpracována v novém pododdílu 1.6.6.3.
 7. Kapitola 2.1 se doplňuje o nový oddíl 2.1.5 Klasifikace starých obalů, prázdných, nevyčištěných, které se nově v předpisech objevují a které se přiřazují k novému UN 3509;
 8. V oddíle 2.2.1 se UN 0503 PLYNOVÉ GENERÁTORY AIRBAGŮ nebo MODULY AIRBAGŮ nebo NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ přejmenovaly na „Bezpečnostní zařízení, pyrotechnická“;
 9. V oddíle 2.2.2 se objevuje nový odstavec s klasifikací „adsorbovaných plynů“, které se v předpisech nově objevují pod novými UN čísly 3511 až 3518;
 10. V pododdíle 2.2.9.3 dochází k nové klasifikaci, např. UN 2212 AZBEST, AMFIBOL, UN 2590 AZBEST, CHRISOTIL, UN 3509 STARÝ OBAL, PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ;
 11. V tabulkách A a B, jsou doplněna nová UN čísla ze Vzorových předpisů OSN, dále je zde velká spousta menších či větších změn, které budou patrné z novelizovaného vydání předpisů 2015, v RID po prověrce UIC zůstává zachován sloupec 19 pro spěšniny (přeprava spěšnin na železnici se zatím stále vyskytuje);
 12. V kapitole 3.3 dochází k řadě změn u zvláštních ustanovení. Například u ZU 225 a 594 – pro hasicí přístroje dojde k odchylce od Vzorových předpisů OSN, experti OSN budou požádáni o korekci ustanovení ve Vzorových předpisech OSN. Ruší se ZU 593 u UN 2187 OXID UHLIČITÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ; mění se ZU 310 – přeprava baterií, které nebyly zkoušeny, například jako prototyp nebo minimální produkční série – viz rovněž úprava pododdílu 2.2.9.2 o odkaz na text ZU 310;
 13. V souvislosti s pododdíly 3.4.7.1 a 3.4.8.1 se diskutovalo o barvě/podkladu značky – zda musí být podklad jen bílý nebo jaká má být barva vnějšího povrchu kusu. Například zda na černém povrchu kusu může být černá značka. Sekretář EHK OSN upozornil, že stejná

otázka vzniká například při použití „směrových šipek“, značky „ohrožující životní prostředí“ atd. Proto bylo rozhodnuto předložit toto téma expertům OSN s tím, že o změně se rozhodne na jaře 2014;

13. V oddíle 5.3.3 „označení pro zahřáté látky“ budou místo ZU 580 použita ustanovení, která jsou ve Vzorových předpisech OSN a v IMDG-Code, tj. ZU 580 se zruší a dále se dořeší kodifikace označení, aby bylo možnou použít při elektronické výměně dat, jak požaduje UIC a IRU;

14. V kapitole 5.4, v písemných pokynech, se u ustanovení o používání výstražné vesty ruší odkaz na normu, jaká by vesta měla být;

15. Pokud se týká „větrání“ vozů/vozidel s kusy, které obsahují jeden z chladicích prostředků, došlo k přepracování odstavce 5.5.3.3.3. Toto ustanovení nebude platit pro vozidla/vozy, kde kabina řidiče je izolována od nakládacího prostoru (jen pro ADR); Na návrh Německa byla do RID zpracována nová kapitola 7.8 – pro Ro-La ve smíšených vlacích (kombinovaná přeprava osob a nákladní přeprava), která bude možná jen se souhlasem příslušného orgánu a se souhlasem příslušných orgánů všech na dopravě zúčastněných zemí. V této souvislosti dochází v RID i ke změnám pododdílů 1.1.2.2 a 1.1.2.3;

16. V kapitole 8.5 ADR dochází ke zrušení zvláštního ustanovení S 13, rovněž tak i ve sloupci 19 tabulky A ADR. Zvláštní ustanovení S 5 bude platit pro UN 2908, 2909, 2910 a 2011 a bude také uvedeno pod šestou odrážkou v odstavci 1.1.3.6.2;

Rozpracovaná problematika

I v roce 2013 při společném zasedání, mimo plénum, jednala Praovní skupina cisterny, která připravovala případné změny a novin- ky z oblasti cisternových vozů/vozidel, cisternových kontejnerů, MEGC, přemístitelných cisteren atd. Některé budou již zapracovány do předpisů od roku 2015, některé jsou ve stadiu rozpracování a počítá se s nimi pro předpisy platné od roku 2017. Jednalo se například o cisterny pro podtlakové čerpání odpadů, kde je návrh na změnu pododdílu 6.10.3.8 b); přepracovaný návrh bude předložen na jarní jednání. Bylo také zahájeno projednávání návrhu Francie k přepravám zemního plynu, hluboce zchlazeného, kapalného (LNG) v cisternách – diskusní materiál k odstavci 6.8.2.6.1 ADR pro konstrukci cisteren by na příštím zasedání měla projednat Pracovní skupina normy a Pracovní skupina WP. 15.

