​Evropská unie otevírá dveře další digitalizaci v silniční dopravě

​Evropská unie otevírá dveře další digitalizaci v silniční dopravě

28.5. - Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) potvrdil nedávnou dohodu ministrů dopravy EU o nařízení o elektronických informacích v nákladní dopravě (eFTI). Nová pravidla by měla plně aplikována všemi zeměmi Evropské unie nejpozději do roku 2025.

Nová legislativa ukládá orgánům členských zemí EU povinnost uznávat elektronické doklady o dodržování řady evropských pravidel týkajících se silniční nákladní dopravy. Vymezuje harmonizovaný rámec pro přechod od papírových dokumentů k elektronickým informacím a zároveň stanovuje pravidla interoperability pro poskytovatele služeb v rámci elektronických platforem.

Největší dopad budou mít tyto právní předpisy na komunikaci mezi podniky a státní správou, nepřímo se však dotknou i komunikace mezi firmami, kde jsou některá data využívána jako doklad souladu s legislativou EU. Patří sem například údaje z nákladních listů e-CMR, které se používají k prokázání souladu s předpisy EU o kabotáži.

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) zavedení těchto právních předpisů vítá. Digitální řešení pomohou dále snížit náklady a přinesou úsporu času a hrají také zásadní roli při zajišťování sociálního distancování, protože umožňují výrazně omezit zpracování papírových dokumentů. IRU se aktivně účastní Fóra Evropské komise pro digitální dopravu a logistiku (DTLF), které bylo hlavní platformou pro rozhodovací orgány a zainteresované subjekty při přípravě nových pravidel.

Výrazné finanční úspory pro dopravce

Podle posudku dopadů zpracovaného Evropskou komisí by odvětví nákladní dopravy a logistiky by mělo až do roku 2040 profitovat z úspor nákladů ve výši 20 až 27 miliard EUR. Přitom zhruba 60 procent těchto úspor by mělo jít přímo ve prospěch dopravních firem.

Nová pravidla přicházejí krátce po přistoupení Švédska k elektronickému protokolu úmluvy CMR, což napomůže většímu uplatnění eCMR v rámci celé Evropy. Přesto však stále ještě deset zemí EU potřebuje tento protokol ratifikovat.

Hlavní přínosy nových pravidel

Mezi hlavní výhody těchto nových pravidel EU podle IRU patří:

- snížená administrativní zátěž;

- rychlejší a přesnější výměna informací mezi různými stranami v logistickém řetězci a mezi společnostmi a úřady;

- efektivnější a inteligentnější vynucování

- nižší náklady a větší transparentnost

- větší harmonizace mezi členskými státy EU

Současná krize COVID-19 ukazuje význam digitálních řešení v logistickém řetězci. Evropská komise proto důrazně doporučuje, aby se členské státy EU zbavily papírové zátěže a plně přijaly digitální výměnu informací, aby se snížilo riziko kontaminace.

Jaké jsou možné problémy s implementací?

Tato nová pravidla reagují na požadavky IRU a jejích členů a partnerů na digitalizaci sektoru silniční dopravy. IRU bude i nadále monitorovat implementaci nových právních předpisů, aby zajistila, že jsou plně kompatibilní se stávajícími pravidly EU a mezinárodními úmluvami, včetně CMR, a také, že jsou kompatibilní a umožňují interoperabilitu mezi existujícími nebo vyvíjenými řešeními.

IRU rovněž požaduje, aby souběžně s přijetím těchto nových právních předpisů EU bylo zaručeno zachování soukromí údajů a aby došlo na implementaci pravidel týkajících se například přístupu k datům, jejich ukládání, využívání a agregace. Za tímto účelem IRU počátkem letošního roku založila Fórum zúčastněných stran v oblasti dat. Tato iniciativa sdružuje vedoucí představitelé odvětí s cílem předkládat návrhy na regulaci správy dat a na odstraňování stávajících mezer prostřednictvím legislativních zásahů.

(lan)

Foto: LAN

spinner