Společné zasedání ADN, ADR a RID

Úpravy předpisů platných od roku 2015 jsou již dokončeny

Úpravy předpisů platných od roku 2015 jsou již dokončeny

V březnu se v Bernu v budově Světové poštovní unie (UPU) uskutečnilo další pravidelné Společné zasedání ADN, ADR a RID. Zúčastnily se ho delegace z 23 zemí a zástupci Evropské unie, OSŽD a čtrnácti nestátních mezinárodních organizací. Na programu bylo především schvalování posledních změn v předpisech platných od roku 2015.

Prvním bodem projednávaným v plénu byl výklad ustanovení ADN, ADR a RID. Řešil se například vztah norem a ustanovení předpisů. Po diskusi bylo potvrzeno, že ustanovení ADN/ADR/RID má vždy přednost před ustanovením norem. Normy mají vysvětlovat, jak se mají ustanovení ADN/ADR/RID dodržovat, a jsou „doplňkem“ k těmto ustanovením.

Delegace Švédska také požádala o výklad, jak se má provádět opětovná zkouška jednotlivých plynových láhví v MEGC (vícečlánkový kontejner na plyn), protože zkoušky jsou nákladné (až třetina pořizovací ceny MEGC a MEGC je minimálně jeden měsíc mimo provoz). Posledním dokumentem v tomto bodě jednání byl návrh Švýcarska – vynětí z platnosti u zařízení pro akumulaci elektrické energie pro vozidla a jejich zařízení, když některá zařízení nejsou zde podchycena, například ta, jež jsou pod UN 3468 VODÍK V ZÁSOBNÍKOVÉM SYSTÉMU HYDRIDU KOVU nebo VODÍK V ZÁSOBNÍKOVÉM SYSTÉMU HYDRIDU KOVU OBSAŽENÝ V ZAŘÍZENÍ nebo VODÍK V ZÁSOBNÍKOVÉM SYSTÉMU HYDRIDU KOVU BALENÝ SE ZAŘÍZENÍM. Po diskusi bylo rozhodnuto, že bude nutno přepracovat pododdíl 1.1.3.7.

Dokončení úkolů z podzimního zasedání

Jako druhý bod programu byly projednány návrhy na změny, které z časových důvodů nebyly projednány na společném zasedání loni na podzim. Jednalo se například o úpravu zvláštního ustanovení (ZU) 594 ve vztahu k UN 1044 hasicí přístroje a jejich možnosti balení. Dále pak o návrh Spojeného království, který se týkal klasifikace hořlavých kapalin obalové skupiny II do obalové skupiny III, a to v závislosti na jejich viskozitě. Zde došlo ke změně rozhodnutí, které přijalo společné zasedání v září 2013 a které ovlivní odstavec 2.2.3.1.4 a poznámku pod čarou 2); dojde i ke změně v kapitole 3.2, tabulce A u UN 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993, 1999, kde se ve sloupci 6 doplnit zvláštní ustanovení „640F“, „640G“ nebo „640H“, údaje ve sloupci 10 až 12 škrtnou a ve sloupci „8“ se škrtne pokyn pro balení „LP01“; v pododdílu 4.1.4.2 se zavede nové zvláštní ustanovení v IBC 02 – BB 4. Tato změna bude platit pro ADN/ADR/RID 2015.

Projednával se také společný návrh Španělska a Norska na změny při přepravě UN 3170 Produkty vedlejší z výroby hliníku nebo produkty vedlejší z tavení hliníku. V ADN/RID/ADR 2015 budou pro tyto produkty platit nové podmínky při přepravě ve volně loženém stavu podle kapitoly 7.3. Protože změny se dotknou i dalších nositelů dopravy, Norsko připraví příslušný dokument pro zasedání expertů OSN v červenci 2014. Bylo již schváleno, že se doplní nové ZU CW/CV 37 – nová značka „POZOR UZAVŘENÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK, OTEVÍRAT OPATRNĚ“. Projednávala se rovněž definice nejvýše přípustné celkové hmotnosti na vůz nebo velký kontejner / přepravní jednotku v (nové ADR/RID 2015) odstavci 1.1.3.6.3 pro adsorbované plyny – nové UN 3509 bude v přepravní kategorii 4 v tabulce 1.1.3.6.3. Hovořilo se i o nových flexibilních kontejnerech pro volně ložené látky (IBC), které prošly testy při naložení na silniční vozidla a které ovlivní především část 7, kde se objeví nová ustanovení.