Dále byla zahájena diskuse o sjednocení postupů při schvalování cisteren pro třídu 2 a třídy 3 až 9. Pokud by sjednocení bylo schváleno, vedlo by to k velkému množství změn oddílů 1.8.6, 1.8.7, zrušení alfanumerických kódů TA 4 a TT 9 a ke změnám kapitoly 4.3 a 6.8. Výbor expertů České republiky při Drážním úřadu pro delegaci ČR vypracoval stanovisko, že tento postup nejenže nezvyšuje bezpečnost cisteren a přepravu nebezpečných věcí, ale v případě ČR a ostatních států tzv. bývalého východního bloku ji dokonce naopak snižuje (zkoušky musí provádět znalec jako fyzická osoba a zaměstnanec zkušební organizace). Institut inspekční organizace pro posuzování shody cisteren byl zaveden do RID na základě směrnice EU, která platí pro cisterny na plyny a některé zvlášť nebezpečné látky. Po diskusi bylo rozhodnuto, že návrh je předčasný, protože existuje řada národních omezení apod. Návrh proto bude na následujícím jednání probrán v plénu, aby byly nastaveny parametry pro další práci pracovní skupiny.

U hluboce zchlazených zkapalněných plynů se jednalo o tom, jak řešit „těsnost ventilů“ a jejich případný předčasný účinek. Ke konkrétním výsledkům se zatím nedospělo a EIGA navrhuje tuto oblast i nadále sledovat; práce tudíž budou pokračovat. Loni byl také odmítnut návrh Nizozemska na vybavení dalších cisternových vozů „crash“ nárazníky, a to jako nedostatečně odůvodněný.

Další projednávaná témata

Zasedání vzalo na vědomí, že experti OSN budou řešit použití pojmů „označení (Kennzeichen – mark – marque)“ a „označování (Kennzeichnung – marking – marquage)“. V kapitole 5.5 oddílu 5.5.3, který platí od roku 2013, by mělo dojít k prvním dílčím změnám, které se však musejí nejdříve znovu projednat s experty OSN. S konečnou platností tedy bude rozhodnuto na společném zasedání letos na jaře. V RID by mělo dojít k náhradě vyhlášek UIC 592–2 a 592–4 novou vyhláškou UIC 592. Pokud bude nová vyhláška hotová, UIC na jaře předloží již oficiální dokument. Pracuje se také na seznamu kódů bezpečnostních značek, značek, označení, které by měly být používány v elektronické výměně dat. Problematiku by měla řešit Pracovní skupina telematika.

Loni byly také podány informace o jednáních Pracovní skupiny pro flexibilní kontejnery pro volně ložené látky, která připravuje další rozšíření textu kapitoly 6.11, jakož i nový pododdíl 7.3.2.9 „Používání flexibilních kontejnerů pro volně ložené látky“ a také nový pododdíl 7.5.7.6 „Nakládání flexibilních kontejnerů pro volně ložené látky“. Pracovní skupina ke snížení rizika BLEVE, které předsedá Nizozemsko, shrnula svou činnost za poslední období, především informovala o průběhu některých testů ve spolupráci s BAM (Federální ústav pro výzkum a testování materiálů v Berlíně).

Ve výboru znalců byla zahájena diskuse o návrhu Euracoal k přepravě UN 1361 uhlí ve volně loženém stavu – byl předložen návrh na zpracování nového ZU 665, které by se týkalo přeprav uhlí z přístavů (hlavně ADN). Letos má být dokument s odpovídajícími návrh změn prodiskutován. Výbor RID loni také jednal o harmonizaci RID a Přílohy 2 SMGS. Za tímto účelem byla vypracována synoptická tabulka rozdílů mezi Přílohou 2 SMGS a RID, která má 94 stran, v níž jsou uvedeny rozdíly, odlišnosti apod. I proto se tohoto zasedání začaly zúčastňovat státy, které se ho doposud nezúčastňovaly, jako například Gruzie.

Dva noví pozorovatelé

Statut pozorovatele při společném zasedání loni získaly Svaz evropských podniků frézujících silnice (VESF) a Evropská asociace pro uhlí a lignit (Euracoal). Svazu školicích organizací působícímu především v zámoří (DGTA) byla žádost zamítnuta.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro ADR a RID

spinner