​Společnost MSC klade velký důraz na snižování emisí

​Společnost MSC klade velký důraz na snižování emisí

Společnost MSC Mediterranean Shipping Company bere svůj závazek k dekarbonizaci mimořádně vážně. Jedná se však o komplexní úsilí, které vyžaduje odhodlání a dlouhodobou vizi. Dosažení čisté nulové budoucnosti je dlouhá cesta, která si vyžádá roky a významné investice se strategickými partnery a podporovateli.

Navzdory narušení dodavatelských řetězců a obrovské poptávce po přepravě nákladu na extrémně náročném, přetíženém a vyvíjejícím se trhu se společnost nadále zaměřuje na zvyšování energetické účinnosti své flotily čítající více než 600 lodí.

Například v roce 2020 společnost MSC zaznamenala 44,3% snížení relativních emisí CO2 (ve srovnání s výchozím rokem 2008).

Poměr emisí CO2 na tunu nákladu, který společnost přepravuje, patří k nejnižším v odvětví – nejnovější hodnota EEOI je 13,98 (jedná se provozní ukazatel společnosti MSC stanovený podle pokynu IMO).

MSC také provozuje jednu z nejefektivnějších flotil v oboru – MSC Gülsün, vlajková loď její nejnovější třídy lodí, emituje podle konstrukce pouhých 7,49g CO2/tunu na míli.

Údaje uváděné v databázi EU MRV (MRV – Monitoring, Reporting, Verification) odrážejí vedoucí postavení MSC (z hlediska objemu) v Evropě a měly by být dány do souvislosti s množstvím přepravovaného nákladu – MSC nasazuje přibližně 58% svých plavidel a přepravuje téměř 64% TEU na linkách směřujících do EU.

V roce 2020 společnost MSC zaznamenala, že zatímco její emise vzrostly o 1%, množství přepraveného nákladu se zvýšilo o 3% (vypočteno na základě oficiálního pokynu IMO EEOI). To jasně naznačuje, že dlouhodobý závazek společnosti MSC investovat do nízkouhlíkových technologií a rozsáhlých programů novostaveb a modernizace pomáhá zvyšovat výkonnost a minimalizovat dopad na životní prostředí.

Společnost MSC plně podporuje politické cíle IMO v oblasti dekarbonizace námořní dopravy; kromě významného zlepšení energetické účinnosti celé své flotily aktivně zkoumá a testuje řadu alternativních paliv a technologií.

Vedle toho se společnost MSC domnívá, že určitá forma globálního tržního opatření zahrnující stanovení cen uhlíku by mohla pomoci odvětví dekarbonizovat tím, že se sníží cenový rozdíl mezi fosilními palivy a palivy s nulovými emisemi uhlíku, jakmile budou k dispozici. Skutečně účinným nástrojem, který by urychlil přechod k bezuhlíkové budoucnosti mezinárodní námořní dopravy, však může být stanovení ceny uhlíku pouze v případě, že budou existovat možnosti pro komerčně životaschopná plavidla s nízkými nebo nulovými emisemi uhlíku. Kromě vlastního úsilí o minimalizaci dopadu na životní prostředí společnost MSC aktivně přispívá do řady průmyslových a víceoborových skupin, koalic a sdružení s cílem urychlit dekarbonizaci v celém odvětví námořní dopravy.

V souladu s touto snahou o udržitelnost je i dohoda mezi MSC Mediterranean Shipping Company a Shell International Petroleum Company Limited na úzké spolupráci, kterou obě společnosti podepsali v červenci a jež má pomoci urychlit dekarbonizaci globálního odvětví námořní dopravy. Dlouhodobé memorandum o porozumění pomůže společnostem MSC a Shell hrát výraznější roli v energetické transformaci lodní dopravy.

Společnosti plánují vyvinout řadu bezpečných, udržitelných a konkurenceschopných technologií, které mohou snížit emise ze stávajících aktivit a pomoci umožnit budoucnost lodní dopravy s nulovými čistými emisemi.

Bud Darr, výkonný viceprezident pro námořní politiku a vládní záležitosti MSC Group, řekl: „Námořní politika a vládní záležitosti v MSC Group jsou pro nás velmi důležité: Úsilí MSC o dekarbonizaci zahrnuje silná partnerství s řadou společností napříč odvětvím. Toto partnerství se společností Shell je skvělým příkladem závazku, který je potřebný pro urychlení nízkouhlíkových řešení v odvětví námořní dopravy.“

„Abychom dosáhli tohoto konečného cíle úplné dekarbonizace, musíme se zabývat souborem řešení. Potřebujeme výrazný pokrok v oblasti výzkumu a vývoje a vývoje paliv. MSC vítá partnerství jako je toto se společností Shell, které má usnadnit sdílení informací napříč odvětvími a dokázat, jak je spolupráce klíčová při definování nejlepší cesty k nulové budoucnosti,“ dodal Bud Darr.

Melissa Williamsová, prezidentka společnosti Shell Marine, uvedla: „Společnost Shell Marine se domnívá, že je to pro ni velmi důležité: Společnost Shell chce hrát ústřední roli při přechodu na čistou nulu. Spolupráce s našimi zákazníky na vývoji nových technologií a paliv pomůže urychlit pokrok.

(lan)

Foto: MSC

spinner