Ing. Ladislav Špaček (SCHP ČR) pro DN

Hledá se platforma pro monitoring pohybu nebezpečného zboží

Hledá se platforma pro monitoring pohybu nebezpečného zboží

Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR) je od roku 2012 partnerem projektu ChemLog T&T, jehož hlavní náplní je monitoring kontejnerových přeprav nebezpečných látek. Tento projekt navazuje na podobný, který se v letech 2009 až 2013 zabýval obecně logistikou chemických látek ve střední a východní Evropě. V jaké fázi momentálně projekt ChemLog T&T je a co si od něj jeho partneři slibují, jsme se zeptali Ing. Ladislava Špačka, CSc., sekretáře pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí Svazu chemického průmyslu ČR.

„Můžete nejprve popsat pilotní projekt monitorování přeprav chemikálií, co je jeho hlavním cílem?“

„Svaz chemického průmyslu ČR se dlouhodobě stará o bezpečnost přeprav chemikálií. Letos si připomínáme již 20 let od doby, kdy se svaz a jeho první členové v roce 1994 přihlásili k plnění principů celosvětové dobrovolné iniciativy chemického průmyslu Responsible Care. Od roku 1996 na smluvním základě s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru například zabezpečujeme provoz Transportního informačního nehodového systému, který je dobrovolnou složkou Integrovaného záchranného systému. V jeho rámci naši členové poskytují již 18. rokem pomoc při dopravních nehodách, kde hrozí únik chemikálií. V letech 2009 až 2013 jsme se společně s partnery z Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska podíleli na realizaci projektu ChemLog – Logistika chemických látek ve střední a východní Evropě.

Z České republiky se na realizaci projektu podílel vedle SCHP ČR i Ústecký kraj, který je jako jediný český region členem Evropské sítě chemických regionů, což je poradenský a lobbistický orgán zastupující zájmy těch evropských regionů, v jejichž hospodářství hraje chemická výroba dominantní úlohu. Základní výstupy tohoto projektu lze shrnout do několika slov – pro zachování konkurenceschop­nosti a sní-žení negativních vlivů na životní prostředí je třeba rozvíjet kombinovanou dopravu, dobudovat infrastrukturu včetně té specifické pro převoz chemikálií (a nebezpečného zboží obecně), a hlavně nám vlastní úkoly – soustavnou výchovu odpovědných pracovníků, včetně rozvoje dobrovolných aktivit vedoucích ke snížení rizik přeprav nebezpečných věcí.

Projekt ChemLog T&T, který realizujeme ve stejném složení projektových partnerů, rozšířeném o zástupce Slovinska, je již zaměřen na monitorování (tedy sledování a dohledávání = tracking and tracing) kontejnerů přepravujících nebezpečné zboží (s důrazem na výrobky chemického průmyslu). První mezinárodní konference projektu se uskutečnila již v listopadu 2012 jako součást největší logistické konference ve střední a východní Evropě SpeedCHAIN 2012. O tom, že obě akce Evropská unie považuje za prio-ritní, svědčí skutečnost, že jsou realizovány s podporou Evropského rozvojového fondu v rámci programu Central Europe.“

„Jak projekt probíhá, v jaké je momentálně fázi a co vás ještě čeká?“

„V současné době se nacházíme ve stadiu, kdy budeme porovnávat výstupy a náměty ze čtyř pilotních projektů na trasách Německo – Polsko – Rusko, Itálie – Slovinsko – Maďarsko – Ukrajina, využití Dunaje a pro nás nejdůležitější trase Německo – ČR – Slovensko – Ukrajina– Rusko. Průběžné informace z trasy přes ČR jsou zveřejňovány na www.schp.cz. Ve zbytku roku 2014 se pak zaměříme především na představování společných výstupů a návrhu dalšího postupu. Závěrečné regionální setkání projektu se uskuteční na SpeedCHAIN 2014. O dalších akcích a průběžných výstupech budou pravidelné informace na www.schp.cz pod bannerem ChemLog T&T. V první fázi projektu jsme zpracovali analýzu současného stavu ve sledování a dohledávání nebezpečných zásilek jak na území jednotlivých regionů – partnerů projektu, tak v rámci celé střední a východní Evropy, vytipovali použitelné a dostupné technologie, a to jak v hardwaru (palubní jednotky nezávislé na vnějším zdroji energie), tak sledovacím a vyhodnocovacím softwaru (návaznost na stávající IT programy výrobců, dopravců i přepravců a na mezinárodní dohody typu ADR, RID a podobně). V současné době probíhají pilotní projekty, kdy je sledováno několik typů palubních jednotek s několika typy sledovacího a vyhodnocovacího softwaru s cílem ověřit dostupnost potřebných služeb v celé Evropě, vytipovat tzv. úzká místa a najít platformu, která by umožnila co nejširší a současně nejméně finančně i technicky náročné řešení.“

„Kdo všechno na tomto projektu spolupracuje, jak konkrétně?“

„Jen adresář českých partnerů projektu představuje seznam více než 100 organizací, jehož základem jsou členské organizace SCHP ČR. Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem a Policií ČR, kteří mají zájem především o rychlé a úplné oznámení v případě havárie kontejneru. Zástupci HZS jsou přínosem pro řešení projektu. Jmenovitě je třeba vyzdvihnout zapojení firmy LEVEL, s. r. o., Náchod, jejíž jednotku a systém Positrex v rámci pilotního projektu využíváme a která se zapojila i do dalších prací na přizpůsobení a případně i vyvinutí nové jednotky, která bude vycházet z dílčích závěrů probíhajícího pilotního sledování. Z dopravních firem děkujeme zejména společnostem Bohemiakombi, METRANS, Trans-Sped-Consult, LC SOKOTRANS, LC Slovaktrans, LC Lauterbach Spedition a OMEGA Services (tuto společnost až do svého odchodu do funkce ministra dopravy zastupoval v našem projektu Antonín Prachař), ale i ČSPL. Součástí našeho pilotního projektu je i ověření případné kapacity řeky Labe, která má zejména pro Ústecký kraj velký význam, a i proto je účast ČSPL velmi vítaná.

Externím expertem je společnost DEKRA CZ a velice si vážíme i zapojení skupiny OLTIS Group. Velmi nás těší zájem o výstupy ze strany centrálních orgánů, zejména Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Neocenitelnou výhodou je skutečnost, že druhým řešitelem projektu z ČR je Ústecký kraj, který má svá vlastní očekávání ve vazbě na své úkoly v oblasti krizového řízení, zjišťování relevantních podkladů pro územní plánování, vazby na včasné informace veřejnosti (krizový portál kraje) atd. Projekt má však i své vedlejší efekty v prohloubení spolupráce kraje s chemickými podniky v regionu nebo v přípravě mladých na jejich budoucí povolání, a konečně i v rostoucí aktivitě kraje v rámci Evropské sítě chemických regionů (ECRN).“

„Kde se ukázaly v průběhu pilotního projektu největší problémy?“

Funkčních, ověřených a běžně používaných je řada jednotek a systémů, které fungují v silniční dopravě, ty však mohou využívat automobilové baterie, respektive mohou být trvale napájeny automobilovými motory. Obdobně je sledována i přeprava vlaků a lodí. Sledovací jednotkou však dosud vesměs nejsou vybaveny jednotlivé kontejnery, které využívají kombinovanou přepravu, a jenž tak nemohou využívat výhod trvalého připojení k externímu zdroji energie – musí si vystačit s vlastními bateriemi. Zamýšlíme se ale například i nad tím, jak zabezpečit systém nákupu, správy a údržby jednotek určených pro sledování kontejnerů s chemikáliemi, jak zpřístupnit výsledky sledování pro takové subjekty, které mají oprávněný zájem tyto informace získat (ne všichni zúčastnění mohou získat veškeré dostupné informace, část by mohla být snadno zneužitelná a bude nutno ji chránit).

Dílčí výsledky však ukazují, že systém je realizovatelný a že jednotlivé státy i regiony by mohly mít informace o pohybu kontejnerů s nebezpečnými věcmi ve svém území a využít je v řešení kritické infrastruktury. Velmi složitou otázkou, se kterou si zatím nevíme zcela rady, je definice nehody, která se ve všech prostředích – silnice, železnice, říční doprava a terminál, projevuje odlišným způsobem, a není proto vůbec jednoduché naprogramovat palubní jednotku tak, aby rozeznala, zda již došlo k nehodě nebo jen k běžné manipulaci při rozlišných dopravních módech.“

„Jak je monitoring přeprav zachycený v současné legislativě? Jsou zapotřebí nějaké úpravy?“

„Statistiky zachycují pouze data o naložených a vyložených chemikáliích na území ČR. O nákladech, které přes naše území jen přejíždějí, informace nejsou. To byl jeden z důvodů, proč jsme se v rámci snižování rizik spojených s přepravou chemikálií do realizace projektů ChemLog zapojili. Při pilotním monitorování zjišťujeme základní informace, kterých by mělo být využito při posuzování reálnosti tohoto přístupu. Zatím se jednoznačně ukazuje, že případné zavedení systému sledování kontejnerů v rámci Evropy bude muset být legislativně upraveno a zakot-veno minimálně v systému mezinárodních dohod.“

„Jak nákladné by bylo vybavit všechny vozy přepravující nebezpečné látky příslušnou jednotkou, kdo by měl tyto náklady platit?“

„Zatím si dopravní společnosti hradí náklady na sledování motorových dopravních prostředků a nákladů samy. Je to jejich konkurenční výhoda při objednávání přepravy těchto látek, při posuzování hospodárnosti dopravy, dodržování zákonů a dalších předpisů. Nezanedbatelná je i kontrola chování řidičů, dodržování pravidel přepravy a tím i její bezpečnosti. Pohyb kontejnerů však zatím sledován není. Při definování zadání systému se vycházelo ze skutečnosti, že o získané informace budou mít zájem zejména státní orgány (respektive orgány veřejné správy na všech úrovních) v celé Evropě, tedy ten, kdo ke své práci tento druh dat potřebuje. V dalších krocích bude tedy třeba posuzovat náklady na zabezpečení takovéhoto systému monitorování přepravy nebezpečného zboží s přínosy pro větší bezpečnost přeprav, péči o životní prostředí, bezpečnost a zdraví občanů.“

„Co bude následovat dále po skončení pilotního projektu?“

„Na tuto otázku nedokáže dnes odpovědět nikdo. Jsme ve stadiu formulace společných závěrů a v rámci projektu budeme mít celé druhé pololetí roku 2014, abychom naše návrhy projednali se všemi zainteresovanými ve všech dotčených zemích, popřípadě s vybranými evropskými institucemi. V listopadu na závěrečném regionálním setkání projektu ChemLog T&T budeme určitě chytřejší. Oba projekty, ChemLog i ChemLog T&T, byly připravovány v úzké spolupráci s Evropskou sítí chemických regionů, a tak lze právem předpokládat, že tato organizace převezme výsledky těchto projektů a bude je využívat při svých aktivitách v rámci struktur Evropské unie.“

Tomáš Johánek

spinner