Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – září 2019

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – září 2019

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Baltská a mezinárodní námořní rada – Bimco

K 122. ZASEDÁNÍ MEZINÁRODNÍ NÁMOŘNÍ ORGANIZACE (IMO) V LONDÝNĚ

Jakožto součást rodiny OSN IMO aktivně pracuje na agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Mnoho prvků této agendy bude možno realizovat jen s udržitelným dopravním sektorem podporujícím světový obchod a usnadňujícím světovou ekonomiku. „Udržitelná plavba pro udržitelnou planetu“ je vybráno jako téma pro námořní sektor světa roku 2020. Má poskytnout příležitost k uvědomění si „Udržitelných rozvojových cílů OSN“ a předvést práci Mezinárodní námořní organizace IMO a jejích členských států k jejich dosažení.

Udržitelné rozvojové cíle OSN

V roce 2015 celkem 193 zemí přijalo Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 udržitelných rozvojových cílů. Agenda volá do akce všechny země k vymýcení chudoby a celosvětovému dosažení udržitelného rozvoje k roku 2030; rozvojové cíle se chápou jako příležitosti k přeměně světa k lepšímu. IMO je v této činnosti aktivní. Její výbor technické spolupráce formálně schválil propojení mezi činností na úseku technické asistence a udržitelnými cíli OSN. IMO se bezprostředně dotýká cíl 14.

Z vystoupení generálního sekretáře IMO Kitacka Lima

Agenda udržitelných cílů poskytne vynikající příležitost k prověření významného přínosu námořního sektoru a IMO k vytváření udržitelné budoucnosti. Rok 2020 bude znamenat začátek dekády akcí. Bude rozhodující dekádou nejen pro námořní sektor, ale vůbec pro život na této planetě. Letos v září se sejdou na OSN v New Yorku hlavy států a posoudí, jak daleko svět došel v realizaci v rozvojových závazků. Na rok 2020 se plánují další zasedání na vysoké úrovni: summit věnovaný udržitelným cílům, dále summit klimatických akcí jako Náš oceán a Oceánská konference OSN; poskytnou příležitosti pro lídry z různých sektorů včetně plavby hodnotit prováděnou práci a urychlit kroky k udržitelné budoucnosti. Námořní sektor za podpory regulačního rámce IMO již nastartoval přechod k udržitelné budoucnosti. Přijali jsme a pokračujeme ve vývoji opatření k omezování emisí skleníkových plynů, snižování obsahu síry v lodním palivu, uplatňujeme Konvenci o řízení odpadních vod, ochranu polárních regionů, omezování námořního odpadu, zvyšování efektivnosti plavby cestou elektronické výměny informací, řešíme výzvy k digitalizaci námořní plavby a zvyšujeme aktivní účast žen v námořní komunitě. Jsme strategicky vybaveni – v souladu s přístupem IMO ke strategii v plnění udržitelných cílů OSN, abychom realizovali příležitosti v technikách, financích a nových partnerstvích pro budoucí prospěch námořního sektoru a lidstva vůbec.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Evropská unie železnic – CER

NĚMECKÁ DRÁHA DB TESTUJE RUSKÉ NÁKLADNÍ VAGONY

Prvních 160 článkových plošinových vagonů, které Německá dráha objednala od ruské Spojené vagonky UWC v Tighvinu, bylo odesláno k testům; skončit mají koncem roku získáním certifikátů TSI. Statické zkoušky a zkušební jízdy se mají podnikat po několik měsíců se zvláštním důrazem na dálkové a vertikální tlaky na rám, absorbování nárazů při prázdných a ložených jízdách, výkonnost brzdění a pohyb v zatáčkách. Navrženy Spojeným výzkumným a rozvojovým centrem pro dopravní techniku UWC mají být lehčí než starší modely, jež jsou nasazeny v Evropě; Typ SGGrs 80 o rozchodu 1435 mm nabízí nápravový tlak 22,5 tuny a nosnost 108,6 tuny, což umožňuje přepravovat ISO kontejnery, cisternové kontejnery a výměnné nástavby o nosnosti do 36 tun. Ředitel UWC Timofej Chryjapov řekl, že spolupráce s DB je důležitý krok vpřed k strategickému cíli výrobce posílit vlastní postavení na mezinárodním trhu. V listopadu roku 2018 DB schválila UWC jako potenciálního dodavatele následně po auditu v minulém roce, který označil ruskou firmu jako „hlavního průlomového dodavatele“ úvodní skupiny vagonů.

