​Ing. Pavlína Tomková: Možnost efektivně nastavit podmínky čerpání veřejné podpory existuje

​Ing. Pavlína Tomková: Možnost efektivně nastavit podmínky čerpání veřejné podpory existuje

V čísle 5/2020 se Dopravní noviny věnovaly tématům železniční a kombinované dopravy. K rozhovoru s prezidentem ČESMAD Bohemia Josefem Melzerem nám poslala své stanovisko Ing. Pavlína Tomková, vedoucí Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy na Ministerstvu dopravy.

Ministerstvo dopravy vnímá kombinovanou dopravu jako dopravní mód, který se rozvíjí a má vysoký potenciál růstu. Zástupce ČESMAD Bohemia Josef Melzer má odlišný názor na fungování veřejných podpor v oblasti kombinované dopravy a dále vnímá nedostatky jak na straně Ministerstva dopravy jako řídícího orgánu Operačního programu Doprava, tak na samotném nastavení jednotlivých programů veřejné podpory. Ministerstvo dopravy se rozhodlo objasnit široké odborné veřejnosti některé aspekty veřejné podpory v této oblasti.

Nastalé období, kdy pomalu končí Operační program Doprava 2014 – 2020, je možné využít k nastavení podmínek veřejné podpory pro nové programové období pro finanční podporu projektů z národních či evropských zdrojů. MD má stanovené strategie a koncepce v horizontu do roku 2030, potažmo do roku 2050. Jako zásadní pro priority v oblasti železniční a kombinované dopravy, kde může nákladní doprava zajišťovat potřebnou úroveň služeb a konkurenceschopnou ekonomiku, je strategický materiál Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030, která byla schválena usnesením vlády v lednu 2017. Tato koncepce je jasným materiálem, který byl zpracováván v úzké spolupráci jak s provozovateli překladišť kombinované dopravy, tak s profesními svazy, odborníky z vysokých škol a sdruženími jako jsou ŽESNAD.CZ a ČESMAD Bohemia, kde tyto svazy zdůrazňují perspektivu kombinované dopravy.

K dokumentům se mohou vyjádřit všichni účastníci

MD si je vědomo, že jednotlivá připomínková místa mohou podcenit vypracování připomínek ke strategickým dokumentům MD. Z čehož vyplývá, že následně MD pracuje s názorem odborné veřejnosti, který nemusí mít absolutní vypovídající hodnotu celého sektoru. Schvalování strategických materiálů ministerstev probíhá usnesením vlády, z čehož je zřejmé, že tyto materiály prochází oficiálním připomínkovým řízením, kdy se mohou vyjádřit všichni účastníci tohoto řízení.

Tato koncepce se zabývá jak rozvojem kombinované dopravy jako celku, který se skládá jak z překladišť kombinované dopravy, vybavení manipulační technikou, přepravními jednotkami, tak rozvojem linek kombinované dopravy. MD svůj záměr k rozvoji kombinované dopravy prezentovalo také na pracovních skupinách Rady EU k projednávání návrhu novelizace směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy. MD upozorňovalo na to, že je nutné kombinovanou dopravu chápat jako celek, který je závislý na nejslabších článcích řetězce, ať už se jedná o budování překladišť, zavádění linek kombinované dopravy nebo možnosti veřejné podpory. Projednávání směrnice bylo přerušeno a její další úprava bude součástí Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).

Problém: Absence překladiště ve veřejném vlastnictví

MD vidí velkou rezervu v zavádění linek kombinované dopravy. V současné době není poskytována provozní podpora na zavádění těchto linek. Hlavním důvodem je, že Evropská komise není nakloněna poskytování tohoto druhu podpory.

ČR má handicap, že zde neexistuje překladiště ve veřejném vlastnictví (státní či regionální municipality), tak jako je tomu ve většině členských států EU. Dá se říci, že tato situace je pozůstatek privatizace státních podniků v 90. letech minulého století. EU pracuje s tímto předpokladem, který nelze v podmínkách ČR splnit. EU poskytuje veřejnou podporu pouze za podmínky, že překladiště čerpající podporu bude plnit podmínku nediskriminačního přístupu do překladiště po dobu udržitelnosti, tzn. od doby fyzické realizace projektu plus 5 let. Z tohoto také vyplývá míra podpory 49 %, což je určitým závazkem příjemce dotace k ČR jako k poskytovateli dotace. Po ukončení doby udržitelnosti projektu nemá příjemce dotace již žádný závazek k MD, aby i nadále dokazoval indikátory převodu ze silnice na železnici. Z výše uvedeného Evropská komise a MD přistoupily k vykazování indikátoru pro převod ze silniční na železniční dopravu. Výši tohoto indikátoru si nastavuje sám žadatel v žádosti o veřejnou podporu. Hodnotící komise pouze v předloženém projektu prověřuje, zda navržené řešení žadatelem je reálné, a to co do objemu potenciálních přepravních proudů, použitých manipulačních ploch či využití překládacích mechanismů. MD chápe, že nastavení indikátorů do budoucnosti je obtížné. Nicméně vlastní investice žadatelů ve výši 51 % uznatelných nákladů projektu by podle pohledu hodnotící komise i Řídícího orgánu měla odpovídat určité a efektivní podnikatelské vizi žadatele.

