RID

Změny v přepravě nebezpečných věcí byly schváleny

Změny v přepravě nebezpečných věcí byly schváleny

Koncem května se v Bernu uskutečnila dvě zasedání, která se věnovala přepravě nebezpečných věcí na železnici. Prvním z nich bylo 3. zasedání stálé pracovní skupiny RID, které připravovalo ke schválení poslední změny do Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), druhým pak 53. zasedání výboru znalců RID, které veškeré změny projednané v letech 2012 až 2014 schválilo a pověřilo Ústřední úřad OTIF v Bernu, aby je zveřejnil jako konsolidované změny do RID, který bude platit od 1. ledna roku 2015.

Třetí zasedání stálé pracovní skupiny projednalo poslední změny, jako například vysvětlení rozdílu mezi státy Úmluvy COTIF, které ji ratifikovaly (a mají tak právo hlasovat), a státy, jejichž členství je „pozastavené“ (dosud COTIF neratifikovaly). To bude uvedeno na úvodní straně RID a dále nový pododdíl 1.1.2.4 bude doplněn o práva a povinnosti smluvních států podle Přípojku C do doby, než ratifikují COTIF 1999; smluvními státy nejsou také Írán a Libanon, kde v současnosti není mezinárodní přeprava. Protože skupina WP.15 odsunula platnost všech pojmů „kontejner pro volně ložené látky“ až pro ADR 2017, a protože ani na květnovém zasedání nebyly předloženy nové skutečnosti, bylo rozhodnuto stejný postup zvolit také pro železnici a definice uvést až v RID 2017.

Na základě změn přijatých WP.15 v květnu dochází k drobné úpravě v písemných pokynech (oddíl 5.4.3 ADR) – zákaz kouření se nyní týká i elektronických cigaret. Stálá skupina to vzala na vědomí (RID kouření neřeší) a doporučila dopravcům, aby tuto možnost případně zapracovali do pokynů. Byl schválen i návrh Mezinárodní železniční unie (UIC) na přizpůsobení bodu 5 vyhlášky UIC 471–3 – od 1. ledna 2015 platí přepracovaná vyhláška UIC pro kontroly, která je uvedena v RID v poznámce pod čarou. Přes protesty některých států byl také těsnou většinou přijat návrh Francie, který stanovuje přechodná ustanovení pro „staré plynové cisternové vozy“ (vyrobené před rokem 1967), jejichž tloušťka stěn neodpovídá kapitole 6.8 RID, s platností do roků 2017 a 2019. Provoz cisternových vozů je dále možný jen se souhlasem příslušného orgánu registračního stá­tu.

Detektory vykolejení

Problematika detektorů vykolejení se řeší již několik let a bylo možné poprvé ji začlenit do RID 2015. Švýcarsko (jako původní navrhovatel) předložilo dva návrhy řešení. Podle prvního by měly být u speciálních vozů pro velmi nebezpečné věci detektory vykolejení od roku 2015 povinné. To by však podléhalo schválení EU a zástupce EU tento návrh ihned odmítl s ohledem na to, že dále má být prováděn výzkum a tímto tématem se má zabývat Evropská železniční agentura (ERA). Druhý návrh počítal se stanovením dlouhodobého časového horizontu pro vybavení všech nákladních vozů detektory vykolejení, a to ve spolupráci s ERA na základě vyhodnocení přínosů a nákladů.

Státy EU upozornily na závěr Rady EU z letošního 6. května, který stanoví, že detektory vykolejení budou podrobeny dlouhodobému průzkumu a že jejich nasazení není v současnosti, jak to požaduje Švýcarsko, možné. Po delší diskusi zasedání dopělo k závěru, že je třeba zřídit pracovní skupinu, která by se zabývala detekcí vykolejení všeobecně, tedy nejen u vozů pro nebezpečné věci. ERA k této problematice svolá konferenci. Výsledkem je, že detektory vykolejení se do RID 2015 nedostanou.

Podmínky pro přepravu UN 1361

Naopak byly stanoveny podmínky pro přepravu UN 1361 UHLÍ živočišného nebo rostlinného původu – bylo vypracováno nové zvláštní ustanovení (bude se vztahovat i na UN 3088), které stanoví měření teploty nákladu; následovat by mělo postoupení návrhu i společnému zasedání, protože by mělo platit i pro ADN a měli by být zpraveni i experti OSN. Na základě návrhu UIC se v RID poprvé objeví pojem „subjekt odpovědný za údržbu (ECM)“, a to v pododdílu 1.4.3.5 Provo­zovatel cisternového vozu. Další podrobnosti k této problematice byly odsunuty k projednání v následujícím dvouletém období. Více o ECM by se mělo objevit v RID 2017. Byly také schváleny výsledky práce pracovní skupiny Ruční a cestovní zavazadla, která zasedala 19. května 2014 v Bernu a navrhla doplnění a změny pododdílů 1.1.3.8, 1.1.3.2, 1.1.2.2, 1.1.2.3 a zrušení kapitoly 7.7. Bližší bude možno zjistit ze samotného RID 2015.

Po projednání posledních změn stálá pracovní skupina v rámci harmonizace RID s Přílohou 2 k SMGS projednala používání jazyka při přepravách přes výsostná území členských států Dohody SMGS – ze dvou návrhů byl přijat návrh na zpracování nového pododdílu 1.1.4.6 Přepravy, které se uskutečňují přes výsostné území členského státu SMGS, a do oddílu 1.2.1 byl doplněn nový pojem: Příloha 2 k SMGS. Skupina také vzala na vědomí sdělení o práci dočasné pracovní skupiny OSŽD k příloze 2 SMGS Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí, která zasedala v únoru 2014 ve Varšavě.

53. zasedání výboru znalců RID

Na základě rozhodnutí 52. zasedání výboru znalců RID se tento výbor schází jedenkrát za dva roky, aby schválil výsledky práce stálé pracovní skupiny a vyhlásil změny RID. Na zasedání bylo v úvodu přítomno 18 smluvních států RID, řadu dalších států zastoupila Evropská unie, zasedání tak bylo usnášeníschopné.

Text k notifikaci do 30. června 2015

Hlavním bodem programu bylo schválení změn RID a vyhlášení jejich platnosti od 1. ledna 2015. OTIF předložil k projednání konsolidovaný text změn, který obsahoval i změny projednané 3. stálou pracovní skupinou, která jednala před zasedáním. Text byl následně s drobnými úpravami přijat a hlasováním schválen. Sekretariát OTIF následně oznámil, že notifikované texty budou zaslány státům k notifikaci do 30. června 2015. Zástupci EU uvedli, že na svých stránkách umístí link ke stránkám OTIF, kde budou notifikované texty zveřejněny. V závěru si účastníci zasedání vyslechli například informace ERA o projektu Shift2Rail a nadcházejícím říjnovém workshopu ERA pro přepravy nebezpečných věcí.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro ADR a RID

spinner