​IMO: Jednání o ochraně moří a snižování skleníkových plynů

​IMO: Jednání o ochraně moří a snižování skleníkových plynů

V listopadu proběhlo zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí (MEPC) Mezinárodní námořní organizace (IMO). Na základě výsledků jednání se očekává, že výbor mimo jiné přijme změny, kterými se Středozemní moře jako celek označí za oblast kontroly emisí oxidů síry a zvláštních látek podle přílohy VI úmluvy MARPOL.

V takové oblasti kontroly emisí je limit pro síru v topném oleji používaném na lodích 0,10 procenta hmotnostního zlomku (m/m), zatímco mimo tyto oblasti je limit 0,50 procenta m/m. Předpokládá se, že změna vstoupí v platnost 1. května 2024, přičemž nový limit vstoupí v platnost 1. května 2025. V současné době jsou na celém světě vymezeny čtyři oblasti omezování emisí oxidů síry a zvláštních látek: oblast Baltského moře, oblast Severního moře, severoamerická oblast (zahrnující vymezené pobřežní oblasti u Spojených států a Kanady) a oblast Karibského moře Spojených států (kolem Portorika a Panenských ostrovů Spojených států). Očekává se také, že MEPC přijme změny přílohy V úmluvy MARPOL, aby se kniha záznamů o odpadcích stala povinnou i pro lodě o hrubé prostornosti 100 a více tun a menší než 400 tun. Tím se požadavek na povinné knihy záznamů o odpadech rozšiřuje i na menší lodě, které budou muset vést záznamy o manipulaci s odpadem, konkrétně o vypouštění do přijímacího zařízení na břehu nebo na jiné lodě, o spalování odpadu, o povoleném vypouštění odpadu do moře a o náhodném nebo jiném mimořádném vypouštění nebo ztrátě odpadu do moře.
Přijata byla také Strategie pro řešení problematiky plastového odpadu z lodí, která si jako hlavní cíle klade: snížení plastového odpadu v moři, který vzniká na rybářských plavidlech a je jimi vyloven; snížení podílu lodní dopravy na vzniku plastového odpadu v moři a zlepšení účinnosti přístavních zařízení a zařízení pro příjem a zpracování odpadu při snižování plastového odpadu v moři. Byla dohodnuta opatření, která mají být dokončena do roku 2025 a která se týkají všech lodí, včetně rybářských plavidel.

Předpokládá se rovněž, že MEPC přijme návrhy změn příloh úmluvy MARPOL, které umožní státům s přístavy v arktické oblasti uzavírat regionální dohody o přístavních přijímacích zařízeních. Návrhy změn se týkají příloh MARPOL I (ropa), II (škodlivé kapalné látky), IV (odpadní vody), V (odpadky) a VI (znečištění ovzduší). Byly rovněž schváleny související návrhy změn Pokynů pro vypracování plánu regionálních přijímacích zařízení z roku 2012 (rezoluce MEPC.221(63)).

Snižování emisí skleníkových plynů z lodí

IMO se zavázala snížit emise skleníkových plynů z lodí. Povinná opatření v oblasti energetické účinnosti byla poprvé přijata v roce 2011 a od té doby byla posílena V roce 2018 byla přijata Původní strategie IMO pro snižování emisí skleníkových plynů z lodní dopravy, která stanoví jasnou cestu k dekarbonizaci mezinárodní námořní dopravy.

Dne 1. listopadu 2022 vstoupilo v platnost „krátkodobé opatření“ ke snížení uhlíkové náročnosti lodí, které zavádí index energetické účinnosti stávajících lodí (EEXI); roční hodnocení provozního ukazatele uhlíkové náročnosti (CII) a zdokonalený plán řízení energetické účinnosti lodí (SEEMP).

Na zasedání MEPC 77 se členské státy dohodly, že zahájí proces revize původní strategie IMO v oblasti skleníkových plynů s cílem přijmout v polovině roku 2023 na zasedání MEPC 80 posílenou revidovanou strategii. 

(lan)

Foto: IMO

spinner