„Plánujeme rozvinout naši divizi nákladní dopravy a brzy budeme potřebovat další park vagonů a lokomotiv,“ řekl Uwe Günther, šéf nákupů u DB při testování prvních vagonů letos v srpnu. „Jelikož němečtí výrobci nemohou naplnit naše požadavky na vozový park, hledáme spolupráci s jinými podniky, včetně ruské UWC. Při hledání dodavatele hledíme především na kvalitu nabízeného produktu a zda výrobce splňuje požadavky certifikačních orgánů a našich zákazníků. Vagonům, jež jsme dnes viděli, se dostalo vysokého hodnocení od našeho týmu a nyní mohou projít kompletní sérií testů v našem zkušebním zařízení. Doufáme, že výsledek splní naše očekávání,“ dodal.

Maxim Kuzemčenko, zástupce generálního ředitele UWC pro obchod, sdělil: „Doufáme, že posouzení Deutsche Bahn poslouží jako signál celému evropskému trhu. UWC je nyní jediný výrobce nákladních vagonů mimo Evropskou unii, který je oprávněn je dodávat evropským podnikům. Zmíněný audit pokrýval více než 20 aspektů činnosti UWC. Finální skóre bylo kalkulováno jako souhrn výsledků všech kritérií založených na stobodové stupnici a přineslo na žebříčku 360 stupňů. Drážní holding získával body v rozmezí od 90 do 100 bodů v pěti ohledech. Ruská vagonka s úspěchem absolvovala certifikaci podle standardu EN 15085 pro svařovaná drážní vozidla a jejich komponenty. Certifikační audit prováděl TÜV Rheinland – dodatkem k auditu Deutsche Bahn.

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

ELA O NĚMECKÉM LOGISTICKÉM KONGRESU 2019

Uskuteční se v Berlíně pod patronací Spolkového svazu logistiky (BVL) ve dnech 23. až 25. října 2019. Jeho letošní motto zní Odvážně postupovat. Politicko-společenské změny, jakož i technická dynamika vyžadují podle BVL odvážně přikládat ruku k dílu a také kuráž a vzájemné povzbuzování. Toto všechno je uloženo v základní myšlence kongresu.

Vyžaduje to ve dvojím smyslu slova nesetrvávat na „německém strachu“, nýbrž nebojácně a činorodě se stavět k výzvám v hospodářství, politice a ve společnosti. Odvážně postupovat například v oblastech, jako jsou digitalizace, nové technologie, interakce člověka a stroje či nové modely pracovní doby. Ideje skutečně realizovat, a nikoliv stále a znovu o nich diskutovat nebo hledat důvody, proč je všechno tak obtížné. V době štíhlé výroby (Lean Production) bylo jedno bitevní heslo a to znělo „dělat místo plánovat“, tedy zkoušet, ověřovat, dále zlepšovat atd. V přeneseném smyslu to dnes platí znovu, protože technika IT se rozvíjí tak rychle, že čekání, přihlížení nebo dlouhé plánování znamenají falešnou strategii.

Současně platí povzbuzovat lidi, uchopit témata, angažovat se, neznámý nebo nový terén vyměřovat, zabývat se kalkulací rizik. Platí, abychom se vzájemně povzbuzovali při sebevědomém předvádění hospodářské oblasti logistiky v její mnohostrannosti úloh a tak ji navenek zastupovali.

Již velký podnikatel a inovátor Henry Ford upozornil na jeden důležitý moment: „Většina lidí věnuje více času a sil tomu, aby o problémech mluvili, místo toho, aby je řešili.“ Logistici jsou machři – hospodářští machři. Jednají a jsou si vědomi nutnosti být rychlejší, orientovaní na zákazníky a pro potřeby v budoucnosti musí pracovat ještě více pospolitě jako při řešení technických výzev. Letošní německý logistický kongres bude s vámi a s mnoha dalšími experty kompetentně diskutovat o různých příkladech z praxe, vytvoří prostor pro výměnu zkušeností, aby se upsal cíli: odvážně postupovat.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

FIATA ŽÁDÁ DIALOG O PODVODNÝCH DEKLARACÍCH ZBOŽÍ NA MOŘI

FIATA toto naléhavě požaduje s hlavními námořními dopravci s ohledem na skutečnost, že námořní linky přišly nedávno s penalizováním odesílatelů nepravdivě deklarujících carga.

