Podmínky pro přepravy v tunelech nabývají konkrétní podoby

Pracovní skupina WP.15

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí se tvoří a dále mění především na mezinárodní úrovni pod záštitou Organizace spojených národů a Evropské unie. Vnitrostátní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí jsou tak stále více ovlivňovány tím, že se Evropa stává prostorem „bez hranic“, v němž vnitrostátní předpisy nesmějí vytvářet bariéry. I vnitrostátní podmínky se tak vlastně již dnes vytvářejí na mezinárodní úrovni, i když zcela mezinárodní charakter mají vlastně pouze předpisy pro leteckou dopravu nebezpečných věcí – IATA DGR a ICAO TI. Řada uživatelů předpisů pro přepravu nebezpečných věcí dnes kritizuje skutečnost, že jejich ustanovení jsou nesrozumitelná a v praxi těžko použitelná. Je tomu tak z řady důvodů, které se pokusím vysvětlit tak, aby byly zřejmé potřebné souvislosti. Navzdory jejich „mezinárodnímu“ charakteru však na tvorbu předpisů mohou mít vliv i subjekty z jednotlivých zemí včetně České republiky. „Bible“ přepravy nebezpečných věcí „Biblí“ a vzorem pro předpisy nebezpečných věcí po silnici (ADR), železnici (RID), námořní (IMDG-Code), leteckou (IATA DGR a ICAO TI) či říční dopravou (ADN, případně ADN-R) jsou tzv. vzorové předpisy OSN. Podle nich se v rámci harmonizace jednotlivých předpisů tvoří předpisy jednotlivých nositelů dopravy. Častým a oprávněným bodem kritiky jsou četnost a krátké intervaly mezi jednotlivými změnami – jedny změny ještě ani nebyly vstřebány a již nastupují jiné. Například do ADR či RID (změny a novinky, které budou platit od 1. ledna roku 2007) jsou zapracovávána ustanovení ze vzorových předpisů OSN, která musela být schválena a uzavřena do konce roku 2004. Na úrovni OSN tak byla projednávána již v letech 2003 až 2004! To znamená, že trvá v průměru čtyři roky, než je návrh, který platí pro všechny nositele dopravy, uveden do praxe. Ustanovení, která jsou tvořena na úrovni Evropské unie, zatím nemají žádný pravidelný rytmus, a tak například změny směrnic EU jsou závislé na změnách ADR nebo RID. Změny však nevznikají bezprostředně se změnami ADR či RID, ale jsou ovlivňovány i jednáními a náměty v jednotlivých komisích EU. Jak lze ovlivnit tvorbu předpisů z České republiky? Před každým zasedáním mezinárodních grémií, na nichž ČR většinou zastupuje ministerstvo dopravy, jsou veškeré dokumenty, které budou na jednotlivých zasedáních projednávány, k dispozici na internetových stránkách EHK OSN. Je na nich možné zjistit i termíny jednotlivých zasedání, která jsou plánována dlouhodobě. Například experti na úrovni OSN zasedají dvakrát ročně (v červenci a prosinci) a stejně tak experti na silniční, železniční a říční přepravu (v březnu a září). Případné připomínky, doporučení či náměty k návrhům je pak jistě možné adresovat ministerstvu dopravy. Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí obsahují značné množství různorodých odborných témat, která dokáží uplatňovat do praxe pouze skuteční odborníci v oboru. A ti by pro tvůrce předpisů měli představovat zpětnou vazbou a sdělovat jim své zkušenosti a zjištění z každodenní praxe. Předpisy pochopitelně nemohou pokrýt každou konkrétní situaci, která se může vyskytnout, ale musí být vytvořeny tak, aby přepravu neztěžovaly – uživatel by měl mít možnost podle nich postupovat s cílem dosáhnout maximálně bezpečné a efektivní přepravy nebezpečných věcí. Stanislav Hájek www.unece.org/…r/danger.htm

