Rodrigo da Costa (EUSPA): EUSPA je prvním integrovaným kosmickým programem unie

Rodrigo da Costa (EUSPA): EUSPA je prvním integrovaným kosmickým programem unie

Agentura GSA se sídlem v Praze se letos transformovala v Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA). Co je cílem této změny a jaký dopad bude mít na české firmy, to nám přiblížil její výkonný ředitel Rodrigo da Costa.

Co bylo důvodem přeměny agentury GSA v EUSPA? Jaké je poslání agentury EUSPA a jaké jsou její cíle?

Kosmické služby již delší dobu ovlivňují ekonomiku a společnost v širokém spektru odvětví, od letectví a zemědělství až po námořní dopravu a logistiku, abychom uvedli alespoň některé z nich. S ohledem na tuto skutečnost se Evropská komise a spoluzákonodárci (Rada a Evropský parlament) rozhodli spojit vesmírné prostředky EU pod jednu střechu prostřednictvím vůbec prvního integrovaného vesmírného programu EU a vytvořením Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

Kosmický program se skládá z několika klíčových složek – z programu Copernicus, evropského programu pro pozorování Země, programu družicové navigace Galileo, augmentačního družicového systému EGNOS, GOVSATCOM, systému bezpečné komunikace, a dalších programů, jako je například výstražný systém o situaci ve vesmíru (SSA).

V návaznosti na dědictví evropské agentury GNSS (GSA) přebírá EUSPA větší odpovědnost, aby vytvořila více příležitostí pro občany EU a hospodářství. Poslání agentury EUSPA nyní zahrnuje:

- větší odpovědnost v rámci systémů Galileo a EGNOS, včetně rozšířené odpovědnosti za řízení provozu a poskytování služeb;

- bezpečnostní akreditaci všech složek kosmického programu EU, provoz bezpečnostního monitorovacího střediska Galileo a provozní bezpečnost systémů Galileo a EGNOS;

- koordinaci uživatelských aspektů vládní družicové komunikace Evropské unie (GOVSATCOM) v úzké spolupráci s členskými státy a dalšími zúčastněnými subjekty;

- rozvoj navazujících trhů a podporu inovací založených na systémech Galileo a EGNOS a nyní také na programu Copernicus,

- s využitím synergií mezi složkami kosmického programu a mechanismy financování, Fundamental Elements a programem Horizont Evropa.

Naším hlavním posláním je provádět kosmický program EU a zajistit, aby evropským občanům a podnikům poskytoval spolehlivé, bezpečné a zabezpečené služby související s vesmírem. Naším cílem je maximalizovat socioekonomické přínosy vesmíru a zajistit dobrou návratnost veřejných investic.

Na jakých hlavních projektech nyní EUSPA pracuje a co plánujete do budoucna?

Za prvé, EUSPA bude i nadále definovat a poskytovat bezpečné a zabezpečené na kosmickém prostoru založené navigační služby, které přispívají ke strategické autonomii Evropské unie a uspokojují potřeby širokého spektra uživatelů – občanů, ale také mimo jiné z oblasti letectví, námořnictví, zemědělství a geomatiky.

S cílem podpořit zavádění těchto služeb na trhu bude EUSPA nabízet pobídky a know‑how malým a středním podnikům, začínajícím podnikům a inovátorům, aby mohli využívat služby a data poskytovaná složkami kosmického programu EU Galileo, EGNOS a Copernicus. Konkrétně bude agentura nadále podporovat vývoj navazujících a integrovaných aplikací založených na systémech Galileo, EGNOS a Copernicus prostřednictvím mechanismu financování Fundamental Elements, programu Horizont Evropa a dalších inovačních soutěží a cen. Naším cílem je zajistit, aby společnosti z EU získaly podíl na celosvětovém navazujícím trhu družicové navigace. Brzy zahájíme novou inovační soutěž s názvem MyEUSpace, do níž se budou moci přihlásit začínající podniky, inovátoři a malé a střední podniky v odvětví logistiky. Zůstaňte s námi!

Kosmický program EU si zakládá také na bezpečnosti a zabezpečení infrastruktur ve vesmíru i na zemi. Tým inženýrů a bezpečnostních odborníků EUSPA pracuje na zajištění bezpečnosti součástí kosmického programu EU. V současné době modernizujeme zařízení našeho střediska pro monitorování služeb systému Galileo ve Francii a ve Španělsku, abychom posílili odolnost systému Galileo.

Za účelem dosažení všech výše uvedených cílů agentura úzce spolupracuje s průmyslovými partnery, komunitou uživatelů, a především s členskými státy EU. Díky přístupu orientovanému na uživatele je úloha agentury EUSPA klíčová při podpoře strategických zájmů unie a maximalizaci jejich socioekonomických přínosů pro evropskou společnost a podniky.

Jaký dopad má činnost agentury na každodenní život společnosti, hospodářství a na odvětví dopravy a logistiky?

Kromě činností zajišťujících provoz a bezpečnost evropského GNSS mají úkoly agentury EUSPA dopad na společnost tím, že přispívají k inovaci a přijetí systémů Galileo, EGNOS a Copernicus v několika segmentech trhu. Z ekonomického hlediska přispívají družicové navigační systémy a systémy pozorování Země ke snížení nákladů a zvýšení efektivity v cílových segmentech trhu.

