Komentář: Přelom roku v dopravě

Komentář: Přelom roku v dopravě

U příležitosti startu roku 2021 poinformuji o Pracovním programu Evropské komise na nadcházejících 12 měsíců a o jejím zaměření na šestero hlavních priorit. Tyto iniciativy se týkají v dopravě hlavně revize systému obchodu s emisemi (ETS), direktivy o budování infrastruktury alternativních paliv, jakož i direktivy o inteligentních dopravních systémech včetně iniciativy o multimodálním jízdenkování a kromě jiného též revize v Regulaci transevropské dopravní sítě (TEN‑T).

Listopadovým přijetím pracovního programu 2021 Komise plánuje Evropu zdravější, spravedlivější a s větší prosperitou, když hodlá mimo jiné urychlit dlouhodobou přeměnu na zelenou ekonomiku, zralou pro digitální věk. Obsahuje nové legislativní iniciativy v rámci všech šesti hlavních oblastí, jež předsedkyně komise paní von der Leyenová zakotvila ve svých Politických zásadách, tak jak je uvedla v prvním projevu o stavu EU v Evropském parlamentu. Bude žádoucí v té souvislosti zmínit, že za hlavní prioritu považuje pokračování v záchranách životů a existenčních jistotách ohrožovaných pandemií koronaviru. Mnohé již bylo podle ní dosaženo. Avšak Evropa zdaleka není za vodou v souboji s druhou vlnou, jež na ni tvrdě udeřila. Musíme všichni zůstat ostražitými se zvýšeným úsilím. Evropská komise bude pokračovat ve snaze zajistit Evropanům budoucí očkování a bude pomáhat zotavení našich ekonomik skrze zelený a digitální přechod.

Pracovní program komise předpokládá přechod od strategie k realizaci všech šesti politických priorit, což má značit kromě jiného jedinečnou příležitost dostat se z křehkosti krize a vytvořit pro EU novou vitalitu. Zmíním stručně onu prioritní šestici, protože je podstatné, abychom měli v dopravě ucelenou představu, kam vůbec má nově evropská integrace směřovat.

Především jde o Evropskou zelenou dohodu (European Green Deal). V rámci dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 jde o snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55%; bude se to týkat širokého okruhu politických oblastí – předně přechodu k energetické efektivnosti, energetické výkonnosti budov, jakož i využití půdy, zdanění energie a obchodování s emisemi. Půjde také o to podpořit partnery EU k vyslovení klimatických ambicí a pomoci snížit riziko unikání uhlíku využitím mechanismu jištění uhlíkové hranice.

Druhá priorita se jmenuje „Evropa fit pro digitální věk“. Komise zde jasně definuje digitální cíle pro rok 2030 týkající se propojitelnosti, znalostí a veřejných digitálních služeb. Důraz se klade na svobodu projevu, volný tok dat a kyberbezpečnost. Půjde zde o legislativní pojetí oblastí jako jsou bezpečnost, odpovědnost, základní práva a datové aspekty umělé inteligence. Iniciativy zde také zahrnou modernizaci nové průmyslové strategie pro Evropu, vezmou v úvahu dopady koronaviru i legislativní návrhy na zlepšování pracovních podmínek skupin pracujících.

Třetí priorita „Ekonomika fungující pro lidi“ má zajistit, že zdraví a hospodářská krize se nezmění v krizi sociální; Komise spustí ambiciózní akční plán plného uplatnění Evropského pilíře sociálních práv, jenž zaručí, že nikdo nebude při evropské obnově opomenut. Rovněž se má pokročit v nových evropských dětských zárukách zajišťujících přístup k základním službám jako zdravotní péče a výchova pro všechny děti. V rámci podpory našim ekonomikám a posílení Hospodářské a monetární unie půjde i o revizi rámce řešení selhávání bank v EU, opatření na podporu přeshraničních investic do EU a boji proti praní špinavých peněz.

Čtvrtá priorita se týká „Silnější Evropy v světě“. Komise hodlá zajišťovat, že Evropa sehraje svou nepostradatelnou roli v tomto křehkém světě včetně světové odpovědi na bezpečný přístup k očkování pro všechny. Půjde o posílené přispění EU pravidlům multilateralismu, obnovu partnerství s jižními sousedy a spojení s Arktidou. Nová strategie má postihnout odzbrojení, demobilizaci a znovuzapojování bývalých bojovníků. Aktuální budou i nové směry v poskytování humanitární pomoci EU.

„Podpora našemu evropskému způsobu života“ je prioritou pátou. V rámci vypořádání s covidem‑19 Komise navrhne vytváření silnější evropské zdravotní unie, zejména posílením úlohy existujících agencií a ustavením nové agentury pro moderní biomedikální výzkum a rozvoj. Bude rovněž definována nová strategie pro budoucnost Schengenu. Novou smlouvu o migraci a azylu má sledovat řada opatření o legální migraci včetně souboru ´Talent a dovednost´. Počítá se také s akčním plánem proti pašování migrantů. Komise bude pokračovat v posilování bezpečnostní unie zaměřené proti terorismu, organizovanému zločinu a hybridním hrozbám. Půjde rovněž o komplexní strategii boje s antisemitismem. Šestá priorita je zaměřena na „Nový posun pro evropskou demokracii“. Komise zde představí novou strategii pro práva dětí a osob s postižením a návrhy boje s genderovým násilím.
Má být také rozšířen seznam euro‑zločinů, včetně všech forem zločinnosti z nenávisti a nenávistných projevů. Komise navrhne i jasnější pravidla financování evropských politických stran a akce na ochranu novinářů a civilních organizací proti nekorektním praktikám. V plánu je též dlouhodobá vize pro venkovské oblasti a akce na plné využití potenciálu těchto regionů.

Pracovní program 2021 Evropské komise s jeho 44 novými politickými cíli je výsledkem úzké spolupráce s Evropským parlamentem, členskými státy a konzultačními institucemi. Komise; nyní startuje diskuse s parlamentem a Radou Evropy o vytvoření seznamu priorit, kterých se následně ujmou legislativci.

Jiří Kladiva

spinner