JUDr. Ondřej Michalčík: Smlouvy o veřejných službách v dopravě již zohledňují krizová opatření

JUDr. Ondřej Michalčík: Smlouvy o veřejných službách v dopravě již zohledňují krizová opatření

Veřejná doprava byla v loňském roce opět výrazně ovlivněna epidemiologickými opatřeními přijímaných v souvislosti s šířením koronaviru. Jak se tato situace promítla do výkonů dopravců a jak nové podmínky uzavírají uzavírání nových smluv, na to jsme se zeptali JUDr. Ondřeje Michalčíka, ředitele Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR.

Máte již k dispozici alespoň předběžné statistiky o počtech cestujících ve veřejné dopravě v roce 2021?

Stejně jako v roce 2020 i loni docházelo z důvodu pandemie COVID k odlivu cestujících. V tuto chvíli máme k dispozici statistické údaje za tři čtvrtletí roku 2021, celková čísla jsou dokonce nižší než v předchozím roce, který již byl opatřeními spojenými s onemocněním COVID významně ovlivněn. Protože v loňském roce zůstaly na podzim otevřené všechny školy, očekávám, že se konečná čísla oproti roku 2020 alespoň částečně vylepší.

Lze v současné době přibližně vyčíslit ztráty v osobní dopravě, a to jak v dálkové železniční dopravě, tak v dopravě objednávané kraji a obcemi?

Konec roku 2021 ještě není účetně uzavřen, proto zatím nelze ztráty dopravců v osobní dopravě přesně vyčíslit. S ohledem na již zmiňovaný propad poptávky po přepravě však lze opětovně předpokládat, že celkové výpadky tržeb budou dosahovat řádu miliard korun, a to jak v dálkové železniční dopravě, tak i v dopravě objednávané kraji a obcemi. Takto významný propad výnosů z jízdného je zřejmý i z čerpání úhrad za státem nařízené slevy, které v loňském roce činily přibližně 3,8 miliardy Kč. Jen pro porovnání, v roce 2019 stát na kompenzace slev alokoval přibližně 5,8 miliardy Kč.

Ministerstvo dopravy objednává výkony v dálkové železniční dopravě a nadregionální železniční dopravě v rámci tzv. smluv „netto“. Jak probíhaly kompenzace u těchto smluv v roce 2021?

Režim úhrad závazků veřejné služby probíhal v roce 2021 standardním způsobem, všechny smlouvy o veřejných službách s dopravci zůstaly v platnosti a žádná smlouva nemusela být předčasně ukončena a nahrazena novým smluvním vztahem. V druhé polovině loňského roku byly dopravcům v objednávce státu poskytnuty jednorázové dotace v celkové výši 352 milionů Kč jako náhrada škody, která dopravcům vznikla v důsledku rozšíření onemocnění covid‑19 při provozování dopravy na jaře roku 2020. Evropskou komisi byl režim této podpory schválen až v létě loňského roku, po zhruba šestiměsíčním projednávání podmínek podpory.

Byly stávající smlouvy s dopravními firmami upraveny tak, aby více odpovídaly reálným podmínkám ve společnosti?

Ano, mohu potvrdit, že do všech stávajících smluv o veřejných službách bylo v rámci dodatků v listopadu loňského roku doplněno ustanovení, které vymezuje zvláštní postupy pro situace způsobené krizovými opatřeními.

Předmětné ustanovení dokonce připouští možnost úpravy výše kompenzace v případě prokázání příčinné souvislosti mezi krizovými opatřeními státu a propadem poptávky po přepravě.

Nový jízdní řád na železnici přinesl i změny dopravců na některých linkách. Jsou tyto smlouvy více nastavené na současnou situaci, respektive je v nich nastavena větší pružnost, která by umožnila lépe reagovat na rychle se měnící situaci?

Nově vznikající smlouvy již na riziko vzniku krizových situací pamatují. Zcela nový režim ochrany dopravců pak je nastaven v rámci soutěže na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno, kde Ministerstvo dopravy na sebe v rámci smluvních podmínek bere část výnosových rizik a výnosových příležitostí. Jde tak o první příklad určitého brutto prvku ve smlouvách o veřejných službách v objednávce státu.

Jakou odezvu jste měli na program COVID Bus, případně na jiné kompenzace, z nichž mohli čerpat autobusoví dopravci?

Pro autobusové dopravce byly připraveny tři dotační programy. Covid Bus I a II byly určeny zájezdovým dopravcům, Covid Bus Linka podpořil linkové dopravce, celkem bylo vyplaceno 1,3 miliardy Kč. Odezva byla samozřejmě kladná, jakmile došlo k rozhodnutí programy spustit, dopravci získali jistotu, že jim vyplacená dotace pomůže aspoň na nějakou dobu překlenout propady na trhu silniční dopravy. Za zásadní považuji, že programy vznikaly ve spolupráci se zástupci dopravců a podmínky pro podání žádostí byly nastaveny tak, aby co nejméně zatěžovaly podnikatele administrativou a zároveň umožnily rychlé hodnocení žádostí a vyplácení podpor.

Sdružení ČESMAD Bohemia pokládá za žádoucí, aby se slevy na jízdném pro žáky, studenty a seniory nejen nerušily, ale aby se navíc rozšířily pro tyto skupiny cestujících i na zájezdovou dopravu. Pokládáte to za reálné?

Nová vláda jednoznačně deklarovala, že stávající rozsah slev ve veřejné dopravě nezůstane zachován. Výše slev zavedených v roce 2018 je skutečně nepřiměřeně vysoká, a proto je otázka určitých redukcí věcně odůvodnitelná. Rozšíření slev na zájezdovou dopravu se pak jeví jako nepravděpodobné, osobně jej ani nepovažuji za vhodné řešení. Nastavení slev totiž primárně slouží k podpoře pravidelné dopravy, s cílem motivovat cestující využívat služeb veřejné dopravy k cestám do práce, škol a k lékařům, namísto toho, aby cestovali individuální automobilovou dopravou.

Milan Frydryšek

Foto: LAN

spinner