V důsledku opětovné zkoušky určitých přemístitelných láhví z oceli na LPG se v oddílu 1.2.1 zavádí nová definice „Upravená lahev“, což by měla být lahev z oceli pro přepravu kapalných plynů o objemu nejvýše 13 litrů, jejíž úprava se skládá z pěnové látky, která není snímatelná, a jejíž vnější plocha je spojená se stěnou vnitřní nádoby.

Změny u kontejnerů i bezpečnostních značek

Po dokončení „restů“ se plénum zaměřilo na nové návrhy na změny. Projednána byla například náhrada vyhlášek UIC 592–2 a 592–4 novou vyhláškou UIC 592 „Intermodální ložné jednotky pro vertikální překládku, kromě sedlových návěsů, k přepravě na vozech – minimální požadavky“ z roku 2010. Již na začátku letošního roku mělo být zveřejněno druhé vydání a tento odkaz měl být uveden v oddíle 7.1.3; po diskusi bylo rozhodnuto, že platnost nové vyhlášky se odsouvá až od roku 2017.

Rozhodnuto bylo dále, že nové definice „flexibilní kontejner pro volně ložené látky“ a „krytý kontejner pro volně ložené látky“ budou převedeny z kapitoly 6.11 do oddílu 1.2.1. Španělsko navrhlo, aby došlo k sjednocení pododdílu 5.3.1.2 ADR a RID, co se týče umísťování vel-kých bezpečnostních značek (BZ) na velkých kontejnerech / kontejnerech, MEGC, cisternových kontejnerech a přemístitelných cisternách. Po diskusi plénum konstatovalo, že Vzorové předpisy OSN sledují určitou „filozofii“ a že pokud jim ten-to návrh plně nedopovídá, měl by být nejdříve předložen expertům OSN, aby v rámci kombinované dopravy nedocházelo k nějakým překážkám.

Německo pak navrhlo vytvořit pracovní skupinu, která by řešila nedostatky, jež obsahují ustanovení pro přepravu žijících geneticky změněných zvířat. Bylo rozhodnuto, že pracovní skupinu svolá a uspořádá Německo. Projednával se také společný návrh Rakouska a Španělska na změnu oddílu 5.5.3, k níž dochází na základě mimořádných událostí v silniční dopravě u UN 1845 oxid uhličitý (suchý led). Bylo rozhodnuto přijmout několik dílčích změn v tomto oddílu a také upravit text v tabulce A kapitoly 3.2 – „NENÍ PŘEDMĚTEM RID – Platí pouze podmínky oddílu 5.5.3“.

Databáze mimořádných událostí

Účastníci zasedání byli také informováni o činnosti neformálních pracovních skupin. Jako první informovala Francie o činnosti pracovní skupiny „Multimodální databáze mimořádných událostí při přepravě nebezpečných věcí“, která zasedala v říjnu 2013 ve Španělsku. Zde zástupce Španělska představil databázi mimořádných událostí a nehod od roku 2000 a zástupce ERA představil databázi ERAIL, jejíž prezentace by měla být na stránkách ERA (www.era.europa.eu/Core Activities / Pages / Registers.aspx). Účastníci jednání pracovní skupiny zaslali všechna data o těchto událostech podle EHK OSN a její zástupce na společném zasedání již tuto databázi představil.

Rozvinula se delší diskuse, v níž zazněly například připomínky, že data v databázi by nejdříve měla být diskutována, jak bude databáze, již spravuje ERA, financována, kdo k ní bude mít přístup, jaký bude vlastně její smysl atd. Výsledkem diskuse bylo konstatování, že pravděpodobně dojde k přepracování oddílu 1.8.5 a že státy, které mají zájem, by měly zaslat své připomínky k databázi do konce května 2014 Belgii a Nizo-zemsku, které pro podzimní společné zasedání připraví nový dokument.

