Anketa DN: Zablokování Suezu se projeví v dominovém efektu

Anketa DN: Zablokování Suezu se projeví v dominovém efektu

Zablokování Suezského průplavu lodí Ever Given, která v bouři uvízla 23. března na mělčině a kterou se podařilo vyprostit až 29. března, mělo dopad nejen na mezinárodní obchod, ale také na odvětví spedice a logistiky. Jak konkrétně a zda tato situace ovlivní i nastavení obchodních procesů do budoucna, na to jsme se zeptali zástupů některých firem působících na českém trhu.

1. Jaký dopad na vaše podnikání mělo zablokování Suezského průplavu?

2. Uzpůsobíte v důsledku této události nějak svá logistická řešení do budoucna?

Jan Bláha,ředitel divize forwardingu společnosti PST CLC

1. Zablokování Suezského průplavu má velký dopad na naše podnikání. Bohužel převážně v negativním slova smyslu. Již tak špatná situace s kapacitami v námořních přepravách byla jen posílena. Musíme vyvíjet obrovské úsilí, abychom našim klientům doslova urvali místo na lodi či prázdný kontejner k nakládce. V minulosti poměrně jednoduché zajištění dopravy se stává mnohem komplikovanější a velmi časově náročnou akcí. Pro naše klienty, kteří trpí výpadky v dodávkách materiálu a zboží z či do Asie se snažíme nabízet alternativní způsoby přepravy, jako je železniční přeprava, nebo dokonce napřímo kamionem. Všechny možnosti mají za následek růst přepravních nákladů.

2. Našim klientům budeme do budoucna nabízet více diverzifikovaná řešení dodávek za využití různých druhů přeprav. Větší důraz bude kladen na připojištění přepravovaného zboží, které kryje status společné havárie. Případ lodi Ever Given bude efektní příklad pro vyzdvižení důležitosti pojištění v rozsahu all-in.

David Knobloch, Brand Manager Geis CZ Air+Sea, s. r. o.

1. Dopad se teprve bude projevovat jako dominový efekt, a to hlavně v nedostatku dostupných prázdných kontejnerů jak v exportu, tak později v importu a samozřejmě omezením celého servisu dopravců. Aktuálně řešíme vyhlášení „společné havárie“, kdy se zákazníci mající kontejnery na lodi budou podílet na vzniklých nákladech. V současnosti se odhaduje škoda kolem 1 miliardy USD.

Další potíží je zpoždění ostatních kontejnerů naložených na lodích, které zůstaly ve vzniklé zácpě.

2. Neustále pružně reagujeme na změny a samozřejmě se připravujeme na výše zmíněný dominový efekt změnou dopravních modů apod.

Jakub Kronus, Head of Sales & Marketing Czech Republic and Slovakia DHL Global Forwarding, s. r. o.

1. Problémy v Suezském průplavu bohužel stále mají přímý vliv na námořní kusovou i kontejnerovou dopravu a nepřímý vliv i na vlakovou a leteckou dopravu, a to nejen na dálnovýchodním trejdu. V tuto chvíli je zcela bezprecedentně narušena pravidelnost lodních linek a pociťujeme ze strany všech rejdařů extrémní nedostatek volných kontejnerů a s tím spojené rozsáhlé rušení již objednaných přeprav. Problémy v námořní dopravě se pak logicky posouvají do dalších produktů, kde nyní rychle ubývá volná kapacita tím, jak klienti jsou nuceni objednávat rychlejší dopravu pro své zboží. Bohužel je rozsah celé krize díky zasažení nejdůležitější dopravní tepny obrovský a očekáváme zlepšení až v řádu příštích měsíců.

2. Jako DGF máme pro klienty možnost nabídnout všechny možnosti dopravy a flexibilně využít naše přímá zastoupení ve většině zemí světa. Informace o celé situaci pravidelně se svými klienty sdílíme a nabízíme i možnosti řešení. Je ale nutné, aby i klienti, kromě objednávání přeprav v maximálním možném předstihu, byli také schopni rychle změnit své procesy a rychle akceptovat tato nová řešení, která jim jako speditér nabízíme, jelikož rychlost rozhodnutí je v této krizi zásadní.

Také nabízíme novou sadu on-line nástrojů v modulech nástroje DHL Interactive, které umožňují klientovi kdykoli získat detailní přehled o jeho zásilkách -díky zobrazení přesné polohy kontejnerů i leteckých zásilek v takovýchto krizových situacích tak velmi zrychlují přenos informací a umožnují rychle přijmout adekvátní opatření.

Doporučujeme také všem naším zákazníkům, aby své zboží pojišťovali, jelikož nehoda Ever Given je klasifikována jako hromadná havárie, kde se na nákladech podílí majitelé zboží, které je na palubě.

Tomáš Hašlar, Freight Forwarding Manažer, Yusen Logistics Czech, s. r. o.

1. Dopady lze rozdělit na dvě části. Jednak ten okamžitý, kdy došlo k několikadenním zpožděním lodí, návazných dodávek kontejnerů či sběrných zásilek, s čímž se mohou dovozci a vývozci relativně rychle vyrovnat, a dále dopad dlouhodobý, kde dochází k dalšímu narušení časových harmonogramů jednotlivých lodí, které byly už předtím negativně ovlivněny pandemií. V důsledku covidu se sektor námořní přepravy dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, delšími časy na vykládky lodí, přeplněnými terminály či stálým nedostatkem kontejnerů. Očekává se také, že dojde k dalšímu dočasnému snížení přepravních kapacit. To vše samozřejmě povede k delší převyšující poptávce nad již tak chybějící kapacitou a udržení vysokých cen přepravy, či dokonce jejich další zvýšení.

2. Určité změny v logistických tocích budou do budoucna brány v úvahu, výrazně však nahradit kapacity námořních přeprav nelze. Stále to bude nejefektivnější druh přepravy z mnoha ohledů. Je možné se částečně předzásobit zbožím, či více využívat jiné druhy přeprav - leteckou, železniční či kombinovanou námořně-leteckou přepravu. Vše ale bude mít na dovozce a vývozce větší finanční dopad. Otázkou je, jak se těmito riziky budou zabývat rejdaři a jaká opatření budou přijímat k minimalizaci dopadů z těchto rizik. Dalším řešením by bylo zkrácení dodavatelského řetězce a hledání vhodných dodavatelů v rámci země, kontinentu, což je časově náročnější změna a ne vždy realizovatelná či ekonomicky výhodná.

(lan)

Foto: Suez Canal Authority

spinner