Co přinesl červen 2020 v dopravě

Co přinesl červen 2020 v dopravě

Připomeňme, že pandemie se rovněž zapříčinila o odklad řady významných mezinárodních akcí prvního pololetí. Tak například evropská logistická asociace ELA přeložila svůj každoroční jarní logistický kongres EUROLOG 2020 plánovaný do Portorože v Chorvatsku nově na přelom září a října – konkrétně od 30. září do 2. října 2020. EUROLOG bude již tradičně spojen s Výzkumnou konferencí ELA – označovanou za neutrální platformu multilaterální výměny ideji mezi evropskými experty. Na přelom listopadu a prosince se překládá také významná mezinárodní drážní akce plánovaná pro Prahu. Jde o 7. Mezinárodní drážní fórum a konferenci (IRFC), jež je jednou z předních událostí v mezinárodním drážním kalendáři. Namísto od 1. až 3. dubna se bude konat od 30. listopadu do 2. prosince 2020. Její motto zní: „Budujme společně novou generaci železnic“.

V závěru prvního pololetí tohoto roku přijala Evropská komise EU několik opatření a na tři z nich se blíže podíváme. Především jde o balíček směrnic a doporučení, jež mají členským státům pomoci postupně se zbavovat omezení v cestování a umožnit podnikatelským subjektům na poli turistiky rozvinout jejich činnost po měsících útlumu – ovšem při respektování nezbytných preventivních zdravotních opatření. Komise byla vedena snahou nabídnout občanům velmi potřebnou možnost klidu, odpočinku a čerstvého vzduchu. Jakmile to zdravotní situace dovolí, občané mají mít možnost setkání s přáteli a s rodinami ve vlastní zemi EU a v zahraničí, při respektování všech bezpečnostních opatření.

Balíček rovněž pomáhá turistickému sektoru EU zotavit se z pandemie podporou jeho aktivit a zajištěním, že Evropa bude nadále pro návštěvníky destinací číslem jedna. Balíček komise pro oblast turistiky a dopravy zahrnuje: Celkovou strategii směrem k oživení v roce 2020 a po něm; Společný přístup k oživení volného pohybu a postupné a koordinované skončení omezování na vnitřních hranicích EU; Rámec pro podporu postupného rozvoje dopravy při zajištění bezpečnosti cestujících a personálu; Doporučení, jež pomáhají učinit z cestovních poukazů atraktivní alternativu k hotovostním náhradám pro spotřebitele; Kritéria pro obnovu turistických aktivit bezpečným a postupným způsobem a pro vývoj zdravotních protokolů pro ubytovací zařízení.

Další oblastí je společný přístup k nastolování volného pohybu a odstraňování omezení na vnitřních hranicích EU postupným a koordinovaným způsobem. Nadále má pokračovat výměna informací mezi Evropskou komisí a členskými státy na technické úrovni a tam, kde to je užitečné, též na úrovni politické. Komise pokračovala v rozborech proporcionality opatření, přijatých členskými státy, jak dále pojímat pandemii Covid 19 pokud jde o vnitřní a vnější hranice. Jisté je, že nastolovat svobodu pohybu omezováním hraničních kontrol je velmi citlivá záležitost týkající se občanů a současného obchodu. Zdržování tohoto procesu by mělo nejen vliv na fungování společného trhu EU, ale též na životy milionů jejích občanů zbavené prospěchu z volného pohybu. Zde je aktuální například obnova integrity schengenské oblasti a návrat k neomezenému, bezhraničnímu volnému pohybu osob a zboží.

Závěrem zmíním videokonferenci ministrů dopravy zemí EU, jež se konala v první dekádě června v Záhřebu. Jejím hlavním tématem byla otázka, jak co nejlépe nynější krizi zvládnout. Podle předsedajícího chorvatského ministra dopravy Olega Butkoviče je také zásadní, aby dopravní sektor sehrál důležitou roli v diskusích o rozpočtu EU. Dopravní komisařka EU Adina Valeanová představila ministrům řadu témat z posledního rozvojového návrhu programu „Příští generace EU“ o rozsahu kolem 750 miliard EUR. Jako možné zdroje také pro dopravní projekty označila „znovuvýstavbu zařízení“ s rozsahem 560 miliard EUR pro úvěry a podpory a též program „InvestEU“ s 31 miliardami EUR, jakož i částku k jištění platební schopnosti podniků odpovídající 26 miliardám EUR. Naproti tomu se musí podniky zavazovat k čistšímu a udržitelnému provozu.

Jinak ovšem prakticky všechny legislativní úlohy z oblasti dopravy nebyly s ohledem na koronavirus v rámci pololetního předsednictví Chorvatska řešeny a přejdou pod předsednictví Německa v druhém pololetí letošního roku.

Jiří Kladiva

spinner