Předpisy ADR a RID

Práce na změnách předpisů ADN/ADR a RID započaly

Práce na změnách předpisů ADN/ADR a RID započaly

V době, kdy začaly platit změny předpisů pro přepravu nebezpečného zboží ADN/ADR a RID, které jsou platné od 1. ledna letošního roku, se v březnu sešli v Bernu účastníci dalšího společného zasedání ADR, ADN a RID, aby pokračovali v projednávání jejich změn, které budou platit od 1. ledna 2017. Předsedou zasedání byl zvolen už loni na podzim zvolen C. Pfauvadel z Francie, jeho zástupcem pak H. Rein z Německa.

Zasedání se zúčastnilo 25 států s právem hlasovat, včetně České republiky. Dále Jižní Afrika, Evropská unie, Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) a 15 mezinárodních nestátních organizací. Jednání probíhalo podle předem schváleného a obvyklého programu. Problematiku cisteren a norem projednaly mimo plénum pracovní skupiny sestavené z odborníků na tuto problematiku a jejich výsledky pak s konečnou platností schválilo plénum. Jednalo se například o:

 • přepravě žlutého fosforu v cisternách, kde došlo ke změně zvlášt-ního ustanovení TU 16, pokud se týká plnění prázdných nevyčištěných cisteren vodou, a k doplnění zvlášt-ního ustanovení TP 7;
 • nádržích ze slitin hliníku s ochrannou výstelkou, kde bylo rozhodnuto v diskusi pokračovat na příštím společném zasedání s tím, že garant předloženého dokumentu, Nizozemsko, požaduje do příštího zasedání, aby mu jednotlivé státy zaslaly své připomínky;
 • pokračování prací na normě EN 13094:2008, která se dotýká především dohody ADR;
 • přepracování odstavce 5.4.1.1.2, který se týká zápisu v přepravním dokladu, při těsnosti ventilů při přepravě hluboce zchlazených, zkapalněných plynů v cisternových vozech a kontejnerech;
 • řešení otázky financování prací na normách a účasti CEN. Pokud se tento stav nevyřeší, je možné, že společné zasedání se bude muset vrátit k postupům v této oblasti, které platily do roku 2008;
 • zapracování nové normy EN 13094:2014 Kovové cisterny s provozním přetlakem do 0,5 baru – vyložení a konstrukce, či stanovení nové platnosti pro normu EN12493:2013 pro ADR (mezi 1. 1. 2015 a 31. 12. 2017) a RID (do 31. 12. 2018).

Odstranit by se měla některá nejasná ustanovení

Následoval výklad nejasných ustanovení ADN/ADR a RID, jako například:

 • pro hydraulickou tlakovou zkoušku lahví na plyn se má používat voda nebo kapalina, která odpovídá definici v oddíle 1.2.1, pouze mimořádně se souhlasem příslušného orgánu je myslitelné použití zkapalněných plynů;
 • společné zasedání potvrdilo výklad, že pro zákaz společné nakládky výbušnin se nezohledňují bezpečnostní značky určující vedlejší nebezpečí, proto byl vypracován nový zpřesňující text pododdílu 7.5.2.1l.

Mezi návrhy na změny, které nestihlo projednat předchozí zasedání, patřily například:

 • do předpisů bude zapracována možnost elektronických zkoušek bezpečnostních poradců, řidičů ADR a znalců ADN – konečný text bude schválen na podzim 2015, k tomu by mělo být přijato i příslušné přechodné ustanovení;
 • nebyl přijat návrh na změnu pododdílu 4.1.8.2, který stanoví schvalování obalů pro infekční látky, protože většina delegací upozornila, že je to třeba řešit experty OSN pro přepravu nebezpečných věcí;
 • diskusní materiál Německa týkající se přeprav starých elektropřístrojů a elektronických přístrojů, které obsahují lithiové baterie, bude v následujícím období řešit speciálně zřízená pracovní skupina;
 • aktualizace odkazů na směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES, které jsou uvedeny v části 2, nemohla být provedena, protože dodatečné materiály k návrhu došly pozdě, takže se s ním jednotlivé delegace nemohly seznámit, a proto toto bylo rovněž odloženo pro podzimní zasedání s tím, že celé záležitosti se ujme CEFIC, který dokument ještě jednou prověří a předloží nový dokument.

Z nových návrhů na změny zabral nejvíce času návrh EIGA pro přepravy tlakových nádob, které byly schváleny Ministerstvem dopravy USA a které bylo možno přepravovat podle multilaterálního ujednání M 237, které však končí a již jej nejde prodloužit.

K návrhu se rozvinula dlouhá diskuse. Tlakové nádoby schválené v USA měly nahradit za tím účelem ve vzorových předpisech zapracované UN tlakové nádoby, které předpokládaly, že budou vzájemně používány. To se však zatím ze strany USA neděje. Většina delegací z Evropy upozornila, že „recipročně“ nejsou tlakové nádoby schválené podle ADR/RID akceptovány v USA. Diskuse byla nakonec přerušena a bylo rozhodnuto najít řešení na dalších zasedáních.

Pracovní skupiny informovaly o své práci

Pracovní skupina Telematika se sice od podzimního zasedání 2014 nesešla, přesto zástupce Francie informoval o stavu věcí v této oblasti. Práce se zbrzdily především z důvodů způsobených na straně Evropské unie. Bohužel zástupce EU se v době této diskuse na zasedání nenacházel.

Pracovní skupina pro alternativní metody periodických zkoušek opětovně plnitelných přemístitelných nádob informovala především o prověřovaných alternativních metodách. Pracovní skupina k praktickému schvalování cisteren překračujících hranice zemí Evropské unie – možnost využití TPED – pravomoci skupiny byly znovu definovány a další zasedání se uskuteční v létě 2015 ve Spojeném království.

Nehody a management rizik byly poměrně novým bodem zasedání, když si tuto problematiku vzala za vlastní Evropská železniční agentura (ERA), která na toto téma pořádala již tři workshopy týkající se nejen železniční, ale i silniční a říční přepravy nebezpečných věcí. Z těchto workshopů vznikly určité zásady, které budou zpracovány do dvou zásadních dokumentů, jež budou prezentovány na dalším připravovaném workshopu a kde bude řešeno i jak postupovat s nově vznikající databází. Sekretariát EHK informoval, že s podporou více vlád, a především vlády Francie se již na určité databázi pracuje, ale před dalším pokračováním se musí rozhodnout, zda bude přepracován oddíl 1.8.5, kde ne všechny hlášené údaje o nehodách a mimořádných událostech vyhovují.

Společné zasedání proto na závěr jednání k tomuto bodu rozhodlo, že Německo s Francií vypracují dotazník, který rozešlou všem členským státům, které je vyplní a zašlou zpět Francii, jež pro podzimní zasedání připraví odpovídající dokument. V bodě „budoucí práce“ byl krátce diskutován návrh Rumunska na harmonizovaný postup k písemným pokynům. Po diskusi bylo rozhodnuto, aby Rumunsko pro příští zasedání připravilo nový dokument.

V závěrečném bodě „různé“ získala status pozorovatele Evropská asociace bezpečnostních poradců (EASA), jejíž status byl však omezen jen na otázky týkající se bezpečnostních poradců, které spadají do její kompetence. Společné zasedání se dále rozloučilo s pány Hartem (Spojené království), Huurdemanem (Nizozemsko) a Bogaertem (Belgie), kteří byli dlouholetými členy zasedání a kteří odcházejí do důchodu.

Stanislav Hájek

spinner