V Ženevě se jednalo o dalších změnách pravidel pro přepravy nebezpečných věcí

Pracovní skupina WP.15

V květnu se v Ženevě uskutečnilo již 78. zasedání Pracovní skupiny WP.15. Její účastníci se zabývali všeobecnými otázkami spojenými s přepravami nebezpečných věcí, problematikou správného výkladu předpisů a také projednali další změny poté, co se stanovení podmínek pro průjezd tunely vrátilo na počátek. Poprvé v dosavadní historii těchto setkání obdrželi účastníci (zatím pokusně) veškeré dokumenty ve všech jazykových mutacích na CD. V úvodu jednání vzali na vědomí, že v roce 2006 se bude konat jednání o zajištění bezpečnosti během dopravy, a byli seznámeni s ratifikací dohody ADR s Albánií. Vyslovili rovněž pochybnosti týkající se nových omezení pro přepravy nebezpečných věcí v Rumunsku, kde kromě UN 1202, 1203 a 1223 jsou tyto přepravy od 22.00 do 5.00 hodin a o sobotách, nedělích a svátcích zakázány (zákaz se nevztahuje na balené věcí v omezených množstvích). Byli také informováni o tom, že sekretariát EHK OSN vyslovil lítost nad skutečností, že doposud neobdržel ani jednu zprávu o nehodě podle oddílu 1.8.5.

Výklad ADR Trénink řidičů Na základě dokumentu Belgie byla projednávána možnost tréninku řidičů za pomoci „dálkových kurzů“ (elektronické školení). Pracovní skupina WP.15 byla toho názoru, že ADR sice tuto formu nezakazuje, ale přesto je vhodnější provádět školení za osobní účasti, neboť jen tak je možná okamžitá vzájemná výměna zkušeností a následná závěrečná prověrka znalostí.

Přeprava motocykly Co se týče přepravy nebezpečných věcí motocykly, řada delegátů byla stejného názoru jako sekretariát – tedy že přeprava motocykly spadá pod ADR, i když v ADR o ní není speciální zmínka. Shodli se i v tom, že tyto přepravy by v ADR měly být konkrétně řešeny, neboť jejich počet narůstá. Použití LPG pro pohon vozidel s nebezpečnými věcmi. Názor expertů byl jednotný – ADR nezakazuje používat LPG pro pohon vozidel určených pro dopravu nebezpečných věcí, s výjimkou vozidel EX/II a EX/III, u nichž jsou požadovány vznětové motory.

Změny Přílohy A a B ADR Přeprava ohňostrojných těles (UN 0336) V tomto bodě došlo ke změně zvláštního ustanovení 651, které precizuje přepravu ohňostrojných těles vozidly, která nejsou typu EX/II nebo EX/III.

Osádka vozidla Definice pro osádku vozidla v oddílu 1.2.1 byla upřesněna vzhledem k ustanovením kapitoly 1.10 týkající se bezpečnosti.

Doprava zboží do obchodů Většina delegátů zastávala názor, že tento druh dopravy je třeba řešit v rámci ADR. Problém spočívá v tom, že při této dopravě není známo jméno příjemce. Španělsko proto předložilo určité řešení, avšak nebylo v něm stanoveno, na které nebezpečné věci se vztahuje; návrh má být proto přepracován a předložen na příštím zasedání.

Školení řidičů, kteří rozvážejí LPG zákazníkům Zástupce Evropského svazu zkapalněných petrolejových plynů (AEGPL) vyslovil naději, že bude udělena výjimka ze školení pro řidiče vozidel pod 3,5 tuny – pokud ne, přineslo by to další vícenáklady. Tento návrh však narazil na odpor, protože podle jeho oponentů nelze činit výjimku jen pro určitou oblast. Experti naopak vyslovili lítost nad tím, že v dokumentu není uvedeno, kolik nádob na plyny dává dohromady souhrnné množství plynu 1000 kg.

Ustanovení EHK č.111 Pracovní skupina WP.15 vzala na vědomí změny ustanovení EHK č. 111 (stabilita cisternových vozidel 2006) – delegáti konstatovali, že došlo k harmonizaci s ustanovením pododdílu 9.7.5.2.

Bezpečnost v tunelech Ženevské jednání navazovalo na výsledky předchozích zasedání. Delegáti vzali na vědomí skutečnost, že pracovní skupina se začala zabývat textem přijatým na předchozím zasedání WP.15 s tím, že návrhy by mohly být schváleny v příštím roce. Následně se WP.15 zabývala dokumentem Nizozemska, který řešil přidělování skupin látek do kategorií tu-nelů – v nové kapitole 2.4 byly látky rozděleny do pěti skupin A (velká množství) až E (malá množství) a zároveň byly stejným způsobem zařazeny do kategorií i tunely. Zástupce Nizozemska na závěr konstatoval, že text je příliš komplikovaný a že by bylo vhodnější definovat spíš skupiny tunelů než skupiny látek a místo nové kapitoly 2.4 vytvořit novou kapitolu 8.6. To přimělo zástupce sekretariátu EHK OSN k vysvětlení, že v takovém případě by danou problematiku nebylo možné řešit v rámci ADR, neboť by spadala do jiné kompetence. Kategorie tunelů není závislá jen na nebezpečí nebezpečných věcí, ale i na stavebních charakteristikách tunelů a odhadu celkového rizika. Pokud by se mělo jít směrem navrženým Nizozemskem, znamenalo by to zahájit veškeré práce od počátku. Po diskusi však Pracovní skupina WP.15 v principu návrh Nizozemska podpořila s tím, že nově vypracovaný text nesmí být v právním rozporu s cíli ADR ani v rozporu s jinými mezinárodními instrumenty, které řeší silniční dopravu. Příští zasedání se uskuteční letos v listopadu opět v Ženevě. Stanislav Hájek

spinner