Názory na analýzu rizik se různí

Co se týče této pracovní skupiny, ERA informovala i o workshopu, který se uskutečnil loni a na němž se probíraly různé analýzy rizik a modely vzniku nehod a mimořádných událostí v silniční, železniční a říční dopravě. V diskusi se potvrdilo, že v této oblasti existují rozdílné názory na vytvoření analýzy rizik. Například Německo bylo zásadně proti, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje. ERA proto přislíbila, že pro podzimní zasedání předloží návrh, který bude obsahovat jakýsi „jízdní řád“ pro další postup pro stanovování analýzy rizik. Společné zasedání rovněž vzalo na vědomí, že ERA k této problematice ERA připraví druhý workshop, a to letos od 28. do 30. října.

Zástupce Belgie pak informoval o přepravách roztoků amoniaku v IBC, kde byly při kontrolách zjištěny nedostatky u různých koncentrací. Požádal proto o vytvoření pracovní skupiny, která by tuto problematiku řešila a pro budoucí společné zasedání předložila návrh na změny ustanovení předpisů. Z důvodu nedostatku času byla informace o činnosti pracovní skupiny Telematika přesunuta na podzimní zasedání.

Výsledky pracovní skupiny Cisterny

Předposledním bodem programu bylo v plénu projednat a schválit či zamítnout výsledky práce pracovní skupiny Cisterny. Pracovní skupina projednala a plénu předložila za prvé návrh Německa na úpravu kapitoly 6.10 – cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů; v pododdílu 4.5.2.6 bude zapracován odkaz na zápalné kapalné látky (místo jen na kapalné látky, s bodem vzplanutí 60 °C).

Co se týče návrhu Ukrajiny, aby zvláštní ustanovení TU 21 a TU 16 byla přizpůsobena podmínkám Přílohy 2 k SMGS, ten by měl být představen na podzim Lotyšskem. Týká se mimo jiného přeprav žlutého a bílého fosforu a zvýšení ochranné vrstvy vody.

Pracovní skupina se věnovala i návrhu EIGA, který se týká termínu těsnosti ventilů pro hluboce zchlazené kapalné plyny v cisternových kontejnerech a snímatelných cisternách. Tento problém se projednával již od roku 2012 (předčasné účinkování ventilů) i u cisternových vozů, avšak zatím bez konečného řešení a problémy v železniční dopravě zatím přetrvávají. Podařilo se ale v oddílu Definice zavést novou definice těsnosti ventilů a v kapitole 4.3, nový pododdíl 4.3.3.5. Návrh však není vypracován pro prázdné nevyčištěné cisternové vozy, kde také došlo k nechtěnému účinkování ventilů. Proto se problému bude věnovat ještě podzimní zasedání. Návrh Ruska na harmonizaci podmínek pro přepravu UN 1131 siro-uhlíku v přemístitelných cisternách, cisternových vozech / vozidlech atd. byl přesunut na úroveň EHK OSN.

Závady při přepravách ADR v Británii

Projednával se i návrh Spojeného království, které informovalo o dovozu cisternových vozidel ADR ze zemí, jež nejsou členskými státy dohody, ale jsou schváleny orgánem země, která je členem dohody. Spojené království dále informovalo o přijímaných právních krocích. Vozidla byla schválena, dovezena, a přesto nesplňují určité podmínky ADR. Potvrdilo se to při kontrolách a zkouškách, a přitom se jedná se o vozidla, která zásobují pohonnými hmotami Spojené království. Posledním bodem programu byly závěry pracovní skupiny Normy. Výsledky její práce byly zveřejněny ve zvláštním dokumentu a jednotlivé návrhy byly čteny a postupně v plénu schvalovány; některé texty budou platit od roku 2015, jiné až od roku 2017. Další společné zasedání se uskuteční v září v Ženevě a bude se již plně věnovat změnám, které budou platit od roku 2017.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro ADR a RID

spinner