Legislativa

Přípravy znění předpisů pro rok 2011 vrcholí

Přípravy znění předpisů pro rok 2011 vrcholí

V květnu se v Bernu uskuteční zasedání znalců RID, které má schválit aktuální změny pro verzi RID 2011. Jednání v mnohém naváže na zasedání z konce loňského roku v Sofii, které se zaměřilo především na harmonizaci s 16. vydáním Vzorových předpisů OSN pro přepravu nebezpečných věcí a na schvalování změn, přijatých v letech 2008 a 2009 Společným zasedáním ADN, ADR a RID.

Příslušný dokument obsahoval téměř 200 stran textu a zahrnoval změny, které se dotýkají prakticky celého řádu RID. Byly v něm uvedeny například nové pojmy „dopravní prostředek“, „nákladní přepravní prostředek“, „rekonstruovaná IBC“ či nová definice pojmu „vůz“, pod nějž nově spadají i bateriové cisternové vozy.

Harmonizací se Vzorovými předpisy OSN se změní také Globálně harmonizovaný systém klasifikace, označování a balení látek a směsí (GHS) – od 1. ledna 2011 bude platit jeho 3. vydání, dále Příručka zkoušek a kritérií – od 1. ledna 2011 bude platit 5. vydání, a Vzorové předpisy OSN – od 1. ledna 2011 bude platit 16. vydání.

Do oddílu 1.3.1 byl doplněn nový druhý odstavec, který stanoví, že pokud zaměstnanci ještě nebyli vyškoleni, mohou tyto činnosti vykonávat pouze pod dozorem školené osoby.

Povinnosti zaměstnavatele

Kapitola 1.10 Bezpečnostní předpisy je doplněna o nové pododdíly 1.10.2.3 a 1.10.2.4, které stanovují, že zaměstnavatel je povinen zajistit pravidelné obnovovací školení z bezpečnostního plánu a uchovávat záznam o absolvovaném školení, přičemž příslušný orgán může stanovit, po jakou dobu.

Dále byl název třídy 9 doplněn o for- mulaci „včetně látek ohrožujících životních prostředí“ a došlo rovněž k přepracování kritérií pro klasifikaci látek ohrožujících životní prostředí, která odpovídají 3. vydání GHS.

Pododdíl 3.1.2.9 byl zrušen a nahrazen novým oddílem 3.1.3 „Roztoky nebo směsi“, kde je podrobně uvedeno, jak postupovat při identifikaci a zápisech do přepravních dokladů u roztoků a směsí.

Tabulka A V tabulce A je zcela přepracováno například UN 1471, objevují se nová UN 0509 a 3482–3495 a pod UN 2447 nyní spadá jen „FOSFOR BÍLÝ, ROZTAVENÝ“.

Kapitola 5.4 byla doplněna o nový odstavec 5.4.1.1.18 „Zvláštní ustanovení pro přepravu látek ohrožujících životní prostředí (vodní prostředí)“. V přepravním dokladu je nyní nutno uvést výraz „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ (nikoli však u UN 3077 a 3082) a v případě, že následuje námořní přeprava, musí být uvedeno i „LÁTKA ŠKODÍCÍ MOŘÍM“.

Byl také zaveden nový oddíl 5.4.4, který řeší elektronickou výměnu dat.

Oddíl 5.5.2 v kapitole 5.5 byl přejmenován na „Zvláštní ustanovení pro zaplynované přepravní jednotky (UN číslo 3359)“ a došlo k jeho přepracování – nyní je v něm uvedeno, že osoby musejí být poučeny (školeny) a nesmí chybět předepsaný záznam v přepravním dokladu.

V kapitole 6.7 Přemístitelné cisterny jsou přepracovány odstavce o štítcích.

Označování v kombinované dopravě

Zasedání znalců se zabývalo také problematikou označování v kombinované dopravě. Po projednání návrhu Mezinárodní železniční unie (UIC) byl nově zpracován pododdíl 1.1.4.4 Systém kombinované přepravy silničních vozidel, kde jsou nová pravidla pro označování nosných vozů a návěsů a uvádění údajů v přepravním dokladu.

Pokyny pro strojvedoucího

V rámci harmonizace s ADR byly dokončeny práce na zavedení písemných pokynů pro strojvedoucího do RID v podobě nového oddílu 5.4.3 a došlo i k úpravám některých pojmů tak, aby odpovídaly příslušné směrnici Evropské unie (viz Písemné pokyny budou od ledna povinné i na železnici).

Další změny

Například v oddílu Pojmy byl zpracován odkaz na aktuální vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů (AVV) a byly projednány změny pro přepravu nebezpečných věcí jako ruční zavazadlo.

Projednán byl také návrh České republiky stanovit přechodné podmínky pro označování a používání mezidobé zkoušky. Tento návrh byl doplněn o poznatky z diskuse a bude předložen na květnovém zasedání.

Projednán byl i požadavek na volné poskytování dat RID a možnost umísťovat RID na webové stránky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), aby bylo možné jej volně stahovat.

Dánsko také navrhovalo, aby se zasedání zabývalo přepravami nebezpečných věcí v železničních tunelech. Účastníci jednání se však shodli na tom, že systém, který platí pro silniční přepravy podle dohody ADR, v případě železnice není potřebný.

Na návrh Evropské unie se o dva roky (na rok 2013) odsouvá zavedení detektorů vykolejení do RID. Zasedání také uložilo pracovní skupině Technika cisteren a vozidel, aby se zabývala nehodou, která se stala loni v září u Rotterdamu, kde jen díky prvkům pro absorpci energie nedošlo k větším škodám. Skupina bude rovněž prověřovat nehodu, která se stala loni v italském Viareggiu.

Pracovní skupina WP.15 a ADR 2011

Letos v květnu se v Ženevě uskuteční také již 88. zasedání pracovní skupiny WP.15, která se bude zabývat zněním dohody ADR platným od příštího roku. Skupina na konci loňského roku vzala na vědomí změny, které v roce 2008 přijalo společné zasedání ADN, ADR a RID, a věnovala se především harmonizaci se 16. vydáním Vzorových předpisů OSN a kódům pro omezení přeprav v tunelech (u nových UN čísel).

Školení osádky vozidla

V současné době jsou již dokončeny požadavky na školení osádky vozidla v kapitole 8.2 a jsou stanovena přechodná ustanovení pro platnost nových a starých předpisů. Je třeba počítat s velkým množstvím novinek, jako například s tím, že opětovná zkouška či školení mohou být nahrazeny základním školením nebo základní zkouškou nebo že osvědčení o školení může být ve více úředních jazycích.

Písemné pokyny

Přestože písemné pokyny jsou relativně nové, byly v loňském roce již předloženy návrhy na drobné změny, které skupina WP.15 po úpravách schválila. Řada delegátů však poté upozornila, že není vhodné, aby se tyto pokyny pravidelně měnily.

Pracovní skupina WP.15 také již požádala sekretariát EHK OSN, aby vypracoval konsolidovaný textu změn ADR, které začnou platit od 1. ledna roku 2011.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce

spinner