Pracovní skupina WP.15 Podmínky pro přepravy v tunelech nabývají konkrétní podoby V Ženevě se loni v listopadu uskutečnilo 79. zasedání pracovní skupiny WP.15 (pracovní skupina pro přepravy nebezpečných věcí EHK OSN). Skupina na něm převzala řadu změn ze vzorových předpisů OSN; potřebný rámec dostaly i podmínky pro přepravy nebezpečných věcí v tunelech. Přesto však zůstalo bez odpovědi mnoho obecných otázek, kterými bude nutné zabývat se i v budoucnu. Mimo jiné bude nutné lépe zpracovat oddíly 8.1.4 a 8.3.5, které nedostatečně řeší zákaz kouření při přepravě ne-bezpečných věcí, například třídy 1. Různí delegáti byli také toho názoru, že není zodpovědné osvobodit podle pododdílů 1.1.3.1 b) a 1.1.3.2 c) z ustanovení ADR stroje/přístroje s množstvím až 19 tisíc litrů pohonných hmot. Zástupce Švédska upozornil i na skutečnost, že podle OSN je možná přeprava UN 0331 a 0332 v přemís­titelných cisternách, pokud neexistují podmínky pro přepravu v cisternových vozidlech. Změny Přílohy A a B Dohody ADR Pracovní skupina WP.15 převzala závěry společného zasedání znalců, které se týkají ADR, a zejména zapracování rozsáhlých změn podle vzorových předpisů OSN. Mezi nejdůležitější patří například zařazení ohňostrojných těles do různých podtříd (kapitola 2.2), nová kritéria pro klasifikaci toxických látek, nové definice pro infekční látky či změny v seznamu A. Dále pak nové podmínky pro balení v kapitole 4.1, nové podmínky pro označování peroxidů, nové přechodné podmínky pro přemístitelné cisterny a MEGC a označování zvláštních ustanovení TE, TA a TC na nádobách podle kapitoly 6.8. Písemné pokyny Skupina však zamítla návrh IRU a FIATA na ulehčení práce dopravců, podle něhož by údaje o vybavení vozidel a opatřeních při nehodě byly uváděny za pomoci jakýchsi „bezpečnostních značek“ namísto stávajících písemných pokynů. Návrh byl odmítnut z toho důvodu, že vyhotovení písemných pokynů není povinností dopravce, nýbrž odesílatele. Skupina konstatovala, že současný systém je třeba zlepšit, což by měla provést za tím účelem ustavená pracovní skupina. Ta by se měla zaměřit na to, zda jeden písemný pokyn je pro řidiče dostačující, dále by měla zjistit, zda by byl dostačující jeden písemný pokyn v jazyku řidiče, a měla by se zaměřit i na výcvik řidičů a opatření přijímaná v této oblasti. Doprava u dodavatele-prodejce U přeprav tohoto druhu vyvstává otázka, kdo má být uveden na místě příjemce (jak se vyžaduje u průvodních dokladů ADR), neboť příjemce v jejich případě není dopředu znám. Po diskusi skupina rozhodla, že se budou uplatňovat podmínky schválené příslušným orgánem. To vedlo k úpravě odstavce 5.4.1.1.1 h), který by nově měl znít: „h) jméno a adresa příjemce. Se souhlasem příslušného orgánu dotčené země může být u přepravy nebezpečných věcí, u nichž je více příjemců, kteří nejsou předem známi, doplněno ,dodávka-prodej‘“ (pozn. red. – neoficiální překlad autora). Přepravní doklady Pododdíly a odstavce 8.1.2.2 c), 5.4.1.2 c) a 5.4.1.2.3.3 byly změněny tak, že k přepravním dokladům musí být připojena jedna kopie souhlasu příslušného orgánu. Přepravy UN 1203 benzin Diskutovalo se také o zákazu přepravy benzinu, který má tenzi par při 50 °C vyšší než 110 kPa, v IBC a na návrh Velké Británie byla provedena drobná změna. Brzdicí ústrojí Od 1. ledna roku 2010 bude muset brzdicí ústrojí všech vozidel odpovídat technickým požadavkům předpisu EHK OSN č. 13 nebo Pokynu 71/320/CEE. Sledování tlaku v pneumatikách Skupina dále projednávala návrh Norska, který se týkal zařízení pro sledování tlaku v pneumatikách, jež má zamezit přehřátí pneumatik (a možnému následnému požáru). Protože se nejedná pouze o specifický problém vozidel na přepravu nebezpečných věcí, bylo nakonec rozhodnuto upozornit na něj Světové fórum pro harmonizaci předpisů vozidel WP.29. Výklad silniční značky C, 3h Skupina konstatovala, že pro silniční značku „Zákaz vjezdu pro vozidla, která přepravují vodu ohrožující látky“ neexistuje jednotný výklad. Sekretariát EHK OSN upozornil, že takovými látkami jsou pouze látky třídy 9. Látky ostatních tříd jsou sice obecně pro vodu potenciálně nebezpečné, ale nejsou jednotlivě označovány. Problém by měl být předložen na jednání společného zasedání ADR, ADN a RID. Bezpečnost v silničních tunelech Listopadové jednání navázalo na rozhodnutí předchozích zasedání nepokračovat v práci na rozdělení látek do skupin a začít se zařazováním stejných tunelů do skupin. Výchozí materiál pro diskusi předložilo Nizozemsko. Nejprve skupina rozhodla ustanovení o tunelech rozdělit do kapitoly 1.9 (všeobecná ustanovení) a nové kapitoly 8.6 (rozdělení látek kódů tunelů A až E). Rozhodla také o tom, že se místo pojmu „zákaz“ bude používat pojem „omezení“, což v závěru vedlo sekretariát EHK OSN k vyjádření, že pokud opět budou umožněny výjimky, k žádné změně současného stavu nedojde. Zástupce Švýcarska vyjádřil obavu, že právě přijatý systém je málo flexibilní, což by v praxi například znamenalo, že 50 procent z dosud přepravovaných nebezpečných věcí Gothardským tunelem by muselo být z přepravy vyloučeno. Také zástupce Itálie upozornil na skutečnost, že vzhledem k množství tunelů v Itálii bude ohrožena bezproblémová přeprava nebezpečných věcí v této zemi, nebudou-li všechny tunely v kategorii A. V souvislosti s projednávanými ustanoveními o bezpečnosti v tunelech upozornila Francie na nebezpečí plynoucí z přeprav množství, pro která neplatí ADR podle pododdílu 1.1.3.6, a vznesla požadavek, aby byly tyto přepravy omezeny. Návrh však byl zamítnut. Pro členění kapitoly 8.6 byly předloženy tři návrhy, z nichž jako kompromisní zvítězil návrh sekretariátu EHK OSN. Vzhledem k nedostatku času však práce na této kapitole nebyly ukončeny a o ustanoveních se bude jednat pracovat i v letošním roce. Příští zasedání se uskuteční na jaře opět v Ženevě. Stanislav Hájek

spinner