ID

Ve Vílanci o novinkách v oblasti přepravy nebezpečných věcí

Na šedesát posluchačů z České republiky i ze Slovenska se v červenci sešlo ve Vílanci u Jihlavy, aby na semináři agentury Reviko získali nejnovější informace o železničních přepravách v České republice i Evropské unii. Setkání navázalo na semináře podobného zaměření v předchozích letech.

Seminář byl určen pro všechny zaměstnance podniků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní. Mezi přednášejícími byli odborníci na přepravu nebezpečných věcí po železnici, jako například Ing. Pavlína Tomková z odboru drah, kombinované a železniční dopravy Ministerstva dopravy ČR, Ing. Vladimír Hájek, zástupce ředitele Drážního úřadu, a Ing. Vojtěch Weinert z odboru pro nebezpečné věci Drážního úřadu.

Pavlína Tomková informovala mimo jiné o platnosti Přípojku C (RID) Úmluvy COTIF a jejích ostatních přípojků, zejména přípojku B pro přepravu prováděnou na základě přepravní smlouvy. Vyslovila se i k přepravám prováděným pod dozorem zásahových jednotek, pokud je taková přeprava nutná ve vztahu k nouzovým opatřením, a k přepravám na základě dočasných odchylek ve smyslu pojmu odst. 1.5.1 RID a Směrnice 96/49/ES čl. 7. Dále se pak zmínila o seznamu pověřených organizací kompetentních pro uplatňování předpisu RID ve smyslu odst. 1.8.4, novele směrnice pro cisterny pro přepravu plynů a hlášení nehod a mimořádných událostí pro příslušný orgán. Neopomenula ani informace o činnosti Výboru pro PNV při Evropské komisi a připravovaných změnách RID, které začnou platit od 1. ledna roku 2009.

Vladimír Hájek hovořil mimo jiné o provozování zahraničních železničních cisternových vozů na drahách v České republice, připravovaných změnách předpisů pro zvyšování jejich bezpečnosti, dokumentaci cisterny (pasport) ve smyslu pojmu kapitoly 1.2 RID či o požadavcích na používání cisteren podle kapitoly 4.3. Zmínil se i o opatření na ochranu nádob cisternových vozů proti přenárazníkování podle zvláštního ustanovení TE25 oddílu 6.8.4 RID a o požadavcích Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) – Nákladní vozy a TSI – Hluk nákladních vozů.

V dalších vystoupeních si účastníci semináře vyslechli informace o školeních podle kapitoly 1.3 RID, povinnostech dopravce a provozovatele infrastruktury a novinkách v kapitolách 5.2 a 5.3 RID týkajících se označování a polepování, jakož i vyplňování přepravních dokladů podle kapitoly 5.4 RID. Zmíněny byly i přepravy nebezpečných věcí do/z námořních přístavů či kontrolní činnost a státní dozor při přepravách nebezpečných věcí ve spojitosti s vyhláškou UIC 471–3 a zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách.

Účastnicí semináře zastupovali jak oblast výroby/zpracování nebezpečných věcí (například Hexion, a. s., Sokolov, Spolana, a. s., Neratovice, a Slovnaft Bratislava), tak dopravu nebezpečných věcí (například OKD Doprava, a. s., a Unipetrol-doprava, a. s., Viamont). Zúčastnili se jej i pracovníci dalších firem, které s nebezpečnými věcmi přicházejí do styku (například RYKO Děčín, LOSTR Louny, a. s., či ŽELOS Trnava). Vedle poznatků získaných při přednáškách a v diskusích si účastníci semináře odvezli rovněž sborník se stručným obsahem přednášek.

Vzhledem k příznivému ohlasu na seminář mezi posluchači i přednášejícími je pravděpodobné, že obdobné setkání se uskuteční i v příštím roce.

Stanislav Hájek

spinner