RID

Písemné pokyny budou od ledna povinné i na železnici

Písemné pokyny budou od ledna povinné i na železnici

Zatímco písemné pokyny pro případ nehody jsou v silniční přepravě nebezpečných věcí používány již řadu let, na železnici dosud vyžadovány nebyly. V rámci harmonizace předpisů a v zájmu zvýšení bezpečnosti železniční přepravy nebezpečných věcí však budou od 1. ledna příštího roku zavedeny i v železniční dopravě.

Písemné pokyny se zavádějí jako nový oddíl 5.4.3 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a mají sloužit jako pomoc v krizových situacích, které mohou nastat během přepravy. Mají být umístěny na stanovišti strojvedoucího, a to na lehce přístupném místě.

Písemné pokyny musí dodat strojvedoucímu či strojvedoucím dopravce před nástupem jízdy v jazyce nebo jazycích, které umějí přečíst a kterým rozumějí. Dopravce také musí dbát na to, aby strojvedoucí písemným pokynům rozuměl a aby byl schopen je správně použít.

Písemné pokyny by měly, co se týče obsahu, odpovídat vzoru (viz rámeček).

Písemné pokyny podle RID

Opatření při nehodě nebo události, při které jsou postiženy nebezpečné věci nebo hrozí jejich postižení

Při nehodě nebo události, která se může stát při přepravě, musí strojvedoucí přijmout následující opatření, pokud mohou být provedena bezpečně a prakticky 1):

 • zastavit jízdu vlaku / posunovací jízdu s ohledem na druh nebezpečí (například požár, únik nákladu), lokalitu (například tunel, obydlené území) a možná opatření záchranných složek (přístupnost, evakuace), popřípadě na vhodném místě po dohodě s provozovatelem železniční infrastruktury;
 • hnací vozidlo vypnout podle návodu (ukončit provoz);
 • vyvarovat se zdrojů zapálení, zejména nekouřit a nezapínat elektrická zařízení;
 • dbát na dodatečná upozornění uvedená v tabulce, která jsou stanovena pro nebezpečí všech postižených věcí. Nebezpečí odpovídají číslům vzorů bezpečnostních značek a označení, které jsou věcem přiděleny během přepravy;
 • informovat provozovatele železniční infrastruktury nebo zásahové složky. V hlášení podat co nejvíce informací o nehodě nebo události, jakož i o postižených nebezpečných věcech, přičemž je třeba dbát pokynů dopravce;
 • připravit informace o postižených nebezpečných věcech (případně přepravní doklady) pro příjezd zásahových složek a mít je ihned k dispozici nebo zajistit, aby byly k dispozici, pokud je používána elektronická výměna dat (EDI);
 • při opouštění hnacího vozidla obléknout předepsanou výstražnou vestu;
 • popřípadě použít další ochranné pomůcky;
 • vzdálit se z bezprostřední blízkosti nehody nebo události a vyzvat ostatní osoby, aby se rovněž vzdálily, a dbát pokynů vedoucího zásahu;
 • nevstupovat do místa úniku látek, nedotýkat se jich a vyvarovat se vdechnutí par, kouře a prachu pobytem na návětrné straně;
 • kontaminované oblečení svléknout a doručit je k bezpečnému očištění.
 1. Je třeba dbát platných nařízení, která vyplývají z železničněpráv­ních nebo provozních předpisů.
spinner