Konzultační firmy neznaly specifika kombinované dopravy

Nejasnost a nepodloženost některých investičních záměrů možná pramenila z toho, že někteří žadatelé využili služeb konzultačních firem, které uplatnily obecné principy při podávání žádostí o veřejnou podporu, ale bez znalosti specifik trhu kombinované dopravy. V této oblasti měli výhodu žadatelé, kteří zpracovávali žádosti ve vlastní kompetenci a využili svých praktických zkušeností z této oblasti a na tyto zkušenosti postupně navazovali v jednotlivých i etapových (fázovaných) projektech.

Podporu na výstavbu a modernizaci překladišť považuje MD za odpovídající a účelnou. MD má za to, že prakticky polovina uhrazených nákladů z projektu je dostatečnou motivací pro jednotlivé žadatele, pokud mají jasné vize v oblasti kombinované dopravy. MD samozřejmě chápe, že při výstavbě nového překladiště je nutné brát v potaz časovou náročnost v územním a stavebním řízení či při technologických přípravách, kdy může být pro žadatele náročné dodržet fyzickou realizaci projektu, která je limitována časovým rámcem a dodržením obecných podmínek operačních programů. Z tohoto důvodu v současné době není reálné vypsat další výzvu v programu na podporu překladišť.

Otevřené překladiště bez vykazování převodu ze silnice na železnici je nereálné

Ministerstvo dopravy zahájilo Operační program Doprava 2014 – 2020 po schválení všech programových dokumentů pro ČR. Tyto činnosti jsou koordinovány Národním koordinačním orgánem (MMR). Dále musí být všechny programy veřejné podpory notifikovány Evropskou komisí. I schvalování příslušných dokumentů v rámci EU nebylo vždy provedeno v předstihu, ale až v průběhu roku 2014. Na přípravě a připomínkování notifikace se podílí také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, po jehož schválení jsou jeho prostřednictvím zasílány notifikační formuláře Evropské komisi. Následně je Evropskou komisí vyžadováno, většinou v několika kolech, ještě dílčí upřesnění k některým bodům notifikačního formuláře. Díky této skutečnosti se opozdilo notifikování jednotlivých programů veřejné podpory. MD podalo žádost o notifikaci v oblasti podpory překladiště kombinované dopravy v listopadu 2014 a konečné rozhodnutí EK bylo vydáno v srpnu 2015.

Každá notifikace vycházela z konzultace s profesními svazy a sdruženími. MD prezentovalo podmínky ihned při přípravě dokumentací k jednotlivým programům. Představa otevřeného překladiště bez vykazování převodu ze silniční na železniční dopravu je zcela nereálná. Tato možnost, ale také v omezené míře, by byla reálná v případě investic do veřejné infrastruktury vlastněné státem.

Podobná situace s časovou prodlevou na straně evropských orgánů nastala také u programu na podporu pořízení přepravních jednotek. MD podalo žádost o notifikaci v září 2017 a konečné rozhodnutí EK bylo vydáno v květnu 2018, přičemž prvotní jednání k tomuto programu začala mezi MD a profesními svazy již v roce 2015.

Návrh podpořit přepravní jednotky vychází z potřeby zajistit systém kombinované dopravy jako celku. Podpora při pořízení přepravních jednotek je stanovena ve výši 30 % uznatelných nákladů, tak jako u tohoto typu podpory v jiných evropských státech. Plnění indikátoru, tj. využití přepravních jednotek v průměrné výši 48 přeprav v rámci kombinované dopravy za rok, má být žadatelem plněno v průměru za celou flotilu pořízených jednotek a za celé pětileté období. Podmínka oběhu jednotek také souvisí se zamezením používání podpořených jednotek ke skladování nebo jejich využívání pouze v silniční dopravě, což by nenaplňovalo podmínky k udělení veřejné podpory. Je nutné zdůraznit, že specifické podmínky programu umožňují až 50% oběh prázdných jednotek, čím se dává možnost snížení počtu ložených přeprav na polovinu. V případě dlouhodobých přepravních omezení může příjemce veřejné podpory požádat Řídící orgán o úpravu indikátoru s ohledem na danou situaci.

Možnost čerpání veřejné podpory nabízí také program CEF (Nástroj pro propojování Evropy), který plně spadá do kompetence Evropské komise. MD má minimální možnost ovlivnit nastavení podmínek v CEF. Tento program je jiným typem soutěžních výzev než programy OPD a je především zaměřen na infrastrukturu překladišť. Každý žadatel má či měl možnost se přihlásit do vyhlašovaných výzev v programu CEF. Míra podpory je přímo závislá na ochotě Evropské komise či EU podporovat určitou aktivitu v železniční či kombinované dopravě.

Pro úplnost, přehled podaných projektů v rámci programů „Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“ a „Pořízení jednotek pro kombinovanou dopravu“ je uveden ve webové podobě tohoto článku, zveřejněného 4. 6. na www.dnoviny.cz.

Závěrem lze konstatovat, že každý program veřejné podpory je určitým kompromisem, který musí splňovat řadu předepsaných podmínek jak ze strany EU, tak ze strany národního koordinačního orgánu. Vzhledem k veliké různorodosti předkládaných projektů mohou být výše uvedené programy veřejné podpory pro určité projekty velmi vhodné a pro některé naopak méně.

Ing. Pavlína Tomková,

vedoucí Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy

Ministerstva dopravy

Foto: MD

spinner