Ing. Ladislav Němec, ministerstvo dopravy: Všechny smlouvy o veřejných službách zůstávají v platnosti

Ing. Ladislav Němec, ministerstvo dopravy: Všechny smlouvy o veřejných službách zůstávají v platnosti
V důsledku opatření přijímaných s pandemií koronaviru dochází ve veřejné dopravě k poklesům přepravních výkonů a k ještě výraznějším propadům v tržbách. O vyjádření k možné podpoře dopravců či k případným úpravám smluv jsme požádali náměstka ministra dopravy Ing. Ladislava Němce.

S jakými ekonomickými dopady pro oblast zajišťování dopravní obslužnosti za rok 2020 počítáte?

Vzhledem k tomu, že konec roku není účetně uzavřen, nelze ztráty dopravců v osobní dopravě přesně vyčíslit. S ohledem na masivní propad poptávky po přepravě jak na jaře, tak i na podzim tohoto roku však lze předběžně předpokládat, že celkové výpadky tržeb budou dosahovat řádu miliard korun, a to jak v dálkové železniční dopravě, tak i v dopravě objednávané kraji a obcemi.

Může MD nějak ovlivnit způsob, jak v letošním mimořádném roce přistupovat k smlouvám na riziko dopravce (tzv. netto)? Pokud ne, mohlo by to podle dopravců znamenat krach dopravních firem, které takové smlouvy mají uzavřeny...

Otázku lze rozdělit na dvě části. Ministerstvo dopravy objednává výkony v dálkové a nadregionální železniční dopravě na základě smluv o veřejných službách s různými dopravci, přičemž všechny tyto smlouvy jsou v tzv. netto režimu. S ohledem na výši ztrát, které tito dopravci v průběhu roku 2020 z nezaviněných příčin utrpěli, bylo přikročeno ke dvojímu způsobu pomoci. Je však zřejmé, že v plné výši není možné tyto ztráty z prostředků státního rozpočtu kompenzovat. V první řadě se jedná o kompenzaci neodjetých výkonů. Pokud se Ministerstvo dopravy v souvislosti s krizovými opatřeními dohodlo s dopravci na redukcích rozsahu objednávané dopravy, bude smluvně potvrzeno, že předmětné neuskutečněné dopravní výkony v době krizového stavu se pokládají za neodjeté z příčiny narušení provozování drážní dopravy mimo působnost dopravce, a tedy nejsou smluvně sankcionovány. Toto se týká jak neodjetých výkonů v době jarního nouzového stavu, tak i v obdobné situaci na podzim. Druhým způsobem je částečná náhrada výpadku tržeb dopravcům navýšením kompenzace, a to za dobu od začátku nouzového stavu do 30. června 2020. Kompenzace bude navýšena maximálně do úrovně vyrovnání dvou třetin rozdílu mezi náklady a sníženými výnosy, zbývající část rizika ponesou dopravci. Celkově se podle předběžných odhadů jedná o částku přibližně 380 milionů Kč. Režim předmětné podpory je aktuálně notifikován Evropské komisi. V rámci této notifikace bude předestřena možnost obdobným způsobem navýšit kompenzace pro období podzimu a zimy, s ohledem na přetrvávající režim nouzového stavu vyvolaného druhou vlnou pandemie nemoci Covid-19.
Smlouvy o veřejných službách v tzv. netto režimu mají s dopravci uzavřené i některé kraje, na základě těchto smluv je ale realizována jen menší část výkonů v regionální železniční dopravě, i když výpadek tržeb v tomto segmentu dopravy rovněž nebude zanedbatelný. Problematiku regionální dopravy nemůže Ministerstvo dopravy podrobně komentovat, neboť se jedná o samostatnou působnost orgánů samosprávy, samozřejmě existuje možnost postupovat při podpoře smluvních dopravců obdobným způsobem jako Ministerstvo dopravy.

Jaký dopad má stávající pokles cestujících na smlouvy s dopravci, co se týče objednávání výkonů a financování pro rok 2021? Počítáte pro rok 2021 s úpravou výkonů v rámci již objednaných služeb? Pokud ano, přibližně v jaké míře?

S ohledem na dynamický vývoj v souvislosti s epidemií onemocnění Covid-19 zůstávají všechny smlouvy o veřejných službách s dopravci v platnosti, žádná smlouva nebyla předčasně ukončena a nahrazena novým smluvním vztahem. Objednávka rozsahu výkonů zůstala ve stejné podobě, v jaké byla zajišťována před vypuknutím této epidemie. Na propady poptávky v souvislosti s protiepidemickými opatřeními státu Ministerstvo dopravy po dohodě se smluvními dopravci operativním způsobem reaguje, neboť v určitých případech není účelné, aby byly provozovány spoje, pro něž v určitém období není žádná významnější poptávka. Režim trvalých omezení však zatím nastaven není, jsme přesvědčeni, že stávající nepříznivá situace postupně odezní a že není vhodné spustit spirálu redukcí spojů veřejné dopravy.

S jakou podporou, případně s jakými úlevami mohou dopravci v roce 2021 počítat, aby i do budoucna byla zajištěna veřejná doprava v rozsahu, který pokryje předkoronavirovou poptávku?

Podpora dopravcům, činných v osobní železniční dopravě v závazku veřejné služby, bude v roce 2021 zvažována v závislosti na vývoji epidemiologické situace, na vývoji poptávky po přepravě a v neposlední řadě též na možnostech státního rozpočtu. Cílem je zajistit rozsah osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby na úrovni co nejvíce odpovídající stavu před březnem 2020. Je však možné, že množství přepravených cestujících bude dlouhodobě nižší, než tomu bylo do roku 2019, v takovém případě se provizorně bude muset tomuto stavu přizpůsobit i rozsah nabídky tohoto druhu dopravy. V každém případě je však trvalým zájmem Ministerstva dopravy zajistit dlouhodobý a celoplošný systém osobní železniční dopravy, proto je s možností alespoň částečné kompenzace ztrát dopravců pro rok 2021 počítáno.

V prosinci začal zkušební provoz systému OneTicket, zatím na dvou tratích na železnici. Stát však plánuje, že později systém zavede například i na spoje integrovaných dopravních systémů, tedy včetně autobusů. Je zde už stanoven časový horizont dalšího rozšiřování?

Dne 13. prosince 2020 byl spolu se začátkem platnosti nového jízdního řádu spuštěn plný provoz systému One Ticket. V současné době je tak možno cestovat s jedním jízdním dokladem všemi vlaky osobní přepravy na území ČR, které jsou provozovány v závazku veřejné služby. Z důvodu omezení cestování v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 nebyla sice realizována žádná propagační kampaň, systém však pro cestující v současné době spolehlivě funguje v plném rozsahu. V průběhu prvního čtvrtletí příštího roku předpokládáme zahrnutí komerčních železničních výkonů do tohoto systému, příslušní dopravci však musí do systému One Ticket vstoupit dobrovolně a uzavřít s provozovatelem tohoto systému příslušné smlouvy. V dalších fázích je plánováno rozšíření systému o dopravu integrovanou v regionální dopravě. Přesný harmonogram stanoven není, možnost pilotního zapojení vybraných IDS budeme s kraji diskutovat v průběhu roku 2021. 

Milan Frydryšek

Foto: MD

spinner