​Vzniká Aliance pro bezemisní budoucnost, která zastřeší aktivity pro dekarbonizaci českého průmyslu

​Vzniká Aliance pro bezemisní budoucnost, která zastřeší aktivity pro dekarbonizaci českého průmyslu

11.11. - Urychlení a usnadnění přechodu na nízkoemisní modely a technologie, aby české ekonomice a českým firmám nehrozila ztráta konkurenceschopnosti z důvodu jejich pomalé implementace. To je hlavní cíl Aliance pro bezemisní budoucnost (ApBB), která v listopadu odstartovala svoji činnost.

Posláním Aliance je vytvoření nejvýznamnějšího uskupení českých firem, které bude společně prosazovat přechod na klimaticky neutrální technologie a efektivně sdílet své know-how a nejlepší příklady z praxe. Hlavními partnery Aliance jsou společnosti ČEZ, Komerční banka, McKinsey, Moneta Money bank, Onsemi, Orlen Unipetrol, PWC a Wienerberger. Mezi partnery patří České radiokomunikace, společnost Liberty, Škoda Auto a také Svaz měst a obcí. Dalšími členy jsou společnosti Arthur D. Little, Metalimex, Spolchemie, Sudop Group, Vodafone a Zásilkovna. Přidruženým členem je Svaz moderní energetiky.

Stanoviska partnerů Aliance pro bezemisní budoucnost:

„Je potřeba sjednotit přístup k měření uhlíkové stopy a zjistit aktuální potřeby pro zrychlení dekarbonizace. Bankovní sektor přitom hraje v podpoře udržitelnosti a dekarbonizace zásadní roli. Banky mají potenciál ovlivnit a řídit tok financí do projektů a iniciativ, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a snižují emise skleníkových plynů. Aliance nabízí novou platformu, kde mohou finanční instituce úzce spolupracovat s průmyslovými partnery na financování nízkoemisních projektů a investic. Je klíčové, abychom spojili naše síly a vytyčili jasnou vizi a konkrétní kroky směrem k dosažení udržitelné budoucnosti,“ přibližuje roli bankovního sektoru generální ředitel Komerční banky a prezident ApBB Jan Juchelka.

„Jsem velmi rád, že Aliance pro bezemisní budoucnost vznikla. Český průmysl musí dekarbonizovat. Konkurenční výhoda českého průmyslu byla dlouho závislá na domácím levném uhlí. Využívání uhlí v naší ekonomice postupně skončí a my musíme hledat pro náš průmysl nové impulzy. ČEZ oznámil cíl být uhlíkově neutrální do roku 2040. Nebude to lehké, ale tvrdě na tom pracujeme. V rámci naší aliance chceme s ostatními partnery přicházet s těmi nejlepšími řešeními, které pomohou nám v alianci i celému českému průmyslu,“ řekl generální ředitel ČEZ a viceprezident ApBB Daniel Beneš.

„Skupina ČEZ má vlastní cíle dekarbonizace, ale založila také ČEZ ESCO, jehož úkolem je pomáhat českým podnikům a městům a obcím se zaváděním řešení, které jim pomohou modernizovat a ekologizovat jejich energetiku i celý provoz. Dekarbonizace průmyslu je velmi náročná, ale kdo začne dříve, získává konkurenční výhodu oproti ostatním. To je zpětná vazba od našich zákazníků, se kterými jejich dekarbonizační plány řešíme,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO a předseda správní rady ApBB Kamil Čermák.

„Vítáme vznik Aliance, jejíž členem se stáváme proto, abychom prosazovali racionální přístup pro transformační období, kdy se česká ekonomika musí přeorientovat na obnovitelné zdroje. V tomto smyslu MONETA započala transformační proces před sedmi lety a v mnoha ohledech představuje příklad zodpovědné politiky, a to zejména ve vztahu k řízení a snižování vlastní uhlíkové stopy,“ řekl generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

„Pro úspěšnou transformaci směrem k udržitelné budoucnosti je nezbytná shoda na základních principech a podpora napříč politickým spektrem včetně vytvoření legislativního rámce, který zohledňuje aktuální situaci a výzvy v průmyslu i dopravě. V samotném chemickém průmyslu je naší výzvou především dekarbonizace, výroba a uchovávání elektrické energie z alternativních zdrojů, intenzivnější využití vodíku a zavedení principů cirkulární ekonomiky s důrazem na recyklaci,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu.

„PwC má na globální i lokální úrovni svůj Net Zero závazek, který se snažíme v praxi naplňovat, takže víme, že to rozhodně není nic jednoduchého. A už vůbec ne něco, na co existuje nějaké univerzální řešení, které stačí prostě okopírovat. Obory, jako je například těžký průmysl, to mají logicky ještě výrazně náročnější. I proto je dobře, že vzniká platforma, kde si lídři byznysu budou vyměňovat své dekarbonizační know-how a posouvat tak celou problematiku dál. Jsme rádi, že k tomu můžeme přispět z titulu poradce, který má praktické zkušenosti z řešením dekarbonizace pro klienty,“ řekl partner a sustainability leader PwC Česká republika Jan Brázda.

„Transformace průmyslu a dopravy představuje pro Škoda Auto nejvýznamnější výzvu za poslední desítky let a změnu paradigmatu v celých odvětvích. Věříme ale, že pro nás jako společnost i celou Českou republiku představuje významný růstový potenciál, pokud bude uchopena správně. Je pro nás stěžejní, aby leadeři ve svých oborech společně komunikovali přínosy bezemisních technologií. Pro nás jako výrobce automobilů spolupracujícího s mnohými dodavateli v celém světě je zásadní, aby dekarbonizoval celý hodnotový řetězec. Z těchto důvodů jsme rádi, že vznikla platforma Aliance pro Bezemisní budoucnost se zastoupením významných hráčů, kde bude možné sdílet, ale hlavně prezentovat dosavadní úspěšné příběhy snižování uhlíkové stopy,“ sdělil Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto pro Prodej a Marketing.

„Za posledních 18 měsíců došlo k velkému posunu. Před rokem byly hlavní otázkou technologie a jejich nasazování, nyní se řeší budování vysokokapacitních dodavatelských řetězců a přístup ke kritickým surovinám. Dodavatelské řetězce zelených technologií jsou jedním z klíčových témat americké legislativy, která cílí na snížení inflace (IRA) a evropského Průmyslového plánu Zelené dohody. V obou případech je důraz na zajištění výroby důležitých technologií v geograficky i bezpečnostně blízkých zemích. Otevírá se tak příležitost i pro český průmysl, který je již nyní schopen vyrábět vysoce komplexní produkty a komponenty. Je nyní důležité porozumět tomu, které produkty a komponenty v příštím období nejrychleji porostou, českým firmám budou technologicky blízké a kde dává smysl významně investovat do globální ambice,“ doplňuje Viktor Hanzlík, řídící partner společnosti McKinsey & Company, Česká republika.

„Naše společnost si již dlouhou dobu klade za cíl provozovat podnikání v duchu udržitelnosti a zodpovědnosti. Nepřetržitě pracujeme na zdokonalování složení našich produktů s cílem minimalizovat celkové emise, které vznikají během výrobního procesu. Rozhodnutí stát se součástí Aliance pro bezemisní budoucnost bylo tak pro naši společnost logickým krokem vpřed. V segmentu výroby stavebních materiálů vnímáme největší urgenci ve stále neurčité a slabé podpoře při hledání nových technologií a postupů ve výrobě a také v legislativní a finanční podpoře. To jsou také témata, která chceme v rámci Aliance rozvíjet,“ doplňuje generální ředitel společnosti Wienerberger a hlavní partner ApBB Kamil Jeřábek.

„Dekarbonizace je fenomén a především cíl, ke kterému vede úspěšná cesta jen v případě, že na ní spolupracují všechny sektory ekonomiky. Aliance představuje unikátní platformu, kde se propojují nejdůležitější z nich – finanční svět, energetika a technologický sektor. Právě jako zástupci technologické oblasti můžeme členům Aliance a veřejnosti, kterou budeme oslovovat, lépe přiblížit možnosti, které už dnes naše špičkové výrobky nabízejí. Současně chceme sdílet i naše know-how v technologiích, které se na trh teprve dostanou v následujících letech. Již dnes je s nimi možné počítat a plánovat tak efektivně investice do dekarbonizace,” osvětluje Josef Švejda, Site director, ON Semiconductor Czech Republic.

„Dekarbonizace průmyslových podniků je velkou výzvou pro českou ekonomiku i samotné podniky. Pro úspěšnou modernizaci tuzemské ekonomiky směrem k bezuhlíkovým řešením jsou základní nutností vytvoření prostoru pro spolupráci napříč různými obory a sdílení dobré praxe. Proto pevně věříme, že právě v Alianci získáváme partnera, se kterým můžeme otevřít novou kapitolu diskuze o výhodách i výzvách moderní české ekonomiky založené na většímu podílu obnovitelných zdrojů či využití energeticky účinných technologií,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Aliance pomůže ve sdílení know-how v oblasti snižování emisí, podpoří vznik konkrétních projektů za využití zkušeností a kompetencí členů. Z dotazníkového šetření, které probíhalo v kooperaci se všemi partnery v posledních měsících, jsme již nadefinovali základní segmenty dekarbonizace a zásadní kroky k jejich efektivní dekarbonizaci. Na webu bezemisni.cz tak vzniká popis dekarbonizace z pohledu energetiky, financí, těžkého průmyslu, moderních technologií, stavebnictví, dopravy a veřejné správy,“ doplňuje hlavní partnery ředitelka ApBB Jana Morávková.

(lan)

Foto: ApBB

spinner