V minulých dnech Maersk, Hapag-Lloyd, HMM a OOCL potvrdily, že přešly na praxi postihování těchto podvodů částkami až do 15 000 USD. Podle námořních podniků jde o pokus zvýšit bezpečnost a omezit zdržení, když kolem čtvrtiny vážných nehod na palubách kontejnerových lodí se připisuje falešně deklarovanému zboží; odvolávky jsou na iniciativu s názvem Cargo Incident Notification System. V nedávné informaci tisku úřadující generální ředitel FIATA Stephen Morris zdůraznil, že speditéři plně podporují nutnost bezpečnosti na moři a životů námořníků, jakož i ochranu majetků majitelů lodí.

V případě postihů uvedl: „Je zajímavé, že námořní společnosti hovoří o pokutách, protože si nemyslím, že soukromý sektor může lidi pokutovat. Obvykle se pokuty týkají regulátorů a agentur vymáhajících právo.“ Další věcí, kde FIATA hledá ujasnění, je, zda se pokuty udělují pouze za nesprávnou deklaraci nebezpečného zboží nebo všech variant falešné deklarace. Stephen Morris podtrhl rozdíl mezi celokontejnerovými zásilkami a těmi o menší velikosti: „Když naplňujete kontejner různým zbožím od dalších lidí, neznáte podmínky těchto zásilek a zda je zboží v takovém kontejneru správně popsáno v dokumentaci anebo zda takové zboží může vyvolávat chemické reakce.“

FIATA již je v telefonním kontaktu s hlavními dopravci a žádá je o jednání v této záležitosti. „To, co říkáme, je: otevřeme diskusi o tom, jak vám můžeme pomoci a jak můžeme pomoci našim členům, aby splňovali požadavky námořních podniků,“ uvedl Stephen Morris.

LETECKÁ DOPRAVA

Evropská konference civilního letectví – ECAC

PŘÍPRAVA 40. PLENÁRNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ICAO

Generální ředitelé sdružených organizací se sešli na zasedání počátkem léta v Paříži za účasti pozorovatelů EASA, Evropské komise EU a regionální kanceláře ICAO. Zasedání velmi uvítalo generálního sekretáře Africké konference civilního letectví Tefera Mekonnena. S ohledem na chystanou světovou akci ICAO patřil velký podíl diskuse stavu přípravy evropských dokumentů. Generální ředitelé schválili šest dokumentů: pět z nich se týkalo oblasti bezpečnosti a jeden byl věnován životnímu prostředí. Poprvé se na diskusi také podíleli zástupci ASD, ACI a IATA, kteří se podělili o priority svých organizací pro shromáždění.

Anemarie Flochová, reprezentantka Irska a skupiny ABIS v radě ICAO, informovala zasedání o posledním vývoji v ICAO včetně hlavních výsledků 216. zasedání jeho rady. Armand Petrescu, generální ředitel civilního letectví v Rumunsku, jež právě zakončilo předsednictví rady EU a Evropské komise, informoval o stavu plnění hlavních záměrů Evropské unie. Pekka Henttu, generální ředitel civilního letectví Finska, přednesl zprávu o práci Skupiny moudrých osob, pokud jde o budoucnost Společného evropského nebe.

Znovu jmenovaný ředitel EUROCONTROL Eamonn Brennan informoval o vypracování studie o architektuře leteckého prostoru připravené ve spolupráci se systémem EU SESAR. Studie definuje, jak by měla evropská architektura vypadat ve střednědobém a dlouhodobém výhledu a které praktické kroky bude třeba udělat v praxi. Zmínil silnou koordinaci a společnou práci EUROCONTROL a EASA. Jeho výkonný ředitel Patrick Ky informoval o opatřeních po nehodách Lion Air a Ethiopian Airlines s Boeingem 737-800 MAX.

Jiří Kladiva

Foto: LAN

spinner