Zaměříme‑li se na odvětví dopravy a logistiky, vzniká několik aplikací, v nichž mohou uživatelé využívat kosmická řešení spravovaná agenturou EUSPA.

Například v letectví lze díky systémům Galileo a EGNOS bezpečně navádět letadlo na klouzavou dráhu během přiblížení na přistání, aniž by bylo nutné využívat pozemní infrastrukturu.

V námořní dopravě mohou být plavidla naváděna pomocí evropského GNSS s vysokou přesností jak na moři, tak na vnitrozemských vodních cestách.

V silniční dopravě přispívají družice kromě poskytování pokynů řidičům také k bezpečnosti silničního provozu tím, že v případě nehody poskytují prostřednictvím pozemní telekomunikační sítě přesnou polohu integrovaným záchranným složkám.

V železniční dopravě se satelitní lokalizace využívá k poskytování lepších informačních služeb pro cestující nebo k přesné lokalizaci nákladních vozů, což pomáhá usnadnit přechod ze silniční dopravy na železnici. V budoucnu budou satelity využívány při vlakové signalizaci, což podpoří železnice při snižování nákladů na správu a údržbu infrastruktury.

V neposlední řadě v oblasti logistiky nabízí Galileo kromě zvýšené přesnosti vozidel také jedinečnou službu ověřování navigačních zpráv, která pomáhá logistickým společnostem zajistit doručení jejich nákladu.

Nezapomeňme také na program Copernicus, který je nejpokročilejším systémem pozorování Země na světě. Copernicus může podporovat různé logistické kanály. Díky snímkům s vysokým rozlišením z družic Sentinel můžeme sledovat dopravní infrastrukturu jako jsou železnice, silnice, mosty a tunely. Můžeme získat mnoho informací o jejich okolním prostředí a předcházet katastrofám jako jsou sesuvy půdy, které by je mohly postihnout, nebo je zmírnit.

Stejně tak Copernicus nabízí cenné informace o mořských proudech, které pomáhají logistickým společnostem optimalizovat jejich námořní trasy.

Jaký je podíl českých firem na těchto projektech?

EUSPA financovala v rámci programu Horizont 2020 různé projekty, na kterých se podílí Česká republika. Uvedu jen několik statistik – 17 českých partnerů celkem (včetně koordinátora) a 2,2 milionu EUR poskytnutých českým partnerům.

V současné době jsou vyhlašovány nové výzvy a my doufáme, že se české firmy budou účastnit i nadále – a proč ne, že svou účast ještě zvýší.

Co považujete za dosavadní největší úspěchy vaší agentury?

EUSPA se může pochlubit mnoha úspěchy v oblasti #ΕUSpace.

Systém Galileo nadále poskytuje vynikající přesnost určování polohy a vysokou dostupnost. Uživatelé systému Galileo mohou vypočítat svou polohu pomocí systému Galileo kdekoli na světě ve více než 99% případů.

Od ledna 2020 vysílá služba Galileo Search and Rescue (SAR) krátké zpětné signály, které potvrzují přijetí volání o pomoc a upozorňují odesílatele, že záchranáři byli informováni a jsou na cestě. Galileo je jediným celosvětovým systémem s funkčním zpětným spojením pro službu SAR.

Díky příspěvku agentury EUSPA jsou ovlivněny i jednotlivé trhy:

- v současné době využívá systém Galileo více než 2 miliardy chytrých telefonů, které umožňují lepší navigaci;

- více než 360 letišť v Evropě využívá systém EGNOS pro bezpečnější, méně hlučné a ekologičtější přiblížení;

- 97% traktorů v Evropě používá systém EGNOS na podporu zemědělců v přesném zemědělství;

- více než 3 miliony nákladních vozidel v Evropě používají Galileo a EGNOS;

- 15 milionů automobilů na celém světě používá EGNOS a 9 milionů z nich je v Evropě;

- více než 100 modelů automobilů na trhu je vybaveno řešeními Galileo a EGNOS, což představuje celkem 29 značek automobilů.

- 30% bezpilotních letadel využívá systém Galileo;

- 30% námořních přijímačů je vybaveno systémem Galileo.

Vytvořili jsme silný hodnotový řetězec EGNSS. Prostřednictvím mechanismů financování, jako jsou Horizont 2020 a Fundamental Elements, ale také sítě rizikových investic, se rozšiřuje kvetoucí ekosystém začínajících podniků a malých a středních podniků, které všechny využívají systém EU Space právě nyní.

Více než 80 začínajících podniků a malých a středních podniků získalo ceny a mentoring během soutěží, jako jsou MyGalileoSolution, MyGalileoApp a MyGalileoDrone, aby zajistily zdravý rozvoj svých nápadů.

Projekty programu Horizont 2020 umožnily vyvinout 72 produktů, 14 patentů a postavit 172 pokročilých prototypů.

Přijetí evropského GNSS je na správné cestě a my se těšíme, že se nám to podaří i s ostatními složkami kosmického programu EU.

Milan Frydryšek

Foto: EUSPA

spinner