CDV

Kontroly ADR v provozovnách dopravců se zaměřují i na bezpečnostní poradce

Kontroly ADR v provozovnách dopravců se zaměřují i na bezpečnostní
poradce

Provozování silniční dopravy je podmíněno dodržováním řady předpisů. Patří sem národní legislativa, právo Evropské unie i mezinárodní úmluvy. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava nebezpečných věcí po silnici musí být v tuzemsku prováděna v souladu s požadavky zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. a mezinárodní dohody ADR. Dodržování povinností souvisejících s touto přepravou je kontrolováno při silničních kontrolách a v rámci dohlídek v provozovnách.

Státní odborný dozor (SOD) v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, celní úřady a ministerstvo dopravy. Výkon SOD v silniční nákladní dopravě provádějí podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pracovníci krajských úřadů. Při kontrolách v provozovnách dopravců se systematicky zabývají kontrolou povinností stanovených tímto zákonem. Předmětem kontroly jsou mimo jiné oprávnění k podnikání, vozidla využívaná dopravcem k podnikatelské činnosti a veškeré povinnosti související se sociálními předpisy v silniční dopravě (záznamy o provozu vozidel, data z tachografů dokládající činnost řidičů, záznamy z interních kontrol o zjištěném porušení ze strany řidičů, doklady o provedených zkouškách tachografů).

Kontroly ADR u dopravců jsou častější

V poslední době se výkon státního odborného dozoru ve zvýšené míře zaměřuje na dopravce přepravující nebezpečné věci podle mezinárodní dohody ADR. Při dohlídce je kontrolováno splnění všech povinností, které jsou v zákoně o silniční dopravě stanoveny pro dopravce přepravující nebezpečné věci. SOD se zaměřuje na činnost bezpečnostního poradce ADR, kterého musí dopravce jmenovat. Bezpečnostní poradce radí podniku v problematice přepravy nebezpečných věcí, aby byla zvýšena její bezpečnost a správnost postupů nejen v případě silničních kontrol či dohlídce v provozovně. Při výkonu SOD je v této souvislosti kontrolováno vlastní jmenování bezpečnostního poradce, jeho odborná způsobilost, vypracování výroční zprávy o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí, osvědčení o školení řidičů ADR a další povinnosti (školení osob podílejících se na přepravě, uchovávání předepsaných dokladů).

Kontrol se účastní i pracovníci CDV

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. může být k výkonu SOD v zájmu dosažení účelu kontroly přizvaná fyzická osoba. Pracovníci Centra dopravního výzkumu, v. v. i., se účastní některých kontrol jako přizvané osoby a poznatky z jejich průběhu využívají pro zkvalitnění vzdělávacích seminářů, které pro úředníky krajských úřadů pravidelně nabízejí. Snahou SOD je pomocí dohlídek v provozovnách zajistit vysokou úroveň dodržování předpisů při podnikání v silniční dopravě, a to včetně přepravy nebezpečných věcí podle ADR. Cílem kontrol je zajistit rovné podmínky pro podnikání v dopravě a vyšší bezpečnost přepravy, která je v zájmu nás všech.

Ing. Libor Krejčí, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

spinner