​Ecommerce Europe podporuje snahu EK posílit právní rámec pro celní oblast

​Ecommerce Europe podporuje snahu EK posílit právní rámec pro celní oblast

Ecommerce Europe podporuje ambici Evropské komise posílit prostřednictvím Celního kodexu Unie (UCC) právní rámec pro cla, aby bylo možno lépe reagovat na výzvy, které se objevily v posledních letech.

Ecommerce Europe zejména vítá ambici Evropské komise vyrovnat podmínky pro elektronické obchodování v rámci EU a ze třetích zemí a zavést modernější rámec pro cla, který sníží míru podvodů v tomto odvětví. Jedno z navrhovaných opatření spočívá ve zrušení osvobození od cla pro zboží v hodnotě do 150 EUR. V souvislosti s tímto návrhem Ecommerce Europe na možné důsledky tohoto opatření.

Hrozí roztříštěnost více předpisů

Vedle možných provozních obtíží pro podniky, zejména malé a střední, při přechodu od zjednodušeného celního prohlášení H7 k plnému celnímu prohlášení H1, a rizika, že ostatní země mimo EU zavedou podobná nebo odvetná opatření, která by mohla ztížit obchodní příležitosti vůči EU, upozorňuje Ecommerce Europe také na sladění s ostatními stávajícími právními předpisy. Ve skutečnosti již existuje mezinárodní rámec pro celní úlevy na úrovni Světové obchodní organizace a právní nejistota mezi EU a globálním rámcem pro daně. A cla by mohla vést k mezerám v zákonech a dalším nekalým obchodním praktikám, což by od podvodů neodrazovalo, ale působilo zcela opačně.

Sladění s dalšími právními předpisy nebo návrhy v EU je nesmírně důležité, neboť zahrnuje také data provedení mezi reformou UCC a povinným IOSS pro tržiště jako součást návrhu ViDA (návrh na daň z přidané hodnoty v digitální době – VAT in the Digital Age). Zatímco návrh ViDA navrhuje prodloužení režimu domnělého dodavatele a povinnou registraci IOSS pro tržiště od ledna 2025 (což je spojeno s povinnostmi výběru DPH), celní reforma UCC navrhuje uplatnit režim domnělého dovozce od roku 2028 (což je spojeno s povinnostmi výběru cla).

Ecommerce Europe upozorňuje, že tříletý odstup mezi zavedením těchto dvou rozsáhlých změn by mohl způsobit řadu problémů s dodržováním předpisů a nesoulad pro elektronická tržiště, která by spadala do oblasti působnosti obou právních předpisů. V tomto případě Ecommerce Europe navrhuje sladit termíny provádění a zvážit odklad, aby byl zajištěn synchronizovaný přístup a uplatňování.

Další změna, kterou návrh reformy celního systému zavádí, zahrnuje zřízení nového celního úřadu a nová partnerství mezi celními orgány a podniky založená na transparentnosti a odpovědnosti, jako je například systém Trust & Check. Ecommerce Europe tento návrh vítá, ale zároveň poukazuje na to, že návrh by měl stanovit lepší opatření pro usnadnění obchodu pro podniky, zejména pro malé a střední. Podniky, které nebudou schopny splnit podmínky obchodníka v rámci systému Trust & Check, budou čelit značné administrativní zátěži spojené s nutností vyřizovat standardní celní postupy.

Jako poslední bod podporuje Ecommerce Europe myšlenku zvýšit udržitelnost odvětví doručování zboží v rámci elektronického obchodu podporou hromadných zásilek. Ecommerce Europe by však ráda upozornila, že Evropská komise již v návrhu ViDA navrhla podstatný podpůrný prostředek, kterým je zavedení jednotné registrace k DPH (SVR) v EU. Režim zahrnující celoevropské skladování zásob v elektronickém obchodě by podpořil hromadné umisťování zásob v blízkosti zákazníků, které způsobuje podstatně nižší emise CO2 než objednávky jednotlivě zasílané na velké vzdálenosti. Ecommerce Europe je silným zastáncem zavedení konceptu SVR, který by dále posílil jednotný trh EU a odstranil překážky pro přeshraniční obchod.

Zda bude dosaženo cílů stanovených celní reformou a zda budou nově zavedené povinnosti pro subjekty elektronického obchodu přiměřené, bude záviset na mnoha provozních detailech, které v současné době chybí. Ecommerce Europe vyzývá Evropskou komisi a země EU, aby již na počátku legislativního procesu vytvořily mechanismy strukturální zpětné vazby s dotčenými podniky, aby bylo zajištěno, že právní předpisy budou odpovídat svému účelu a umožní dosáhnout požadovaných výsledků. V závislosti na délce legislativního procesu může být nutné dále prodloužit lhůtu do roku 2028, která je součástí návrhu, aby podniky měly dostatek času na přípravu.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner