Co přineslo září 2019 v dopravě

Co přineslo září 2019 v dopravě

Není pochyb, že svět a jeho obyvatelé jsou na pokraji velkých změn. A jsou to zejména hlavní světové vládní organizace jako OSN a regionální organizace jako Evropská unie, které chystají pro vlády členských zemí plány a strategie, jak se potýkat s tématy jako oteplování klimatu, udržitelnost a třeba i digitalizace. Jsou však případy, kdy se nečeká, s čím přijdou vlády. Uvedu zde příklad finských Helsinek. A rovněž příklad z oblasti mezinárodních dopravních svazů, kde jsme svědky netradičního vývoje. Mám na mysli asociaci ALIS.

Helsinky neuvádím náhodou. Letos v červnu byly uznány Evropskou komisí za nejvíce inovativní region v EU a jsou „European Capital of Smart Tourism 2019“. Jsou také prvním evropským velkoměstem a druhým celosvětově (po New Yorku), které dobrovolně informuje OSN o svém zavádění udržitelných cílů rozvoje.

Město přišlo s vlastním programem udržitelnosti, který nese název „Mysli udržitelně!“ a je především odpovědí na rostoucí klimatickou krizi. Tato nová iniciativa poskytuje obyvatelům, návštěvníkům a majitelům obchodů praktické nástroje k novému zvážení jejich denního chování tak, aby učinili udržitelnějším způsob života a obchodního rozhodování. Tato služba třeba zahrnuje plánování tras pro dopravu bez emisí a poskytuje údaje o emisích CO2 měřených v gramech na osobu a cestu.

Podle iniciátorů programu žije ve městech více než polovina světové populace a odpovídá za více než 70 procent světové emise uhlíku z energie. „Přechod k uhlíkové neutralitě vyžaduje obojí – hlavní změny struktury a každodenní akce. Roli hraje individuální volba,“ vysvětloval Kaisa-Reeta Koskinen, ředitel helsinské iniciativy za uhlíkově neutrální město Helsinky. Aby se podle posledních studií zastavilo další oteplování klimatu, každý Fin by měl zmenšit uhlíkovou stopu po sobě do roku 2030 z 10,3 tuny na 2,5 tuny. Když jedna osoba z každé z 2,6 milionu domácností existujících ve Finsku sníží uhlíkovou stopu o 20 procent, lze podle Koskinena dosáhnout 38 procent z cíle stanoveného Finsku podle nedávné Pařížské dohody o snižování emisí.

Obyvatelé Helsinek jsou velmi znepokojeni krizí klimatu; více než dvě třetiny se domnívají, že jde o nejvíce zneklidňující věc ovlivňující naši budoucnost, jak uvádějí představitelé města. „Mnozí jsou frustrováni z toho, že tu není nic, co by mohli dělat, aby se to zastavilo. Je zde velká poptávka, aby se frustrace změnila v něco produktivního, co nám dovolí znovu zvážit náš životní styl a spotřebitelské chování.“ Servis k tomu poskytuje právě program „Mysli udržitelně“, když nabízí konkrétní nástroje.

Vedle nabídky možné veřejné dopravy bez emisí centrem města pořádají Helsinky akci Flow Festival, jeden z vedoucích uhlíkově neutrálních hudebních festivalů ve světě; první v severském regionu je restaurace Nolla fungující s nulovým odpadem a také nezisková nadace Compensate, která byla založena pro boj se změnou klimatu při použití darovaných příspěvků pro projekty směrované k mezinárodnímu omezování uhlíku.

Laura Aaltová, ředitelka organizace Helsinki Marketing, nedávno řekla: „Helsinky jsou perfektním testovacím místem pro řešení, jež by mohla být později uplatněna ve světových megaměstech. Tím, že fungují jako městská laboratoř, Helsinky dychtí po experimentech s politikou a iniciativami, jež by jinde nebyly možné. Jenom doufáme, že se ostatní mohou z našich experimentů také poučit.“

A jiný finský počin mne dovedl k fungování intermodální asociace ALIS. To když v polovině srpna do ní vstoupily dva finské přístavy. Jde o Helsinki Port System a Jižní finský přístav Hanko, nové členy Logistické asociace udržitelné intermodality (Logistic Association of Sustainable intermodality – ALIS). Vznikla v Římě 17. října 2016 s úkolem „dát hlas“ intermodálnímu logistickému sektoru, který nenalezl žádoucí odpovědi u již existujících svazů. ALIS je transverzální asociace napříč dopravním a logistickým spektrem oslovující všechny operátory v logistickém sektoru: zakládajícími členy jsou důležité podniky v dopravě a logistice, včetně námořních podniků a silničních dopravců. Díky vstupu přístavů a nedávném vstupu několika univerzit jako čestných členů je ALIS ojedinělým příkladem integrace na poli logistiky.

Dva roky po založení je ALIS sítí čítající 1430 členských podniků, 153 tisíc pracovních sil, park s více než 106 tisíci vozidly, dále s mnoha námořními spoji, 25 námořními dálnicemi a 22,5 miliardy EUR celkových tržeb. Členové ALIS se rozhodli být aktivní částí sjednocujícího projektu s cílem dosáhnout významných cílů.

Tím prvním je internalizace dopravního sektoru. Je důležité zlepšit konkurenční schopnost na nových trzích a vůči mezinárodním konkurentům. V tomto smyslu podniky fungující v silniční dopravě, na železnici a v námořní dopravě, jakož i všichni mezinárodní operátoři dlouho volali po příležitosti více pracovat na mezinárodní úrovni díky posílení evropských intermodálních koridorů.

Další prioritou pro celý dopravní sektor a pro celou Itálii je územní spojitost s hlavními ostrovy Sicílií a Sardinií bez státního přispívání a díky moderní flotile. K dnešku členové ALIS garantují 2700 týdenních námořních spojení a celkově přes 140 500 těchto spojení za rok.

Zásadním tématem pro ALIS je ovšem udržitelnost životního prostředí a snižování záporného dopadu z pozemní nákladní dopravy. ALIS vznikla, aby představovala a podporovala intermodalitu: kombinace různých druhů dopravy, od silniční dopravy po železnici dovoluje snížit emise CO2 o 50% ve srovnání s výlučnou dopravou silniční. Podniky sdružené v ALIS vykazují dlouhodobě citlivost vůči klimatickým tématům a řada z nich již získala klasifikaci od Mezinárodního certifikačního orgánu R.I.N.A za užívání dopravních prostředků, konstruovaných a vyráběných k minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Guido Grimaldi, šéf námořní Grimaldi Group a předseda ALIS, řekl: „Naši členové rozvíjejí významné činnosti v oblasti Baltského moře investováním velkých prostředků do udržitelnosti nákladních a osobních dopravních systémů. Proto byla vlastně povinností kooperace s finským intermodálním systémem. Věřím, že růst a internacionalizace našich podniků musí být posilovány s velkou rozhodností; k tomu musíme podnikat odvážné a strategické kroky. Jsem velmi hrdý na růst ALIS a její síť: že denní fungování přináší prospěch nejen v Itálii, ale také v ostatní Evropě.“

Jiří Kladiva

spinner